Wedstrijdreglement Dag van de Medewerker 2020

Wedstrijdreglement

Artikel 1

De wedstrijd ‘Dag van de Medewerker’ ( hierna “De Wedstrijd”) is een initiatief van UNIZO Vzw, Willebroekkaai 37 ,  1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0410.337.219.

De wedstrijd is bedoeld om positieve en inspirerende acties van werkgevers om de talenten van personeel onder de aandacht te brengen. Zo kan een onderneming naar buiten komen als een onderneming met een duurzaam HR Beleid.

Artikel 2

De deelname aan de wedstrijd is exclusief voorbehouden aan ondernemers in hoofd – of bijberoep die personeel tewerkstellen.

De indiener van de deelnemende onderneming is belast met de dagelijkse leiding en bevoegd om de onderneming te verbinden in zijn hoedanigheid als zelfstandig ondernemingshoofd, als zaakvoerder of als gedelegeerd bestuurder.

Alleen inzendingen die conform artikel 5 van 16 april 2020 tot en met 30 juni 2020 (12u) ingestuurd worden, komen in aanmerking.

Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Artikel 3

De winnende actie van de wedstrijd wordt verkozen op basis van de volgende criteria:

 • Vernieuwend karakter van de actie
 • Inspirerend voor andere werkgevers
 • Sterk motiverend voor medewerkers
 • Originele manier om de talenten van medewerkers in de spotlight plaatsen
   

Per provincie zal er 1 deelnemend bedrijf een gratis deelname aan het UNIZO-traject Jobstap winnen.

Uit de provinciale winnaars zal 1 nationale winnaar verkozen worden. De nationale winnaar krijgt bovenop zijn gratis deelname aan het UNIZO-traject Jobstap het bezoek van een foodtruck voor het hele bedrijf.

Artikel 4

Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer de omschrijving en/of foto van zijn/haar actie indienen via dagvdmedewerker@unizo.be of via www.unizo.be/dagvdmedewerker. De deelnemer moet eveneens volgende gegevens vermelden:

 • Naam onderneming
 • Adres
 • Contactgegevens (e-mail en telefoonnummer)
 • Ondernemingsnummer
 • Een akkoordverklaring met dit reglement.

Alleen inzendingen die van 16 april 2020 tot en met 30 juni 2020 (12u) ingestuurd worden komen in aanmerking.

UNIZO houdt zich het recht voor ingediende kandidaturen af te wijzen, indien zij niet voldoen aan de in dit artikel vermelde voorwaarden. of indien zou blijken dat de informatie die door de kandidaat werd gegeven niet correct is.

Artikel 5

Indien op de ingezonden foto’s rechten van derden rusten, is het de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer om de nodige voorafgaande en geschreven toestemmingen te verkrijgen van deze derden om de foto’s te mogen inzenden voor de wedstrijd, en bij eventuele winst de foto’s door UNIZO te laten gebruiken zoals bepaald in artikel 8.  De deelnemer vrijwaart UNIZO voor elke vordering van derden die tegen UNIZO op basis van eventuele rechten van deze derden, zou worden ingesteld.

Artikel 6

De jury is onafhankelijk en wordt aangeduid door UNIZO. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. De jury communiceert niet over de besluitvorming bij de verkiezing. Er is tevens geen verantwoording verschuldigd ten aanzien van de uiteindelijke beslissing.

Artikel 7

De wedstrijd verloopt in verschillende fases:

 • Fase 1: Kandidatuurstelling door middel van indiening dossier uiterlijk op 30 juni 2020 om 12u.
 • Fase 2: Jurering van de inzendingen.
 • Fase 3: Bekendmaking van de winnaars in de loop van de maand juli. De winnaar zal vóór de bekendmaking, persoonlijk op de hoogte worden gesteld.
 • Fase 4: De winnaar beslist zelf wanneer hij zijn prijs in gebruik zal nemen, conform de voorwaarden bepaald in artikel 10.

Artikel 8

De winnaar geeft UNIZO de toestemming om de naam van het bedrijf en de bedrijfsleiding, alsook de winnende actie, de ingezonden foto en een bedrijfsfoto zonder compensatie te gebruiken in haar communicatie, ongeacht de vorm van de communicatie, het doel ervan of het gebruikte medium, zelfs al houdt de communicatie geen verband met de wedstrijd ‘Dag van de Medewerker’, en dit ook na het afsluiten van de wedstrijd ‘Dag van de Medewerker 2020’.

Artikel 9

De ‘Dag van de Medewerker 2020’ is een wedstrijd, georganiseerd door UNIZO. De nationale winnaar mag de titel van ‘Winnaar van de Dag van de Medewerker 2020’ dragen. De nationale winnaar mag deze titel gebruiken in zijn/haar communicatie en publiciteit ( ook na de editie ‘ Dag van de Medewerker 2020’), voor zover de vermelding van het jaartal ‘2020’ duidelijk vermeld is. De nationale winnaar mag het gebruik van deze titel op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke voorafgaande goedkeuring van UNIZO.

Artikel 10

De provinciale winnaars ontvangen een gratis deelname aan Jobstap, te gebruiken in het jaar 2020.

De nationale winnaar wint het bezoek van een foodtruck voor het hele bedrijf. Het moment waarop de prijs in gebruik genomen wordt zal onderling afgesproken worden met de nationale winnaar, dit in een termijn van 3 maanden na de bekendmaking.

Artikel 11

De gegevens die de deelnemer ingeeft in het deelnemersformulier worden verwerkt conform de wettelijke bepalingen, en worden enkel gebruikt binnen de context van deze wedstrijd. Deelnemers hebben ten allen tijde het recht de betrokken gegevens op te vragen, te wijzigen of te laten verwijderen, op eenvoudig verzoek aan dagvdmedewerker@unizo.be

Artikel 12       

Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit reglement.

 

Voor info en vragen kan je een mailtje sturen naar UNIZO Willebroekkaai 37, Brussel;  dagvdmedewerker@unizo.be.