1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal en zonder voorbehoud goed te keuren.
   
 2. Hoewel UNIZO er alles aan doet de vermeldingen op de website correct voor te stellen, kan het uitzonderlijk toch voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding op de website een kennelijke vergissing bevat, behoudt UNIZO zich het recht voor om eventuele orders die op basis van die kennelijke vergissing tot stand zijn gekomen, te annuleren.
   
 3. De gegevens die de klant ingeeft bij het plaatsen van bestellingen, worden beheerst door de algemene privacy-bepalingen van UNIZO. De klant is verantwoordelijk voor het correct doorgeven van zijn/haar gegevens, alsook van wijzigingen aan deze gegevens. UNIZO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van gegevens die door de klant gewijzigd werden, maar niet aan UNIZO werden doorgegeven.
   
 4. Indien u kiest voor een online domiciliëring of u online een contract afsluit, dan wordt u doorverwezen naar onze partner Twikey voor het ondertekenen van het mandaat of het contract. Door gebruik te maken van deze dienst gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Twikey. Raadpleeg hier de algemene voorwaarden van Twikey.
   
 5. Wanneer u intekent op het UNIZO-lidmaatschap, loopt uw lidmaatschap voor één jaar, met ingang van de dag waarop UNIZO uw ledenbijdrage heeft ontvangen. Het lidmaatschap wordt na afloop stilzwijgend verlengd voor nieuwe perioden van telkens één jaar, tenzij u uiterlijk drie maanden voor de vervaldag schriftelijk te kennen geeft geen verlenging te wensen via mail naar lidmaatschap@unizo.be of per brief naar UNIZO Lidmaatschap, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel.
   
 6. Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij anders bepaald. Wanneer u zich inschrijft voor een evenement (infosessie, begeleiding, netwerkevent, opleiding, bedrijfsbezoek, …) kan u, tenzij anders bepaald, uw inschrijving zonder gegronde reden annuleren tot 15 werkdagen voor de start van het evenement. In dat geval rekent UNIZO een vergoeding aan van 10% van het verschuldigde bedrag. Bij annulering zonder gegronde reden na deze datum is de integrale vergoeding verschuldigd. U kan zich wel steeds laten vervangen door een collega. U heeft recht op een gelijkwaardige vergoeding indien UNIZO het evenement zonder gegronde reden zou annuleren.
 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders bepaald. Bij gehele of gedeeltelijke wanbetaling op de vervaldag, zal het openstaande bedrag automatisch en zonder de noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een intrest bedoeld in artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% (dit laatste met een minimum van 40 euro). UNIZO behoudt zich in dat geval tevens het recht voor alle lopende leveringen op te schorten tot de volledige betaling van hoofdsom, intresten en schadevergoeding, onverminderd elk ander wettelijk of contractueel verhaal. Eventuele andere openstaande factuurbedragen worden onmiddellijk en integraal opeisbaar.
   
 2. UNIZO behoudt alle intellectuele rechten op de producten en diensten die zij aanbiedt. Op geen enkele manier kan een bestelling van goederen en/of diensten beschouwd worden als een overdracht van deze rechten, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De naam 'UNIZO' en het logo van UNIZO zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder de respectievelijke nummers 0947001 en 0956346. Een bestelling geeft de klant op geen enkele manier het recht de naam of het logo te gebruiken voor om het even welke doeleinden, tenzij dit op voorhand uitdrukkelijk en schriftelijk door UNIZO vzw werd toegestaan. Hetzelfde geldt voor de overige woord - en beeldmerken die door UNIZO werden gedeponeerd.
   
 3. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel worden gebracht.

Het lidmaatschap loopt één jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd behalve bij schriftelijke opzeg uiterlijk 3 maanden voor de vervaldag.