UNIZO Brugge formuleert aanbevelingen voor nieuwe zeesluis Zeebrugse haven

Begin maart nam de Vlaamse Regering een voorkeursbesluit i.h.k.v. de nieuwe zeesluis voor de haven van Zeebrugge. Vlaanderen stelt de huidige Visartsite voor als locatie. “UNIZO is tevreden dat er eindelijk vooruitgang komt in dit belangrijk dossier. De nieuwe ontsluiting van de Zeebrugse haven is immers noodzakelijk. Na een bevraging bij de lokale ondernemers doen we enkele belangrijke aanbevelingen voor het verder verloop van dit dossier,” aldus Hendrik Vermeulen, Voorzitter UNIZO Brugge.     

Aandacht voor duidelijke communicatie, leefbaarheid, mobiliteit en menswaardige behandeling van eventuele noodzakelijke onteigeningen staan in de aanbevelingen centraal.

Algemene aanbevelingen t.a.v. de lokale ondernemers/KMO’s:

 1. UNIZO pleit voor een snelle en “to the point” communicatie met de lokale ondernemers/KMO’s die zullen geconfronteerd worden met onteigening. Deze bedrijven moeten een duidelijk beeld krijgen van de impact die de werken en de locatie van de sluis zullen hebben op hun bedrijfsvoering. Een persoonlijke, individuele begeleiding van de bedrijven is van primordiaal belang.
 2. Ook tijdens de werken moet er voldoende aandacht besteed worden aan communicatie met de lokale ondernemers/KMO’s . Men moet immers snel en efficiënt kunnen bijsturen indien bv de bereikbaarheid van de onderneming in het gedrang komt. UNIZO pleit hiervoor voor een centraal meldpunt bij de hoofdaannemer of projectleiding.
 3. Onteigening moet een “choice of last resort” zijn, enkel als het niet anders kan vanuit technische overwegingen m.b.t. de bouw van de nieuwe sluis of indien de werking van het bedrijf ernstig gehinderd zou worden tijdens of na de voltooiing van de werken.
 4. Indien er geen andere optie bestaat dan te onteigenen moet er niet alleen rekening gehouden worden met de waarde van het actief maar ook met de kost voor eventuele herlocalisatie, maatregelen op het vlak van tewerkstelling (bv tijdelijke werkloosheid) en derving. Ook voor bedrijven die panden/terreinen benutten in de hoedanigheid van huurder moeten ondersteund worden.
 5. Teneinde het economisch weefsel van Zeebrugge en de daaraan verbonden tewerkstelling intact te houden moet een heropstart van de onteigende bedrijven op een andere locatie een primaire bekommernis zijn van de overheid. Er moet dringend werk gemaakt worden van nieuwe bedrijventerreinen op Zeebrugs grondgebied. Als voornaamste opties kijken we o.a. naar de Transportzone dewelke eventueel kan uitgebreid en/of opgewaardeerd worden voor bv kantoorfuncties en/of ambachtelijke activiteiten. Ook in de westelijke achterhaven (Carcoke site, Prins Filips- en Oud Ferrydok) bestaan er zonder twijfel opportuniteiten voor reconversie en de aanleg van bedrijventerreinen. Watergebonden bedrijven, horeca en detailhandelaren die getroffen worden door onteigening moeten een evenwaardige locatie aangeboden worden voor de verderzetting van hun activiteiten.
 6. Voor bedrijven die niet onteigend worden dient men voldoende aandacht te besteden aan de bereikbaarheid (incl. bewegwijzering en parkeermogelijkheden) voor klanten en leveranciers. Gezien de duur van de werken en de overlast dewelke deze met zich zullen meebrengen pleit UNIZO voor ondersteunende maatregelen en compensaties.
 7. UNIZO ondersteunt het idee om de ondertunneling van de NX door te trekken onder de Vandammesluis wat de mobiliteit en leefbaarheid van Zeebrugge dorp ten goede zal komen

Specifieke aanbevelingen m.b.t. de visserijcluster:

 1. Minimale hinder voor (watergebonden) bedrijven gesitueerd op de site van de visserijcluster. We denken daarbij aan maatregelen voor het beperken van de golfslag en de onderstroom, het beperken van de doorvaarsnelheid en het manoeuvreren thv de losplaatsen voor de visserij. Men dient ervoor te zorgen dat vissersvaartuigen zoals op heden onbemand en zonder draaiende motor kunnen aangemeerd liggen.
 2. Het waterpeil dient behouden te worden op het huidige TAW niveau zodat laad- en losoperaties niet aangepast moeten worden.
 3. De visserij pleit voor het behoud van de bestaande kade (inclusief stijger) met eventueel de optie tot een verdere uitbreiding. Indien de onteigeningen impact hebben op de kade/ stijger, moeten dit gecompenseerd worden met kade/ steiger dewelke aansluit op het terrein en dus bereikbaar is vanuit de pakhuizen.
 4. Alles moet in het werk gesteld worden om het bestaande droogdok te behouden zodat de cluster in zijn geheel kan blijven functioneren.
 5. Tijdens de werken en na voltooiing dient men te waken over een snelle en efficiënte werking van de sluizen zodat wachttijden voor de doorvarende schepen tot een minimum beperkt blijven.
 6. De toegankelijkheid van de visserijcluster moet tijdens en na de werken verzekerd worden. Niet alleen over het water maar ook over de weg. Indien nodig moet er gedacht worden aan een alternatieve route zodat de site ook bereikbaar is vanuit de achterhaven.
 7. De bestaande brug over het Verbindingsdok tussen Tropicana (Jozef Verschaveweg) en ICO Bastenaken zou publiek toegankelijk gemaakt kunnen worden ter ontlasting van de bruggen over de Vandammesluis en de Visartsluis. Bovendien is deze brug reeds bereikbaar via de A11.
 8. Voor wie op de site tewerk gesteld is moet deze vlot bereikbaar blijven via het openbaar vervoer.

Aanbevelingen m.b.t. de bewoners

 1. Als UNIZO geloven wij dat economie, leven en wonen onlosmakelijk met mekaar verbonden zijn. Bewoners in de getroffen wijken zijn vaak tewerkgesteld in de haven of bij de lokale KMO’s. Het is dus uitermate belangrijk dat men voldoende aandacht besteedt aan de leefbaarheid van Zeebrugge wil men draagvlak creëren voor grote infrastructuurwerken ten gunste van de haven. Bij de onteigeningsplannen moet men daarom niet alleen kijken naar het technisch aspect (louter wat nodig is om de sluis te bouwen) maar ook welke locaties/woningen ofwel sterk zullen gehinderd worden door de werken ofwel onleefbaar worden door de aan te leggen infrastructuur. Leefbaarheid voor wie “achterblijft” moet een belangrijk criterium zijn bij de beslissing om al dan niet te onteigenen. De reeds gemaakte revitaliseringsstudie kan hier enige richting geven.
 2. De bouw van de nieuwe sluis kan een opportuniteit zijn om bestaande woonkernen te optimaliseren of zelfs nieuwe te creëren. In elk gevoel moet men zorgen voor (groene) buffers tussen infrastructuur (sluis, wegen,…) en woningen. Net zoals de bedrijven hebben de bewoners nood aan duidelijke communicatie en een persoonlijke begeleiding.

Vragen? Contacteer:
Voorzitter UNIZO Brugge – Hendrik Vermeulen - hve@oceangate.be – 0496 53 54 40

 

Thema: Actueel