1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
   
 2. Hoewel UNIZO er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt UNIZO zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.
   
 3. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van UNIZO. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. UNIZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan UNIZO werden doorgegeven.
   
 4. UNIZO stelt alles in het werk om bestelde goederen en/of diensten binnen de afgesproken termijn te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorvallen dat van deze leveringstermijn moet worden afgeweken door redenen waar UNIZO geen vat op heeft. In dergelijke gevallen kan UNIZO niet aansprakelijk gesteld worden voor laattijdige levering.
   
 5. Bij de bestelling van goederen ligt het risico voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het transport uitsluitend bij de klant, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De eigendom van bestelde goederen gaat slechts over op de klant van zodra het volledige factuurbedrag werd betaald. De klant dient de goederen te gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. UNIZO vzw is niet aansprakelijk voor schade aan de klant of aan derden die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van geleverde goederen.
   
 6. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij anders bepaald. Wanneer u zich inschrijft voor een evenement (infosessie, begeleiding, netwerkevent, opleiding, bedrijfsbezoek, …) kan u, tenzij anders bepaald, uw inschrijving annuleren tot 15 werkdagen voor de start van het evenement. In dat geval rekent UNIZO een vergoeding aan van 10% van het verschuldigde bedrag. Bij annulering na deze datum is de integrale vergoeding verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vervangen door een collega. Wanneer één van de partijen evenwel haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen.
   
 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). UNIZO behoudt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.
   
 8. Indien u kiest voor een online domiciliëring of u tekent een contract digitaal, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van het mandaat of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.
   
 9. UNIZO behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De naam 'UNIZO' en het logo van UNIZO zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder de respectievelijke nummers 0947001 en 0956346. Een bestelling geeft de klant op geen enkele manier het recht de naam of het logo te gebruiken voor om het even welke doeleinden, tenzij dit op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk door UNIZO vzw werd toegestaan. Hetzelfde geldt voor de overige woord - en beeldmerken die door UNIZO werden gedeponeerd.
   
 10. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel worden gebracht.
   
 11. Ingeval UNIZO  het evenement niet kan laten doorgaan als gevolg van een epidemie of pandemie (zoals COVID-19 en eventuele nieuwe uitbraken hiervan) en/of dringende overheidsmaatregelen, zal de inschrijving automatisch overgedragen worden naar de nieuwe datum of naar de volgende editie van het evenement.