De Vlaamse Regering keurde vorige week een aantal pistes goed waardoor het vlotter vergunnen en plaatsen van windmolens mogelijk wordt. UNIZO is tevreden met deze stap vooruit en vraagt om nu werk te maken van het decreet bestemmingsneutraliteit. “Er is dringend nood aan een investeringskader voor hernieuwbare energie. Bestemmingsneutraliteit vormt hier de basis van”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Voorheen werden aanvragen voor windmolen(parken) van meer dan 1500 kW al in een procedure bij de Vlaamse Regering behandeld, dit om een en ander sneller te laten verlopen. Het nieuwe ontwerp van decreet verruimt de vergunningsmogelijkheden voor windturbines op nog geschikte locaties in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWAG) en in buffergebieden. Zo wordt het zogenaamde esthetisch criterium binnen LWAG onder bepaalde voorwaarden uitgeschakeld voor de oprichting van windturbines. Daarnaast wordt ook decretaal aangegeven op welke wijze windturbines in bufferzones vergund kunnen worden.

Een tweede knelpunt bij de oprichting van windturbines is de doorlooptijd van de beroepsprocedures. Er wordt daarom decretaal bepaald dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het contentieux inzake windturbines bij voorrang en binnen een ordetermijn van negen maanden behandelt. UNIZO rekent er op dat dit ook geldt voor de kleinere turbines.
Een derde knelpunt dat wordt aangepakt is de discussie omtrent de noodzaak van een beslissing van de gemeenteraad voor de tijdelijke verbreding of aanpassing (bv. het gebruik van steenslag of platen) van een gemeenteweg. Er wordt verduidelijkt dat voor dergelijke werfwegen géén beslissing van de gemeenteraad noodzakelijk is waardoor hier ook tijdswinst kan gemaakt worden. 

UNIZO is verheugd met deze aanpassingen omdat elke manier om productie van hernieuwbare energie te verhogen dringend nodig is. Maar er is meer nodig dan aanpassingen in de marge.

Danny Van Assche: “Het decreet bestemmingsneutraliteit moet de globale basis vormen voor alle nieuwe inplantingen. Bestemmingsneutraliteit betekent dat geen ruimtelijke bestemmingen, behalve de ruimtelijk kwetsbare gebieden, uitgesloten worden voor alle vormen van hernieuwbare energie. Zo kunnen ook kleinere investeringen, bv op bedrijventerreinen of voor kmo’s,  sneller vergund worden. Weliswaar moeten vergunningsaanvragen nog altijd een omgevingsbeoordeling krijgen, maar het pad van het a priori uitsluiten van bepaalde bestemmingen moet verlaten worden.” 

UNIZO vraagt daarom een solide decretale basis bestemmingsneutraliteit, en dit samen met de garantie op een snelle(re) vergunningsprocedure óók voor kleine windmolens

Nuttig voor jou