Charter sociale inspectie

Laatste aanpassing: 
09/03/2018

De werkgeversorganisaties sloten een charter af met de sociale inspectie. Het doel hiervan is bij te dragen aan performante, objectieve en professionele controles, in een relatie van wederzijds respect. 

Het charter zet, naast de controlerende, de begeleidende en informerende rol van de sociaal inspecteur extra in de verf. 

Bovendien stelt het charter klaar en duidelijk dat prioriteit dient te worden verleend aan structurele issues (zoals het niet respecteren van minimumlonen, illegale tewerkstelling, zwartwerk, frauduleuze detacheringen, …) en niet aan louter administratieve fouten. 

Hierna vindt u de essentie voor u als werkgever.

Kader van dit charter

De controles op de arbeids- en sociale zekerheidswetgeving gebeuren door volgende sociale inspectiediensten:

 • Sociale zekerheidswetgeving voor loontrekkenden: Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ), de zgn. “sociale zekerheidsinspectie”
 • Arbeids- en welzijnswetgeving en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s), met 2 diensten:
  • Toezicht op Sociale Wetten (TSW), de zgn. “arbeidsinspectie”
  • Toezicht Welzijn op het Werk (TWW), de zgn. “welzijnsinspectie”
 • Sociale zekerheidswetgeving voor zelfstandigen:
 • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), de zgn. “zelfstandigeninspectie”
 • Uitkeringswetgeving:
  • Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de zgn. “werkloosheidsinspectie”
  • Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de zgn. “arbeidsongeschiktheidsinspectie”

Rechten en plichten: werkgevers en sociaal inspecteur

  in hoofde van werkgever in hoofde van sociale inspecteurs
Wederzijds respect en professionalisme

Houding: stellen
zich beleefd, respectvol en professioneel op en sensibiliseren ook hun werknemers in die zin

Kunnen melding maken van
eventuele Incidenten tijdens
een controle op het daarvoor voorziene contactpunt bij iedere inspectiedienst

Kunnen gebruik maken van het meldpunt voor eerlijke
concurrentie om vermoedens van sociale fraude en oneerlijke concurrentie te melden en te documenteren

Identificeren zich, via de legitimatiekaart, en laten steeds contactgegevens na

Houding: stellen zich beleefd, respectvol, professioneel en objectief op

Besteden bij een controle aandacht voor de voortzetting van de geleverde productie en/of diensten; een controle dient efficiënt te verlopen

Discretieplicht

Preventie en informatie

Houding: stellen zich contructief op en verlenen de sociaal inspecteurs de nodige informatie, tijdens en na de controle

Kunnen zich laten bijstaan door een advocaat, vertegenwoordiger van een beroepsfederatie, …

Hebben zwijgrecht

Treden  begeleidend en informerend op en beogen daarbij dat de werkgever zich binnen een redelijke termijn in regel stelt.  (Bij manifeste sociale inbreuken wordt er evenwel steeds verbaliserend opgetreden.)

Laten voldoende mogelijkheid om tijdens en na de controle bijkomende elementen aan te reiken

Waken over een eenvormige en gelijke toepassing van de wetgeving

Handhaving en sanctionering

Kunnen zich, in situaties waar een regularisatie mogelijk is, zowel spontaan als op vraag van de sociaal inspecteur in regel stellen

Treden zo uniform mogelijk op

Bundelen controles zoveel mogelijk op eenzelfde moment

Geven prioriteit aan structurele problemen en niet aan administratieve fouten

Brengen de gecontroleerde werkgever op de hoogte van het verdere verloop van de procedure

Tekst van het Charter

U kan de volledige tekst van het charter PDF icon hier downloaden.

 

Meer over: Sociale inspectie
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!