Adviesvraag: Kan u de goederen van uw klanten die zijn binnengebracht voor herstel of onderhoud in bewaring houden zolang de klant niet betaalt?

Stel u bent juwelier en u moet een horloge herstellen van een klant, of u bent garagist en heeft een onderhoud of herstelling aan een voertuig van een klant gedaan, of staat in voor droogkuisdiensten van een klant. Kan u in dat geval weigeren om de goederen aan de klant terug te geven tot wanneer de klant uw diensten van onderhoud of herstelling heeft betaald?

Eerst en vooral is de overeenkomst tussen u en de klant van belang.

Voor zover de overeenkomst hierover niets bepaalt of in geval er geen specifieke overeenkomst is, zijn de algemene rechtsregels van toepassing. In een overeenkomst waarbij u en uw klant (wederkerige) verbintenissen hebben ten aanzien van elkaar, kan iedere partij haar eigen verbintenis uitstellen zolang de wederpartij haar verbintenis niet uitvoert. Juridisch noemt men dit het “retentierecht” of de “exceptio non adimpleti contractus” (ENAC). In uw geval bestaan volgende wederkerige verbintenissen:

  • U als hersteller: het herstellen / onderhoud verrichten van de goederen.
  • De klant: het betalen van een som geld om de herstelling / het onderhoud te vergoeden.

Als de klant weigert te betalen, kan u in principe weigeren om de wagen terug af te leveren zolang de klant niet heeft betaald. Er dient evenwel een belangrijke nuance te worden gelegd, namelijk: de opgeschorte verbintenis (het niet afleveren van de wagen) moet gerechtvaardigd zijn, en in verhouding staan met de tekortkoming (het niet betalen). Over de rechtvaardiging en de redelijkheid van het niet afleveren van de wagen zal in de praktijk wellicht kunnen worden gediscussieerd. Dit is een feitenkwestie die moet bekeken worden van geval tot geval. Voor een grote herstelling waarvan de kost hoog oploopt bijvoorbeeld, zou minstens een voorschotbetaling kunnen eisen vooraleer het goed “vrij te geven”. Voor een relatief kleine kost aan een wagen bijvoorbeeld zal het moeilijker te verantwoorden zijn om de wagen niet vrij te geven aan de klant.

Meer vragen? Bel 02 21 22 678 of mail ondernemerslijn@unizo.be

Meer info: Betalingsachterstand
Thema: Juridisch