Wedstrijdreglement – Belgian Maker Award 2018

Artikel 1

De wedstrijd ‘Belgian Maker Award’ is een initiatief van UNIZO vzw en DHL Express. De wedstrijd wordt georganiseerd door UNIZO vzw, de Unie van Zelfstandige Ondernemers met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willebroekkaai 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0410.337.219.

Artikel 2

Wat betreft de award ‘UNIZO Productiebedrijf van het jaar’ is de deelname exclusief voorbehouden aan KMO’s gevestigd in Vlaanderen en actief in de maakindustrie. Onder KMO wordt verstaan ‘een onderneming waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal van 43 miljoen euro niet overschrijdt’.

Wat betreft de award ‘UNIZO HiBster van het jaar’ is de deelname exclusief voorbehouden aan ondernemers (ambachtsman/-vrouw) die het HIB label reeds hebben of in aanmerking komen voor het HIB label. De voorwaarden van dit label zijn terug te vinden op www.unizo.be/handmadeinbelgium

Ondernemingen waarvan de meerderheid van de aandelen in bezit zijn van niet-familiale investeringsgroepen of ondernemingen die bestaan uit groepen van vennootschappen, kunnen niet deelnemen.

Het lidmaatschap van UNIZO is geen vereiste om mee te doen aan deze wedstrijd. 

Artikel 3

Het Productiebedrijf van het Jaar en HiBster van het Jaar worden verkozen op basis van de geleverde prestaties. 

Doorslaggevende criteria in de beoordeling  van ‘UNIZO Productiebedrijf’ zijn: 

 • Het bedrijf houdt minimaal 50% van de productie bewust in België
 • Het gaat om een winstgevend, groeiend bedrijf
 • Het bedrijf speelt in op de vraag en behoefte van de markt en is in staat om flexibel in te spelen op wijzigende behoeften
 • In de bedrijfsvoering heeft men aandacht voor mens en milieu
 • Het bedrijf is innovatief in product en proces
 • Het bedrijf betekent een meerwaarde voor de Belgische economie en creëert tewerkstelling in België
 • Het bedrijf verkoopt Belgische producten in minstens 3 landen
 • Het bedrijf is bereid om een ambassadeursrol op te nemen en te getuigen op enkele netwerkevents van UNIZO en partners. 

Doorslaggevende criteria in de beoordeling van ‘UNIZO HiBster’ zijn:

 • De ondernemer is zelfstandige in hoofdberoep in België 
 • Het maakproces gebeurt voor minstens 50% met de hand
 • De maker creëert een product met een zekere nutsfunctie
 • De maker houdt minimaal 50% van de productie bewust in België
 • Het gaat om een winstgevend, groeiend bedrijf
 • De maker speelt in op de vraag en behoefte van de markt en is in staat om flexibel in te spelen op wijzigende behoeften
 • De maker heeft aandacht voor mens en milieu
 • De maker verkoopt zijn producten in minstens 1 buitenlandsland
 • Het bedrijf is bereid om een ambassadeursrol op te nemen en te getuigen op enkele netwerkevents van UNIZO en partners. 

Die zaken worden beoordeeld op basis van een combinatie van publiek beschikbare informatie, informatie aangereikt door het bedrijf en op basis van de bezoeken door de nationale en provinciale jury. 

Artikel 4

De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

Artikel 5

De aanvraag tot deelname aan Belgian Maker Award gebeurt door online kandidaatstelling via de website www.unizo.be/belgianmakeraward. Iedere deelnemer ontvangt een bevestiging van de aanvraag tot deelname met bijkomend deelnameformulier. De deelnemer is pas definitief ingeschreven als hij/zij van de organisator een e-mail heeft ontvangen, waarin de inschrijving wordt aanvaard.

Het deelnameformulier moet uiterlijk op donderdag 26 april om 17u worden ingediend via mail naar anna.craps@unizo.be. De deelnemer voegt de al dan niet neergelegde jaarrekening van 2017 toe, samen met eventuele andere bewijsstukken. Uitsluitend bewijsstukken die samen met het officiële deelnameformulier worden ingediend, worden aanvaard. Hij/zij garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt. 

De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens. 

Artikel 6

De jury is onafhankelijk samengesteld en wordt aangeduid door UNIZO. Deze jury heeft het recht de correctheid van de verstrekte gegevens te controleren of te laten controleren. De jury kan aanvullende informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de registratie van bedrijfsgegevens. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. Er is tevens geen verantwoording schuldig ten aanzien van de uiteindelijke beslissing.

De jury wordt samengesteld uit medewerkers of leden van de raad van bestuur van UNIZO, DHL en BMW. Aangevuld met ex-winnaars van de Belgian Maker Award. 

Artikel 7

De wedstrijd verloopt in verschillende fasen: Fase 1: Kandidatuurstelling via het webformulier op www.unizo.be/belgianmakeraward

Fase 2: Indiening van het deelnameformulier (vóór 26 april 2018 om 17u)

Fase 3: Screening 1 door een provinciale jury op basis van een bezoek aan alle kandidaten die het deelnameformulier hebben ingediend (op 3 en 8 mei 2018).  

Fase 4: Bekendmaking van de tien laureaten (vijf productiebedrijven, vijf HiBsters) (donderdag 17 mei 2018)

Fase 5: Screening 2 door een nationale jury op basis van een bezoek aan de tien laureaten (woensdag 23 mei 2018).

Fase 6: Bekendmaking van de Belgian Maker Award winnaars 2018 (woensdag 13 juni 2018, 10u30-13u).

Artikel 8

De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de door hem/haar verstrekte gegevens. Wie door de provinciale en nationale jury wordt genomineerd, geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding (alsook niet-financiële gegevens) zonder compensatie te gebruiken in de context van de wedstrijd ‘Belgian Maker Award 2018’. Dit geldt eveneens voor het fotomateriaal, video- en audio-opnames. UNIZO mag deze informatie gebruiken in alle communicatie die verband houdt met de wedstrijd ‘Belgian Maker Award 2018’, ongeacht de vorm, alsook in publiciteit van UNIZO. UNIZO behoudt deze rechten ook na afloop van de ‘Belgian Maker Award 2018 - editie’.

Artikel 9

De ‘Belgian Maker Award 2018 is een wedstrijd in Vlaanderen en Brussel georganiseerd door UNIZO met een sterke nationale uitstraling. De winnaars mogen gedurende 1 jaar de titel van ‘Productiebedrijf van het Jaar 2018, een UNIZO-award’ of ‘HiBster van het jaar 2018, een UNIZO-award’ dragen. Elke winnaar mag deze titel gebruiken in zijn/haar communicatie en publiciteit (ook na de editie ‘Belgian Maker Award 2018’), voor zover de vermelding van het jaartal ‘2018’ duidelijk vermeld is. De winnaar mag het gebruik van deze titel op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande goedkeuring van UNIZO.

Artikel 10

UNIZO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de titel ‘Productiebedrijf van het Jaar 2018’ of ‘HiBster van het Jaar 2018’ in te trekken, indien zou blijken dat de verklaringen die de genomineerde of de winnaar heeft afgelegd in het deelnameformulier, de eventueel begeleidende documenten, of tijdens de jurering, niet correct zouden zijn, zonder dat de drager van de titel enig recht op vergoeding zou kunnen eisen. UNIZO behoudt zich tevens het recht voor de titel ‘Productiebedrijf van het Jaar 2018’ of ‘HiBster van het Jaar 2018’ in te trekken, indien de genomineerde of winnaar failliet gaat, wordt overgenomen door een derde onderneming of haar activiteiten uit eigen beweging stop zet, zonder dat de drager van de titel enig recht op vergoeding zou kunnen eisen. Indien de titel ‘Productiebedrijf van het Jaar 2018’ of ‘HiBster van het Jaar 2018’ wordt ingetrokken, kan UNIZO deze titel overdragen aan één van de laureaten van die jaargang.

Artikel 11

Wie deelneemt aan de Belgian Maker Award 2018 verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement. 

Voor info en vragen kan je terecht bij UNIZO via anna.craps@unizo.be.