Na het Europees Parlement keurde ook de Europese Raad van Ministers het ontwerp van Europese Richtlijn inzake adequate minimumlonen in de EU formeel goed.  Daardoor begint een termijn van twee jaar te lopen voor de lidstaten om aan de richtlijn te voldoen. UNIZO haalt opgelucht adem.
“Mede door onze inspanningen blijft België expliciet gespaard van een toepassing van de in de Richtlijn gesuggereerde adequaatheidsformules.  Die zouden immers een volkomen buitensporige aanvullende verhoging van het Belgische minimumloon verlangen. Onze minimumlonen zijn nu al bij de hoogste in Europa ”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny van Assche.

Eerder dan een gemeenschappelijk Europees minimumloon vast te stellen, wil de EU een kader voor toereikende minimumlonen in Europa tot stand brengen.  Er is daarbij niet geopteerd voor een "one-size-fits-all"-aanpak, maar voor een richtlijn die de verschillende tradities en uitgangspunten in aanmerking neemt en de rol van de sociale partners en collectieve onderhandelingen versterkt. 

Sinds 1 augustus 2022 bedraagt het Belgisch gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen, na enkele snel opeenvolgende indexeringen, € 1.879,13*.  Het interprofessioneel minimumloon in België is daarmee één van de hoogste in de Europese Unie, zowel wat het brutobedrag (4de plaats) als wat de koopkracht (4de plaats) betreft.  Bovendien zal dit gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen, op 1 april 2024 en 1 april 2026 bijkomend met telkens € 35 bruto worden verhoogd, zo kwamen de sociale partners recent overeen. Een maximale compensatie van deze verhogingen moet elk negatieve effect op de tewerkstelling vermijden

Danny Van Assche: “Heel wat sectoren kennen een (flink) hoger sectorspecifiek minimumloon. In België verdient slechts 3,2 procent van de werknemers het minimum maandinkomen,  maar zij zijn geconcentreerd in sectoren met lage winsten en in banen met een geringe productiviteit.  Een volkomen buitensporige aanvullende verhoging van het minimumloon, met 10 à 20 procent al naargelang de formule, zou een potentieel verwoestend economisch effect hebben voor de betrokken werkgevers.” 

Dit alles nog los van het onvermijdelijke sneeuwbaleffect op loonsegmenten (net) boven het mimimumloon die de bewuste, huidige loonspanning met dat gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen zien wegsmelten 

*[cijfers OESO 1ste kwartaal 2022].