Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’) en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, 0410.337.219. UNIZO wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat UNIZO instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot UNIZO:

UNIZO vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
ondernemingsnummer: 0410.337.219

Functionaris voor Gegevensbescherming:

Tel: 02/2122531
privacy@unizo.be

Waarom en hoe verwerken we jouw gegevens?

De gegevens die UNIZO over jou verwerkt en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we jouw gegevens verwerken:

 • Als je lid wordt van onze organisatie vragen we jouw contactgegevens, identificatiegegevens en facturatiegegevens op om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Als je lid wordt van UNIZO, word je ook lid van de Provinciale en lokale UNIZO – verenigingen die actief zijn in het gebied waar je bent gevestigd. Omwille van de noodzaak om jouw lidmaatschap contractueel correct te kunnen uitvoeren, worden jouw gegevens ook met deze entiteiten gedeeld. Hetzelfde geldt voor sectororganisaties die een collectief lidmaatschap met UNIZO hebben, op dezelfde grondslag. We gebruiken jouw gegevens ook om je op de hoogte te houden van ons aanbod, en kunnen bepaalde gegevens (ondernemingsnummer, adres, ...) ook gebruiken om onze representativiteit aan te tonen ten aanzien van de overheid). 
 • Als je een vraag stelt aan de UNIZO Ondernemerslijn, vragen we jouw contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden. Deze gegevens worden niet met externen gedeeld.
 • Als je je inschrijft voor een evenement (infosessie, netwerkevent, …), vragen we jouw contactgegevens en (indien relevant) facturatiegegevens om de inschrijving te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen. Als je daar toestemming voor geeft, kunnen we jouw gegevens wel delen met onze partners voor direct marketingdoeleinden. Je kan die toestemming op elk moment intrekken via onze uitschrijfpagina. We houden ons ook het recht voor de deelnemerslijsten onder de deelnemers te verspreiden. Als je dat niet wenst, kan je dat laten weten aan privacy@unizo.be
 • Als je een product koopt op onze website, houden we jouw identificatiegegevens, contactgegevens en facturatiegegevens bij om de bestelling te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens automatisch verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen.
 • Als je onze website bezoekt kunnen er ‘cookies’ geplaats worden om de website naar behoren te laten functioneren. Jouw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als je daar toestemming voor geeft. Lees zeker ons cookiebeleid voor meer informatie.  
 • Als je je inschrijft voor een nieuwsbrief, houden we jouw contactgegevens bij om je de nieuwsbrief te kunnen bezorgen. We geven deze gegevens niet door aan externen. Je kan je op elk moment uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf (dan schrijf je je enkel voor die specifieke nieuwsbrief uit), of via onze uitschrijfpagina (dan schrijf je je uit voor alle communicatie van UNIZO), waarna we jouw gegevens onmiddellijk verwijderen.
 • Als je een begeleiding bij ons volgt, vragen we een aantal gegevens op om de begeleiding te kunnen uitvoeren, en om de begeleiding te kunnen rapporteren aan de aanbestedende overheid (indien het om een gesubsidieerd project gaat). In dit geval kunnen er naast de contact-, identificatie- en facturatiegegevens, ook andere gegevens worden opgevraagd (in functie van de doelstelling van de begeleiding en de rapporteringsverplichting naar de aanbestedende overheid). Afhankelijk van de begeleiding kunnen deze gegevens gedeeld worden met externe partijen die de begeleiding mee verzorgen en/of de aanbestedende overheid.
 • Wanneer je een online profiel aanmaakt op onze website, dan worden de gegevens die u daarbij ingeeft, door ons gebruikt voor het aanmaken en behouden van jouw login op de site, zodat je toegang krijgt tot afgeschermde delen, kan intekenen op voordelen, … . We gebruiken deze gegevens eveneens om met jou te communiceren over het lidmaatschap, of als contactgegevens wanneer je ons bijvoorbeeld een vraag stelt. Vanuit ons gerechtvaardigd belang om jou te informeren over ons aanbod, gebruiken we jouw contactgegevens ook om je relevante ondernemersinformatie van UNIZO te sturen. Je kan je ten allen tijde uitschrijven voor deze mailings.
 • Wanneer je solliciteert voor een vacature bij onze organisatie, dan worden jouw persoonlijke gegevens, CV en motivatiebrief opgevraagd om de sollicitatie te kunnen beoordelen. Deze gegevens worden verwijderd binnen de 4 weken na de sollicitatie, tenzij je uitdrukkelijk akkoord bent om de gegevens langer bij te houden in functie van potentiële latere vacatures. Jouw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, noch verwerkt buiten de Europees Economische Ruimte. 
 • In het geval UNIZO een inspectie zou krijgen vanuit de overheid, kunnen bepaalde gegevens ook opgevraagd worden door de inspectiediensten. In dergelijk geval kan het zijn dat UNIZO verplicht is bepaalde gegevens aan de inspectie over te maken, om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting om mee te werken aan de inspectie. 

Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten-)contractuele vorderingen (5 – 10 jaar). Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te prospecteren, kunnen we jou tot drie jaar na jouw laatste lidmaatschap contacteren met de vraag opnieuw lid te willen worden.

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen. 

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heb je de volgende rechten:

 • Recht van inzage: je hebt het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
 • Recht op verbetering: je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien je het recht op verbetering uitoefent heb je eveneens het recht aan ons te vragen jouw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en je verzet je tegen het wissen van jouw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van jouw gegevens te beperken – je hebt de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
 • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
 • Recht op overdracht van uw gegevens: je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan privacy@unizo.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

 • Recht op bezwaar: je kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via onze uitschrijfpagina of via privacy@unizo.be. UNIZO zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen tot jouw verzoek is ingewilligd.  

Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je  wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).