Aanpassingen moeten het pestkarakter van het plan wegnemen

Vandaag twee maanden geleden werd het nieuwe circulatieplan in de Vijfhoek ingevoerd. De bedoeling was om de autodruk in het centrum te verminderen, door in eerste instantie vooral het transitverkeer te weren. Na een eerste gewenningsperiode is het nu tijd, om met wat meer afstand, enkele beschouwingen te maken over de invoering van dit plan.

UNIZO baseert zich op de vele reacties die ze kregen van ondernemers en op een consultatie van enkele handelaarsverenigingen. Daar kwamen volgende bedenkingen naar voor.

Timing is alles, maar het werd niets!

Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd circulatieplan, dat het verkeer systematisch terugleidt naar de Kleine Ring, is natuurlijk dat er op die Kleine ring een vlotte doorstroming is gegarandeerd. Dat is niet het geval, integendeel. De files aan de Troontunnel en aan het Zuidstation blokkeren zo goed als de hele Kleine Ring. Het is momenteel onmogelijk om het concept van het circulatieplan te laten werken. Dit uit zich nog het meest in de Dansaertstraat of de Lakensestraat, waar de files nog meer overlast creëren binnen de Vijfhoek, dan voor het circulatieplan. Nefast !

De interne mobiliteit binnen de ‘mazen’ van de Vijfhoek is nodeloos verslechterd

Om van het ene deel naar het andere deel binnen de Vijfhoek te gaan, kan je best terug naar de Kleine Ring. Maar om binnen een bepaalde zone van de Vijfhoek te rijden, zijn er ook veel beperkingen. Het gaat hier om bijvoorbeeld de zone rond Vismarkt en Vlaamsesteenweg. De circulatie is daar onmogelijk geworden voor het lokale verkeer. Een leverancier bijvoorbeeld, die toekomt en ziet dat de losplaats bezet is, moet terug tot op de Kleine Ring rijden om het vervolgens opnieuw te proberen. Nutteloos en makkelijk op te lossen door ‘binnen de maas’ enkele doorgangen opnieuw open te stellen.

De doorgangsbewijzen voor bewoners, handelaars en hun leveranciers

Goed idee, dat zeker wel! Voorlopig maken ze nog maar weinig indruk op de handelaars. Laat ons stellen dat het een redelijk onleesbaar systeem is en dat dit eigenlijk ook een beetje weergeeft hoe onleesbaar het hele circulatieplan is. In elk geval zal er nog bijkomende informatie nodig zijn, meer gericht naar de verschillende doelgroepen en ook per betrokken zone. Nu is het een hele puzzel is, die een behoorlijk goede kennis vereist van het stratenplan binnen de Vijfhoek en van de reden van de uitzondering die men nodig heeft (toegang tot voetgangerszone, uitzondering in éénrichtingsstraat of toegang tot zone met beperkte toegang ?). Voor bewoners is dit nog haalbaar, voor leveranciers al veel moeilijker. Maar het moet gezegd : het systeem moet zich nog bewijzen. En bewoners en handelaars moeten het ook nog beginnen gebruiken, lijkt het wel.

Samengevat : zo kan het wel niet verder !

Het ongenoegen onder de handelaars is groot, zonder dat er een pleidooi is voor de complete afschaffing van het hele circulatieplan. Wel is er een vraag naar het terugdraaien van enkele ingrepen die meer overlast veroorzaken, dan dat ze bijdragen aan de beoogde doelstellingen. Het stadsbestuur stelt zich zeer luisterend op en blijkt bereid om aanpassingen door te voeren. Vele handelaars benadrukten hun appreciatie voor deze werkwijze. Maar daar hebben de bezoekers van het stadscentrum voorlopig niets aan.

UNIZO verwacht in de eerste plaats dat de werkzaamheden op de Kleine Ring een vlotte doorstroming garanderen, via een betere spreiding of nachtwerk.

Ook de informatie aan de bezoekers kan veel beter. Op 15/11 begint Winterpret! Er werden al enkele signalisatieborden geplaatst, maar dat is onvoldoende. UNIZO pleit voor een volgehouden communicatiecampagne met meer stewards die post vatten aan de ‘knips’ en op de toegangswegen. Ze kunnen op een klantvriendelijke manier de automobilist inlichten over de gewijzigde verkeerssituatie en hem of haar informeren over de alternatieven en begeleiden naar de parkeergarages.

Wat die parkeergarages betreft moet er niet enkel verwezen worden naar de parkings aan de rand van het gewest, maar ook naar de parkings aan de rand van de Vijfhoek (parking Wet, parking Simonis, parking Brunfaut, parking UpSite, …).

Tot slot rekent UNIZO er ook op dat er verder ingegaan wordt op de vragen en suggesties van handelaars en leveranciers om de nodige aanpassingen te blijven doorvoeren om het bestemmingsverkeer en het lokaal verkeer vlot te blijven garanderen.