Algemene voorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
 2. Hoewel UNIZO er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt UNIZO zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.
 3. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van UNIZO. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. UNIZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan UNIZO werden doorgegeven.
 4. UNIZO stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar UNIZO geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan UNIZO niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.
 5. Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. UNIZO vzw is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.
 6. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij anders bepaald. Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). UNIZO behoudt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.
 8. UNIZO behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De naam 'UNIZO' en het logo van UNIZO zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder de respectievelijke nummers 0947001 en 0956346. Een bestelling geeft de klant op geen enkele manier het recht de naam of het logo te gebruiken voor om het even welke doeleinden, tenzij dit op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk door UNIZO vzw werd toegestaan. Hetzelfde geldt voor de overige woord - en beeldmerken die door UNIZO werden gedeponeerd.
 9. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel worden gebracht.
 10. Ingeval UNIZO  het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van een epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen, zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.

COVID-richtlijnen (enkel van toepassing bij fysieke aanwezigheid):

 1. UNIZO tracht de veiligheid van elke deelnemer maximaal te garanderen via het nemen van gepaste maatregelen.  Door uw inschrijving verbindt u zich er toe alle wettelijke en voorziene veiligheidsvoorschriften ook integraal op te volgen en verklaart u geen symptomen van het COVID-19 virus te vertonen. Een inherent risico op blootstelling aan COVID-19 bestaat echter op elke openbare plaats waar mensen aanwezig zijn. De deelnemer erkent dan ook diens vrijwillige aanwezigheid op eigen risico en aanvaardt dat UNIZO niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, noch van financiële of lichamelijke aard, indien de deelnemer toch een besmetting met het COVID-19 virus zou oplopen.