Het grote voordeel van werken met een jobstudent is dat je hiervoor veel lagere sociale bijdragen betaalt dan voor reguliere werknemers. Ook de jobstudent zelf komt er met een minimale bijdrage vanaf. De werkgeversbijdrage (die dus bovenop het loon komt) bedraagt 5,43% en de werknemersbijdrage 2,71%. De ‘solidariteitsbijdrage’ bedraagt dus in totaal slechts 8,14%. Er is echter een “maar”: de jobstudent mag bij alle werkgevers samen niet meer dan 475 uren per kalenderjaar werken om van dit voordeelregime te genieten. Werkt een student meer dan die 475 uren dan kan dit nog steeds, en moet je nog steeds een studentenovereenkomst hebben, maar dan betaal je de normale sociale bijdragen vanaf het 476e gewerkte uur. Het verschil zit dus in de hoogte van de sociale bijdragen. Enkel de uren die buiten het contigent gepresteerd worden (vanaf het 476e gewerkte uur) zullen aan de gewone bijdragen onderworpen worden. Het maakt daarbij niet uit of de overschrijding plaatsvindt bij eenzelfde of bij verschillende werkgevers. De werkgever zal hiervan een melding krijgen in de Dimona-aangifte van de student.

Wil je vermijden dat de tewerkstelling van de student aan gewone bijdragen onderworpen is, dan vraag je best op voorhand aan de student om een attest te bezorgen waarop het aantal beschikbare uren van zijn contigent staan, alvorens een contract te sluiten.

Heb je daarentegen al een contract gesloten en wil je de studentenovereenkomst vroegtijdig opzeggen? Sinds de invoering van het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden is ‘de proeftijd’ als algemeen principe afgeschaft. Enkel voor jobstudenten en uitzendkrachten blijft een – heel korte – proefperiode van drie werkdagen bestaan. In die periode kan je dag op dag afscheid nemen. De korte proefperiode geldt van rechtswege voor alle contracten met jobstudenten. Ook als je ze niet vermeldt in het contract, kan je ze inroepen. Na de proeftijd kan de studentenovereenkomst voortijdig opgezegd worden door het betekenen van een (verkorte opzeggingstermijn) in functie van de duur van de verbintenis van de student in zijn functie:

 

Opzeg door werkgever

Opzeg door student

Tijdens de eerste maand

3 dagen

1 dag

Na de eerste maand

7 dagen

3 dagen

Let op: In 2022 telden de eerste 45 uren gepresteerd in het eerste kwartaal (januari, februari en maart) niet mee voor de maximumgrens van 475 uren.