De  Kamer keurde gisteren een wet goed die de sancties voor langdurig zieken regelt. Alvast een stap in de goede richting om meer mensen aan het werk te krijgen, reageert UNIZO. Concreet betekent het dat langdurig zieken die weigeren een vragenlijst in te vullen 2,5% van hun uitkering kunnen verliezen.  UNIZO pleit voor een ruimer beleid dat mensen écht aanzet om weer aan de slag te gaan. 

Deze sancties kaderen in responsabiliseringsplan van vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken Vandenbroucke. Niet alleen de langdurig zieken, maar alle actoren in het ‘Terug Naar Werk'-traject kunnen sancties ontvangen. Dus ook de werkgevers, ziekenfondsen en de regio’s. 

Onder bepaalde voorwaarden kunnen dus ook werkgevers gesanctioneerd worden.  Indien in de  laatste vier kwartalen zeker drie werknemers zijn uitgevallen voor minstens twaalf maanden en als het aantal langdurig zieken drie keer hoger ligt dan het gemiddelde in de privé en twee keer hoger dan het gemiddelde in de eigen sector, betalen bedrijven een bijdrage op de lonen dat neerkomt op 2,5 procent op jaarbasis. Op vraag van UNIZO geldt deze boete niet voor de kmo’s. Wie minder dan vijftig werknemers tewerkstelt, is vrijgesteld van deze maatregel. 

“We mogen echter niet vergeten dat sanctionering maar één van de mogelijkheden is”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.  “Er is vooral meer nood aan ondersteuning en begeleiding voor werkgevers. Zeker in kmo’s zijn ondersteunende maatregelen noodzakelijk zodat ook deze werkgevers een doeltreffend re-integratiebeleid kunnen uitwerken. We zijn al langer vragende partij voor een financiële stimulans voor kmo’s om ondersteunende middelen, zoals een ergonomische stoel of expertise, aan te kunnen kopen." 

UNIZO dringt aan op een beleid dat mensen daadwerkelijk aanzet om weer aan de slag te gaan. “Hiervoor is een mentaliteitswijziging noodzakelijk. De focus moet liggen op wat iemand wél nog kan. Zeker in een krappe arbeidsmarkt hebben we elk talent nodig. We moeten bijvoorbeeld meer inzetten op progressieve werkhervatting, waarbij men een deel van de uitkering behoudt en combineert met een deel van het loon”, aldus Danny van Assche

De ondernemersorganisatie beklemtoont ook dat we niet ons niet mogen blindstaren op re-integratie bij de eigen werkgever. Een werknemer die zijn huidige job niet meer kan uitvoeren, maar aan de slag gaat bij een andere werkgever is ook succesvol gere-integreerd.