UNIZO privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door UNIZO vzw, Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, 0410.337.219. UNIZO wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat UNIZO instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot UNIZO:

UNIZO vzw
Willebroekkaai 37
1000 Brussel
ondernemingsnummer: 0410.337.219

Functionaris voor Gegevensbescherming:

Tel: 02/2122531

privacy@unizo.be

 

Doeleinden van de verwerking

Wanneer u lid wordt van onze organisatie of een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een infosessie, netwerkevenement, begeleidingstraject, een ledenvoordeel aanvraagt, of op een ander manier een overeenkomst afsluit met UNIZO, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen. Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen gebruiken wij uw contactgegevens ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van UNIZO.

Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. UNIZO maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren, zoals softwareleveranciers, maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst houden wij na beëindiging van de overeenkomst bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).

Alle andere gegevens worden gewist na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van uw naam, ondernemingsnummer en mailadres, dat wij nog één jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst vanuit ons gerechtvaardigd belang u uit te nodigen tot het lidmaatschap.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag, …;
  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn. Dit recht op beperking van de verwerking geldt eveneens in de gevallen die omschreven zijn artikel 17 van de AVG (de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van uw gegevens en verzoekt ons in de plaats daarvan om het gebruik van uw gegevens te beperken – u heeft de gegevens nodig voor het onderbouwen van een rechtsvordering, terwijl wij deze gegevens niet verder nodig hebben voor de door ons omschreven doelstellingen);
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan privacy@unizo.be.

Met betrekking tot de gegevens die wij gebruiken om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van UNIZO, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

  • Recht op bezwaar: u kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via onze uitschrijfpagina of via privacy@unizo.be. UNIZO zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heeft u eveneens het recht een beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen tot uw verzoek is ingewilligd.  

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).