UNIZO waardeert de inspanningen die de federale overheid vandaag neemt om bedrijven te steunen. Positief is dat de federale overheid het probleem van de hoge loonkost erkent en maatregelen neemt om bedrijven te ondersteunen. Ondanks deze aanzienlijke inspanning vreest UNIZO dat de kwijtschelding van de patronale bijdragen niet volstaat om de hoge kosten voor bedrijven en de stijgende loonkostenhandicap op te lossen. Het opentrekken van flexijobs naar meerdere sectoren, de primo-startersregeling voor zelfstandigen die uitstromen uit arbeidsongeschiktheid, de ondersteuning van ondernemerschap bij personen met een handicap en het verhogen van het aantal studentenuren zijn goede beslissingen. 

“De overheid neem vandaag een resem maatregelen die zeer nuttig zijn voor de ondernemers, maar heeft in haar begroting geen middelen gevonden om de zware automatische loonindexering voor bedrijven volledig te compenseren” zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.” De tijdelijke kwijtschelding van de sociale bijdragen blijft beperkt en het uitstel is eerder een vergiftigd geschenk,  want het komt later bovenop de nieuwe bijdragen terug. Het is verdedigbaar dat de overheid de rekening niet volledig betaalt, maar de impact is er wel. Het nu aan de sociale partners om verder te werken aan oplossingen.”

Kwijtschelding patronale bijdragen te beperkt

Om de gestegen loonkost door de indexeringen van het brutoloon te temperen wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2023 de netto-patronale RSZ bijdragen uitzonderlijk verminderd met 7,07 %. Voor het derde en vierde kwartaal 2023 kunnen ondernemingen uitstel van betaling aanvragen ten belope van 7,07 % van de verschuldigde netto patronale RSZ bijdragen. Deze uitgestelde sociale bijdragen zullen in vier gelijke schijven doorheen 2025 worden geïnd. 

De gedeeltelijke kwijtschelding van de patronale bijdragen voor twee kwartalen is een belangrijke inspanning door de regering en zorgt voor een zekere mildering op jaarbasis. Voor een mediaanloon van een bediende in het grootste paritair comité van ons land gaat het om een korting van €414 op een totaal van ongeveer €7.000 aan extra loonkost in 2023. Het uitstel van betaling heeft weinig nut, want de achterstallige bijdragen moet later bijbetaald worden. 

Danny Van Assche: “Dit is geen coronacrisis waar we kunnen hopen op een sterke opflakkering van de economie op korte termijn, deze crisis zal aanslepen. We moeten voor structurele oplossingen zorgen. De overheid heeft haar verantwoordelijkheid genomen door het probleem van de hoge loonkost te erkennen en deels tegemoet te komen.  Nu is het aan de sociale partners om samen verder inspanningen te leveren en oplossingen uit te werken.” 

Bijzonder problematisch is dat deze eenmalige vrijstelling volledig in rekening zal worden gebracht voor de berekening van de loonkostenhandicap.  Dit is – tegen het regeerakkoord in – een wijziging van de loonwet.  “Dit gaat tegen alle logica in want een maatregel om de loonlast te verlagen, zou zo mee aanleiding kunnen zijn van een verhoging van de lonen zelf.  Begrijpen wie begrijpen kan”, reageert Danny Van Assche.

Positief: Flexijobs en studentenarbeid

De uitbreiding van de flexijobs naar meerdere sectoren en het optrekken van het aantal voordelige uren voor studenten naar 600 zijn zeer nuttige maatregelen waar UNIZO reeds lang voor pleit.

Danny Van Assche: “Momenteel werkt slechts tien procent van de studenten meer dan de huidig toegestane 475 voordelige uren. De meeste studenten werken occasioneel, en slechts een gedeelte wil meer uren presteren.  Deze uitbreiding van de uren verstoort de markt dus niet, maar is wel cruciaal voor die bedrijven die er beroep op doen. Door het aantal uren op te trekken naar 600 kan wie meer wil werken dat ook doen binnen het studentenstatuut.” 

Ook het uitbreiden van de flexijobs komt er op vraag van UNIZO en is een logische stap. De ondernemersorganisatie betreurt wel dat de lijn niet wordt doorgetrokken naar alle sectoren zoals wasserijen, begrafenissen, taxi’s, transport, autobus- en car, of verhuizers.  “In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt, is het systeem van flexijobs bijzonder hulpvol”, aldus Danny Van Assche. 

Met een flexijob kan iemand die reeds een hoofdjob heeft of gepensioneerd is op een voordelige manier bijverdienen en zorgt hij voor flexibele steun voor een onderneming. Oorspronkelijk konden alleen werkgevers uit de horecasector een beroep doen op het flexistatuut, sinds 2018 geldt het ook voor de handelssectoren. Vanaf nu zal het ook van toepassing zijn voor ondermeer de zwaar geteisterde cultuur- en evenementensector. UNIZO vindt het wel opmerkelijk dat er opnieuw voor gekozen wordt het systeem maar voor enkele extra sectoren toegankelijk te maken. Dit maakt de maatregel complex en bovendien valt het steeds moeilijker uit te leggen dat vele andere sectoren er geen gebruik van kunnen maken.  

Auteursrechten en fiscale hervorming

De aanpassing van het systeem van auteursrechten komt er zonder overleg met sectoren zoals architecten. Volgens UNIZO is het belangrijk dat de regeling voor auteursrechten door andere sectoren gebruikt kan worden, en niet voorbehouden wordt aan kunstenaars. 

UNIZO wil ook constructief meewerken aan de fiscale hervorming van onze personenbelasting, die voorbereid wordt door de minister van Financiën, om werken meer lonend te maken. “We zullen daarbij steeds de belangen van de ondernemingen verdedigen en waken over het evenwicht van de hervorming”, besluit Danny Van Assche.