UNIZO betreurt dat de basisbankenwet, anderhalf jaar na de vastlegging in het federaal parlement, nog steeds niet effectief is ingevoerd. De wet voorziet dat financiële instellingen een basisbankendienst moeten garanderen aan bonafide ondernemers. Nu moeten zij in geval van discussie hun gelijk bepleiten bij de ondernemersrechtbank. 

Vorige week heeft de Ministerraad eindelijk een aangepast wetsontwerp goedgekeurd dat de wetgeving in regel stelt met de GDPR. UNIZO vraagt om prioritair werk te maken van de effectieve uitwerking, zodat de wet snel kan worden omgezet in de praktijk.  “Het is toch niet normaal dat vandaag ondernemers via de ondernemersrechtbank moeten bekomen dat ze klant ‘mogen’ zijn bij een bankinstelling”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.  

De basisbankenwet voorziet dat bedrijven die al drie keer werden geweigerd bij een Belgische bank alsnog een bankrekening kunnen openen. Een basisbankendienst-kamer wijst in dat geval een Belgische kredietinstelling aan die toelaat om elementaire bancaire verrichtingen, zoals overschrijvingen en betalingen, uit te voeren. 

De basisbankdienst is al vastgelegd in een wet van 8 november 2020. Die wet voorzag dat de basisbankdienst in werking zou treden op 1 mei 2021. Maar de uitvoeringsbesluiten bleven uit. Dat had onder meer te maken met een advies van de Raad van State dat aangaf dat er in de wet te weinig rekening was gehouden met de GDPR.  Dat is nu rechtgezet, want vorige week keurde de Ministerraad een wetsontwerp goed dat de wet aanpast, zodat de opmerkingen van de Raad van State opgelost zijn.  

“We zijn er nog steeds niet”, zegt Danny Van Assche. “Nu moet nog een Koninklijk Besluit genomen worden dat de wet uitvoert. Dat KB moet onder meer voorzien in de oprichting van een speciale ‘basisbankdienstkamer’ bij de FOD Economie. Ondernemingen die geen bankrekening kunnen openen, kunnen bij die Kamer aankloppen, en krijgen dan een bank toegewezen die hen een rekening moet geven.  De oorspronkelijke inwerkingtreding was voorzien op 1 mei 2021. We zijn een jaar verder en de wet is er nog steeds niet." 

Vandaag berichtte De Tijd dat de Brusselse onder­nemingsrechtbank een bank verplicht om de rekeningen van een Antwerpse diamantair te heropenen. “Er zijn meerdere sectoren die hieronder lijden. Naast de diamantsector, de juweliers en horeca kunnen onder meer ook sommige dagbladhandelaars er van meespreken”, aldus Danny Van Assche

De afgelopen jaren zien UNIZO en verschillende aangesloten sectorfederaties steeds vaker hoe financiële instellingen bankrekeningen systematisch aan ondernemers uit bepaalde sectoren weigeren of bestaande rekeningen afsluiten. Dat maakt het voor die ondernemers onmogelijk om nog actief te blijven. Het hebben van een bankrekening is een noodzakelijke voorwaarde en zelfs een juridische verplichting om te kunnen ondernemen in ons land. 

UNIZO vraagt om nu snel vaart te zetten zodat de wet effectief in werking kan treden. De Belgische overheid werd recent trouwens veroordeeld voor het uitblijven van de basisbankdienst.