De lokale verkiezingen van oktober 2024 zijn achter de schermen al in volle voorbereiding. Ook voor UNIZO Wetteren is de tijd rijp om enkele suggesties te doen voor een ondernemersvriendelijk beleid in Wetteren. Het UNIZO-bestuur heeft in samenspraak met haar leden vijf bevattelijke prioriteiten bepaald en zal ervoor ijveren dat die worden aangepakt door het volgende gemeentebestuur.  

De vijf prioriteiten waar UNIZO Wetteren de nadruk op legt zijn:  

Een aantrekkelijk centrum en aandacht voor de deelkernen 

UNIZO Wetteren vraagt om met de dienst lokale economie bij de start van de legislatuur een actieplan leegstand op te maken met als doel om de leegstaande ruimtes te benutten. Een van de nuttige zaken kan een leegstandsinventaris zijn waarbij ondernemers, bij eenvoudige vraag de panden in de gemeente, zowel in de kern, de deelkernen als op de industrie- en ambachtszones, onmiddellijk zicht krijgen op beschikbare panden. Gebruik de leegstandsbelasting om ondernemers te subsidiëren om panden in de kern en deelkernen visueel te verbeteren.  

Ondersteun de ondernemers rond duurzaamheid 

Maak tegen 2026 budget vrij voor een duurzaamheidsambtenaar waar ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Zorg ervoor dat ondernemers begeleid worden rond duurzame investeringen, circulaire economie,... (subsidies van VLAIO, ESF, Wetteren, …) Werk daarvoor samen met externe partners (intercommunale, Provincie, POM, …). Geef de ambtenaar de opdracht om te communiceren over duurzame investeringen van de gemeente (denk aan duurzame (her)ontwikkeling van eigen gebouwen) en de aanwezigheid van allerlei duurzame diensten (windmolens, laadpalen, projecten rond circulaire economie, korte keten, …).  Zorg ervoor dat de duurzaamheidsambtenaar bekend wordt bij de ondernemers.  

Kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening voor de ondernemers bestendigen en opentrekken naar alle diensten 

Voor UNIZO Wetteren is het belangrijk dat de goede dingen verdergezet worden.  
UNIZO Wetteren vraagt daarom om ook in te zetten op een duurzaam kwalitatief personeelsbeleid in alle domeinen. Om de bezetting in kaart te brengen, vragen we een nulmeting in 2025 en een evaluatie na één jaar. 

Daarnaast is er nood aan meer participatie: eerst informeren, in overleg met elkaar en dan pas beslissen. We stellen voor dat de gemeente voor alle thema’s die belangrijk zijn voor de ondernemers een advies vraagt en afwijkende beslissingen motiveert.  

Maak werk van een geleidingssysteem voor parkeren 

Zorg voor een betere bewegwijzering, een geleidingssysteem voor parkeren en een uitbreiding van het kort parkeren in de Florimond Leirensstraat, Zeshoek, Markt, Stationsstraat, Stationsplein, Molenstraat, Hoenderstraat en Felix Beernaertsplein. Bespreek de mogelijkheden met de stakeholders.  

Maak het voor de werkenden en werkzoekenden eenvoudiger om de openstaande vacatures in Wetteren te helpen invullen 

De gemeente kan vooral inzetten op de randvoorwaarden om de bewoners te stimuleren in eigen regio aan het werk te gaan. De ondernemers dachten daarbij aan een aantal maatregelen. Het kinderdagverblijf ‘De kleine Prins’ zou naar analogie met de naschoolse opvang de openingsuren best uitbreiden tot 18u30. Ondernemers horen bij hun medewerkers gemor over de bereikbaarheid van de ambachts- en industriezones. We denken daarbij aan vlottere ontsluiting  van en aansluiting met de belangrijkste assen, de doorstroming en veilige fietspaden naar deze zones. Het blijft eveneens belangrijk dat het beleid in gesprek gaat met De Lijn om de efficiëntie van het openbaar vervoer te versterken als oplossing voor het woon- werkverkeer. 

Lees meer over UNIZO Wetteren

Lees meer over UNIZO komt op