Ook de voorbije maanden stond UNIZO voor jou op de barricaden en brachten we verschillende thema’s op de nationale en lokale politieke agenda’s.

 

REALISATIES:

 1. Gelijk pensioen voor zelfstandigen

Sinds 1 januari 2021 ontvang je voor elk loopbaanjaar zo'n 30% meer pensioen! Dat komt door de afschaffing van de zogenaamde correctiecoëfficiënt, een realisatie waar UNIZO jarenlang voor gelobbyd heeft. Elk loopbaanjaar zal voor elke zelfstandige vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen opleveren. De nieuwe pensioenberekening geldt voor de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2022. Voor alle jaren tot en met 2020 wordt het pensioen nog berekend volgens het oude systeem. Voor de berekening van het pensioen dat opgebouwd wordt voor de jaren vanaf 2021 wordt geen rekening meer gehouden met de correctiecoëfficiënt.

 1. De basisbankenwet

Deze wet moet voorkomen dat bonafide ondernemingen geen bankrekening krijgen enkel omdat ze 'in de verkeerde sector' zitten, zoals bijvoorbeeld diamantairs, juweliers en horeca. Deze nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat financiële instellingen een basisbankendienst moeten garanderen aan bonafide ondernemers. Tot vandaag moesten zij in geval van discussie hun gelijk bepleiten bij de ondernemersrechtbank. Dankzij de basisbankenwet kunnen bedrijven die al drie keer werden geweigerd bij een Belgische bank alsnog een bankrekening openen. Een basisbankendienstkamer wijst in dat geval een Belgische kredietinstelling aan die toelaat om elementaire bancaire verrichtingen, zoals overschrijvingen en betalingen, uit te voeren.   Deze wet kwam er op vraag van UNIZO en enkele sectorfederaties.

 1. Versoepeling Vlaamse Energiesteun voor bedrijven

Onder andere door aandringen van UNIZO is de steun niet meer beperkt tot bedrijven die meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022, ten opzichte van 2021, kunnen bewijzen.  Vlaanderen volgt de versoepeling van het Europees kader voor steunverlening. Een stijging van de elektriciteits- en aardgasfactuur met minstens 50% ten opzichte van 2021 is reeds voldoende.

In het eerdere Vlaamse steunregime konden enkel ondernemingen terecht die in het vierde kwartaal van 2022 een aantoonbaar operationeel verlies hadden omwille van hoge energiekosten.  Vanaf nu komen ondernemingen in aanmerking met een winstdaling (EBITDA-daling) van minstens 50 procent.

 Dankzij het lobbywerk van UNIZO werd de indieningsperiode voor energiesteunaanvragen voor het vierde kwartaal 2022 verlengd t.e.m. 28 februari 2023.

 1. Korting Sabam

In de zomer van 2021 bereikten UNIZO en UCM een akkoord met SABAM over een aanzienlijke korting op de auteursrechtenfactuur voor zwaar door covid getroffen sectoren. Daarbij werd in belangrijke mate rekening gehouden met de periode van inactiviteit. Bijvoorbeeld, de fitness- en kermissector kwamen in aanmerking voor 4 maanden korting, de horeca voor 5 maanden en kappers en andere niet-medische contactberoepen, de autocar- en taxisector konden 3 maanden in mindering.

 1. Opschorting proefproject’ rond verkeersboetes

Dankzij UNIZO werd het ‘proefproject’ rond verkeersboetes, waarbij de FOD Justitie naar ondernemers minnelijke schikkingen uitstuurde voor het niet respecteren van de identificatieplicht bij het betalen van een verkeersboete, opgeschort en geëvalueerd.

Wegens een administratieve vergetelheid, het identificeren van de bestuurder, kregen ondernemers een jaar na het betalen van een verkeersboete nog een extra boete van 509 euro in de bus. UNIZO kaartte de problematiek aan bij de overheidsdiensten, het parket en de minister van Justitie en drong aan op een duidelijker en gebruiksvriendelijk systeem, alsook een oplossing te voorzien voor ondernemers die al betaald hadden. De identificatieplicht en de mogelijkheid tot boete bij overtreding blijven, maar de procedure wordt nu duidelijker.

 1. Coronasteunmaatregelen voor ondernemers
 •  Heractivatie Vlaams beschermingsmechanisme.
 • overbruggingsleningen aan 1% rente.
 • globalisatiemechanisme voor gezonde bedrijven die door de coronamaatregelen meer dan 60% omzetverlies over het ganse jaar hadden

LOBBYWERK:

 1. Knip op indexering:

UNIZO vraagt om, na de indexering van januari, geen verhoging van de brutolonen door automatische indexatie door te voeren in 2023.  De indexering van de brutolonen in 2024 moet vervolgens, minstens deels, bepaald worden door onderhandelingen tussen de interprofessionele sociale partners. Op middellange wil UNIZO voor een hervorming van de (afgevlakte) gezondheidsindex als basis voor de berekening van loonindexaties.

Het is volgens UNIZO correcter om te werken met een duurzaamheidsindex waarbij fossiele brandstoffen zoals gas en huisbrandolie niet langer in de productenkorf worden opgenomen.

 1. Overheidsopdrachten:

steeds meer kmo’s vinden weg vinden om deel te nemen aan overheidsopdrachten maar het aantal gunningen aan kmo’s daalt. UNIZO wil overheden sensibiliseren om hun goede intenties omzetten in de praktijk.

 1. Knip groenestroomcertificaten:

De Vlaamse regering wil vanaf 31 december 2023 de groenestroomcertificatensteun schrappen voor zonnepaneleninstallaties bij bedrijven die dateren van vóór 2013 en die boven de de-minimissteundrempel uitkomen. Dat is de steun aan bedrijven die door Europa wordt toegelaten. Deze drempel voor ondernemingen is vastgesteld op 200.000 euro steun over 3 belastingjaren. UNIZO vraagt concreet om de knip in de certificaten niet door te voeren voor ondernemers die alleen met steun voor zonnepanelen onder het Europese toegestane bedrag blijven. De grote bedrijven die met zonnepanelenparken een verdienmodel hebben opgebouwd ontspringen zo de dans niet want zij zitten boven dit bedrag, maar kmo’s die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen op hun dak worden op die manier geen ‘collateral damage’.

 1. Beter gezondheidsbeleid voor zelfstandigen

Uit een onderzoek van professor Elke Van Hoof (VUB) blijkt dat zelfstandigen die kanker krijgen daar minder snel van genezen en er doorgaans meer onder lijden dan loontrekkenden. Ze blijven langer doorwerken, of gaan te snel terug aan de slag. UNIZO pleit daarom voor de verdere uitbouw van een verzekering voor arbeidsongeschiktheid bij zelfstandigen. Het Terug Naar Werk-traject voor zelfstandigen, dat na aandringen van UNIZO gerealiseerd werd, is alvast een stap in de goede richting.

Concreet vraagt UNIZO een ziekte-uitkering afhankelijk van het inkomstenniveau en een zorgbudget dat ervoor moet zorgen dat geleidelijke intrede ondersteund kan worden door professionals, zoals bijvoorbeeld bij de noodzaak aan aanpassing van de werkplek.

 1. Verbod op gratis retours

Het gratis retourbeleid heeft een zware impact op het milieu, de economie en het lokale economische weefsel. UNIZO pleit daarom voor een Europees verbod op gratis retourzendingen, met een zichtbare bijdrage voor retours bij e-commerce. Dit zal ervoor zorgen dat de CO2-impact van retourzendingen zal dalen en als bonus zullen kleine, lokale webshops niet langer verplicht worden om mee te stappen in het gratisgeweld van e-commercegiganten. Het betekent ook dat lokale (online) retailers opnieuw met opgeheven hoofd een correcte prijs kunnen aanrekenen voor eventuele retourzendingen, en zelf ook minder retourzendingen binnenkrijgen.

 1. Oplossingen voor een betere work-life balance voor ondernemers

UNIZO pleit voor een ruimer en flexibel aanbod aan kinderopvang, waar ondernemers tegen betaalbare prijzen ook ’s avonds en in het weekend terecht kunnen. Daarnaast moeten de ontelbare paperassen en reglementeringen, dé grote energie en tijdvreter voor ondernemers, aangepakt worden. De totale kosten van de administratieve lasten voor de Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2020 worden geraamd op 4,94 miljard euro.. Daarom is een doorgedreven administratieve vereenvoudiging noodzakelijk. Hierdoor krijgen ondernemers tijd vrij om te spenderen aan andere zaken. Daarnaast dient de politiek de mobiliteitsuitdagingen aanpakt, zodat het tijdsverlies onderweg wordt verminderd. Meer en betere fietsinfrastructuur en een slimme kilometerheffing kunnen het tijdsverlies gevoelig terugdringen.

 1. Winkelshift

Naast het versterken van de handelskernen pleit UNIZO voor de winkelshift waarmee de bedrijvigheid terug naar de kernen wordt getrokken en we afstappen van de wildgroei aan grote winkelcentra in de periferie. UNIZO vraagt aan de Vlaamse regering om prioritair werk te maken van het ‘Vlaams Detailhandelsbeleidsplan’, met een beredeneerde regionale afweging betreffende de inplanting van grootschalige vestigingen.

KMO-rapport:

4x per jaar houdt UNIZO een enquête bij aangesloten KMO’s en brengt vervolgens een KMO-Rapport naar buiten.

Resultaat KMO Rapport Q4 2022:

•            Drie kmo’s op tien zitten door hun financiële reserves en hebben nood aan extra

cashinjectie

•            Zorgwekkend, want 90 % hiervan was financieel gezond eind 2021

•            Hoe meer personeel, hoe meer kans op financiële problemen

•            UNIZO vraagt maatregelen om in de kern gezonde ondernemingen te beschermen

 

UNIZO-project voor freelancers ‘Love to be Free’ wint Europese Award voor Ondernemerschapsbevordering én de Grand Jury Prize.

Met het project ‘Love to be Free’ zetten we sinds 2015 in op het ondersteunen van de freelancers. We bieden hen een zeer ruime dienstverlening op maat en verdedigen de belangen van deze steeds groter wordende groep ondernemers

 

PROVINCIALE ACTIEPUNTEN:

 • Overleg gemeente Boom en Tomorrowland

Faciliteren gesprekken tussen ondernemers, gemeente Boom en Tomorrowland over bereikbaarheid van het centrum tijdens het festival + advies rond aantrekkingskracht Tomorrowland buiten de festivalperiode.

 • Adviesgesprekken leegstand gemeente Boom

Gemeente Boom vraagt ons advies nav resultaten profploeg. Na enkele adviesgesprekken heeft Boom nieuw leegstandbeleid ingevoerd en subsidiemechanisme ontwikkeld om lokale ondernemers te ondersteunen.

 • Ontwikkeling coachingsaanbod aan steden en gemeenten

Als gevolg van hulpvraag van gemeente Boom zijn we een coachingsaanbod aan het ontwikkelen om via steden en gemeenten hun ondernemers te versterken.

 • Bezwaarschrift uitbereiding Wijnegem Shopping

UNIZO provincie Antwerpen heeft bezwaar ingediend tegen de uitbreiding. Onze voornaamste redenen waren leegstand, gevaar voor de bedrijvige handelskernen in de omstreken en mobiliteits- en milieu-impact.

 • Overleg met ondernemers over heraanleg Bergplein Malle

In Malle wil het gemeentebestuur een centraal dorpsplein met vele parkeerplaatsen alsook een deel van de weg heraanleggen waardoor er de helft minder parkeerplaatsen worden voorzien. De lokale handelaars willen dit aanvechten uit schik voor verlies cliënteel.

Karolien Janssens
Belangenbehartiger en Adviseur lokale ondernemersvereniging