Iedere gemeente of stad is verplicht om een GECORO (= gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) te organiseren. Deze commissie dient om adviezen te formuleren rond diverse (voornamelijk grotere) dossiers ruimtelijke ordening. Hiervoor zijn diverse organisaties en doelgroepen vertegenwoordigd in deze  commissies. Alhoewel het de ambitie is van de Gecoro’s om steeds naar consensus te streven, weten we dat dat niet altijd mogelijk is. Wat betekent dat dan voor het advies dat geformuleerd wordt? Nemen we dan niets op in het advies over het punt waar geen consensus is? Of hoe doen we dat?

Het antwoord hierop staat in principe neergeschreven in het huishoudelijk reglement dat elke GECORO verplicht heeft. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van agenderen en uitnodigen, de manier waarop binnen de GECORO informatie verspreid en opgevolgd wordt, hoe adviezen worden geformuleerd, hoe met minderheidsstandpunten wordt omgegaan, enzovoort. Het is een document dat de GECORO zelf opstelt, met eenparigheid van stemmen goedkeurt en daarna aan de gemeenteraad voorlegt. In principe kan de gemeenteraad dat voorstel van huishoudelijk reglement alleen maar goed- of afkeuren. In het laatste geval maakt het zijn opmerkingen over aan de GECORO, die het reglement aanpast en opnieuw indient. Ook voor de wijzigingen is binnen de Gecoro eenparigheid van stemmen vereist.

Als er in een advies dus niets vermeld wordt over het meerderheidsstandpunt en de argumenten van de minderheid, is het advies dus heel vaak niet in regel. Vraag daarom in dat soort gevallen zeker het huishoudelijk reglement op om te controleren wat daar in genoteerd staat. Als UNIZO zijn wij alvast grote voorstander van het weergeven van de argumenten pro en contra indien er geen consensus is.

Heel wat steden en gemeenten hebben dit ook zo in hun reglement staan. MAAR, het is niet omdat dit er in staat dat het steeds correct wordt toegepast. Hoe staat het in een aantal reglementen?

Lier

Het advies start met de omschrijving van het onderwerp, een opgave van alle documenten die door de GECORO worden gebruikt om het advies te leveren, een opgave van eventueel ontbrekende informatie. Het advies bevat een samenvatting van de informatie die werd bekomen uit de informatieve vragenronde en de beraadslaging. Het bevat de standpunten die in de GECORO ter sprake zijn gebracht. Indien verschillende visies of standpunten tegenover elkaar staan, dan worden in de tekst ook de minderheidsstandpunten vermeld. Alle uitgebrachte standpunten worden op inhoudelijk afdoende wijze gemotiveerd en het uiteindelijke advies bevat een duidelijke inhoudelijke motivering. In ieder geval wordt het resultaat van de stemming genotuleerd indien geen consensus werd bereikt en wordt de aard van het advies (gunstig, ongunstig, gunstig mits …) weergegeven.

Boechout

Het advies vermeldt de wijze waarop het tot stand kwam en bevat:

  • een duidelijke definitie van het vraagstuk
  • een inhoudsopgave van de documenten die de GECORO ontvangen heeft
  • de relevante elementen uit de notulen van de vergadering waarin het advies werd geformuleerd
  • het resultaat van de stemming indien geen consensus.
  • de aard van het advies (gunstig, ongunstig, gunstig mits…)

Westerlo

De Gecoro kan adviezen geven over alle vragen die verband houden met gemeentelijke ruimtelijke ordening. In deze adviezen wordt kort omschreven waarover het advies wordt uitgebracht, wordt het standpunt van de Gecoro weergegeven en wordt melding gemaakt van eventuele minderheidsstandpunten. Tenslotte wordt weergegeven wat de stemverhouding is indien er tot stemming wordt overgegaan.