Vlaams ondersteuningssysteem om betalingsmoeilijkheden handelshuur door de coronacrisis op te vangen

Onderstaande regeling geldt voor zaken gevestigd in het Vlaams Gewest. Klik hier als je een zaak hebt die gevestigd is in Brussel

 

In Vlaanderen:

 • Wanneer de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt, kan je sinds 4 januari een lening aangaan van 4 maanden (in plaats van 2 maanden zoals daarvoor).
 • Ook de maximumbedragen die je kan lenen worden verhoogd. In plaats van maximaal 35.000 euro per pand, zal je per pand maximaal 60.000 euro kunnen lenen. Wanneer je meerdere panden huurt, kan je maximaal 150.000 euro lenen.
 • Ook wanneer je al een handelshuurlening hebt lopen, heb je hier recht op en kan je een uitbreiding tot de maximale vernieuwde voorwaarden aanvragen.

In Brussel:

 • Lening kan tot 4 maanden huur dekken
 • Met een maximum bedrag tot 35.000€
 • Maatregel kan aangevraagd worden vanaf midden januari 2021

Alle info

 

Hoe werkt de handelshuurlening?

Moe(s)t jij als handelaar of horeca-uitbater of in de evenementensector verplicht de deuren sluiten, terwijl de betaling van de huur van jouw bedrijfspand verder loopt/liep? Of denk je de komende maanden moeilijkheden te (zullen) ondervinden met de betaling van je handelshuur? Dan hebben we goed nieuws. 

Heel wat handelaars en horeca-uitbaters en ondernemers in de evenementensector hebben naar aanleiding van de coronamaatregelen hun vestiging een tijdlang verplicht moeten sluiten of zijn nog steeds verplicht gesloten. Toch moe(s)t de huur voor die locatie vaak volledig verder betaald worden. Om ondernemers in deze moeilijke tijden te ondersteunen bij de betaling van hun handelshuur heeft de Vlaamse Regering een vrijblijvend ondersteunend kader op initiatief van UNIZO en met dank aan Vlaams minister van Economie Hilde Crevits uitgewerkt.

De principes van het steunmechanisme zijn eenvoudig:

 • Het gaat om een vrijwillig systeem. Niemand wordt verplicht om hier in te stappen;
 • De verhuurder gaat akkoord om één of twee maanden (bv. april en/of mei) huurgelden (inclusief lasten) kwijt te schelden;
 • De twee volgende maanden (bv. juni en juli) huurgeld blijven in principe verschuldigd door de huurder. Maar de Vlaamse overheid engageert zich nu om voor maximum 4 maanden huur (inclusief lasten) als lening te geven aan de huurder.
 • Huurders die niet meteen kunnen betalen, vragen een lening aan bij de Participatie Maatschappij Vlaanderen voor zelfstandige ondernemers (PMV-z), voor een maximaal bedrag van 35.000 euroVLAIO zal optreden als front-office van de maatregel.
 • De verhuurder krijgt meteen zijn huurgelden op de afgesproken tijdstippen.
 • De huurder betaalt de voorgeschoten huurgelden terug aan PMV-z over maximum 2 jaar.  De terugbetalingen (van zowel kapitaal als intrest) starten pas na 6 maanden. De rente bedraagt 2%.

Wie komt in aanmerking?

Het toepassingsgebied van deze maatregel is dezelfde als dat van de corona hinderpremie: de maatregel geldt voor alle ondernemers die een handelspand huren en naar aanleiding van de coronamaatregelen verplicht zijn of zijn geweest om hun locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten. Merk dus op dat het niet nodig is dat je nog steeds verplicht gesloten bent op het moment van de aanvraag, het volstaat dat je door de coronamaatregelen op een bepaald moment verplicht gesloten bent geweest. 

Daarnaast kunnen sinds 17 augustus 2020 ook ondernemingen uit de evenementensector beroep doen op de maatregel.

Je moet wel beschikken over een actieve exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest, hetzij als:

 • Een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep;
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, de buitenlandse onderneming met een vergelijkbaar statuut en de vereniging met een economische activiteit;
 • Zelfstandigen in bijberoep die door hun hoge inkomen dezelfde bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep.

Een huurder-ondernemer mag geen huurachterstand meer hebben op 15 maart 2020. Hij moet beschikken over een geregistreerd handelshuurcontract (of gelijkaardige juridische structuur waarbij, tegen een vergoeding, een handelspand wordt ter beschikking gesteld zoals erfpacht, vruchtgebruik, opstal, brouwerijcontract incl. terbeschikkingstelling van een pand) voor het pand waarvoor hij de lening aanvraagt. Het pand moet bovendien gelegen zijn in het Vlaams Gewest.

Hoe aanvragen?

DEADLINE VOOR AANVRAGEN: 28 februari 2021!

De huurder en verhuurder sluiten eerst een modelovereenkomst. 

Hier vind je een modelovereenkomst.

Deze geldt als hulpmiddel, want zodra de applicatie van de Vlaamse overheid online staat, wordt de overeenkomst meteen in het onlinesyteem aangemaakt. Deze model biedt wel een goede leidraad, als voorbereiding en om de afspraken te maken tussen huurder en verhuurder.

De huurder vraagt vervolgens tijdig en online de ondersteunende huurregeling aan, en dat ten laatste op 1 maart 2021. Een aanvraag kan betrekking hebben op meerdere panden van eenzelfde verhuurder waarvoor de huurder één handelshuurlening aanvraagt. Deze gegevens kan je alvast op voorhand verzamelen: 

 • Het originele huurcontract (registratienummer, data, …),
 • Gegevens van huurder, verhuurder en betreffende pand(en),
 • Afspraken op welke maand(en) de overeenkomst betrekking zal hebben.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) onderzoekt vervolgens de aanvraag en de naleving van de voorwaarden. En pas nadien beslist PMV-z of de huurlening wordt toegekend. De huurder ondertekent de overeenkomst. Van zodra PMV-z de ondertekende leningsovereenkomsten heeft ontvangen, betaalt het de verschuldigde huur op het rekeningnummer van de verhuurder.

Vraag de handelshuurlening aan

Vanaf wanneer?

De regeling kan ten vroegste ingaan vanaf de maand april en moet worden aangevraagd ten laatste op 28 februari 2021. Er wordt voorzien in een rechtstreekse betaling aan de verhuurder.

Waarom zou je instappen in dit vrijwillig systeem?

Voordeel voor de verhuurder:

 • De verhuurder heeft onmiddellijke zekerheid dat hij op de afgesproken tijdstippen zal worden betaald.
 • De liquiditeitspositie van de verhuurder wordt gegarandeerd waardoor hij belangrijke kosten, zoals leningen en facturen, kan blijven betalen.
 • De kans stijgt gevoelig dat hij na afloop van deze coronacrisis met dezelfde huurder verder kan.
 • Hij hoeft niet naar de vrederechter te stappen.

Voordeel voor de huurder:

 • De liquiditeitspositie van de huurder verbetert (via kwijtschelding en afbetaling van het resterende deel) waardoor zijn overlevingskansen toenemen.
 • Huurder wordt geholpen bij zijn betalingsmoeilijkheden.
 • Huurder geniet van drie tot vier maanden opschorting van betaling.
 • Hij vermijdt een juridische procedure

Brusselse steun bij betalingsmoeilijkheden handelshuur

Naar analogie van het Vlaamse systeem, is er ook in Brussel een bijkomende steunmaatregel voorzien voor de handelaars die in moeilijkheden zijn door de huurverplichtingen. Het systeem is gebaseerd op een vrijwillig akkoord tussen huurden en verhuurder, waarbij minstens één of twee maand huur wordt kwijtgescholden. 

Brusselse steun bij betalingsmoeilijkheden

Hulp of advies nodig?

Contacteer de UNIZO Ondernemerslijn en jouw adviseur zet je meteen op de goede weg!

Bel 0800 20 750, mail of chat (rechtsonder).

Andere vragen over huur in coronatijden?

Moeilijkheden met de handelshuur? UNIZO lanceert stappenplan 

De coronacrisis heeft een grote impact op alle aspecten van het economische leven. Zo ook op de handelshuur. UNIZO lanceert daarom een stappenplan om aan die problematiek tegemoet te komen, dat zich zowel richt naar de overheid als naar beroepsfederaties en individuele (ver)huurders.

Meer weten?