UNIZO is zeer bezorgd over de fiscale hervormingsplannen van minister Van Peteghem. “Intentie om personenbelasting minder progressief te maken blijkt steeds meer om taksshift te gaan. Het lijken de ondernemers te zullen zijn die moeten betalen”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO.

UNIZO is altijd voorstander geweest van een fiscale hervorming, maar is verbaasd nu de plannen concreet vorm krijgen.  Van de fiscale blauwdruk, die de minister in juli op tafel legde, blijft nog weinig over. De kern is verdwenen: door een verbreding van de belastingschalen en een verlaging van de tarieven moet de progressiviteit van de personenbelasting aangepakt worden. Hierdoor zouden werknemers bruto niet meer kosten maar wel meer netto koopkracht overhouden. De huidige plannen van de minister geven een totaal andere indruk. 

Zo stelt de minister voor om  de belastingvrije som, het eerste stuk van het inkomen dat is vrijgesteld van belastingen, te verhogen.  “Dit heeft geen impact op de tewerkstelling, aangezien elke burger ongeacht zijn activiteit of inactiviteit er op vooruit gaat”, zegt Danny Van Assche. “Deze maatregel bevoordeelt vooral de lage lonen en biedt geen enkele stimulans om te beginnen of te blijven werken. Het is een koopkrachtmaatregel die niet thuishoort in een globale fiscale hervorming. Als we de fiscaliteit grondig willen hervormen, met als doel meer mensen aan het werk te krijgen, dan is het belangrijk  dat de schijven in de personenbelasting verbreed worden en de tarieven verlaagd.” 

De regering kan daarnaast nog andere maatregelen treffen die eenmalig de koopkracht ondersteunen, maar momenteel wordt volgens UNIZO eerder koopkracht afgeroomd dan versterkt. Door niet volledige indexatie de belastingschalen voor het jaar 2023 roomt de overheid immers meer dan een miljard van de aankomende loonsverhogingen af. Dat is meer dan een miljard aan koopkracht van de werkende mensen en meer dan een miljard aan stijgende loonkosten voor ondernemingen die verdwijnen in de schatkist. Een volledige indexering zou de burger al de nodige ruimte geven, zonder dat hiervoor een volledige fiscale hervorming nodig is. 

Danny Van Assche: “De financiering van deze verlaging van de belastingvrije som lijkt te moeten komen van de ondernemers. Eén voorstel is om het bedrag bedrijfsvoorheffing dat niet moet worden doorgestort aan de fiscus te bevriezen. Onaanvaardbaar. Het niet doorstorten van de bedrijfsvoorheffing is een maatregel die is ingevoerd om de loonkosten beheersbaar te houden voor arbeidsintensieve sectoren of voor sectoren met een grote toegevoegde waarde. Door dit systeem te bevriezen in tijden dat de lonen sterk stijgen, zorg je voor een extra versterking van de stijging van de totale loonkost.” 

Startende ondernemingen onder druk 

De minister wil ook snoeien in kleine belastingverminderingen. Hierdoor komt de financiering van startende ondernemingen onder druk, op een moment dat de nood aan investeringen in innovatie en ontwikkeling groot is. Startende bedrijven hebben immers een sterke nood aan kapitaal om de eerste maanden en jaren te overleven. De Tax Shelter voorziet in een concrete mogelijkheid om dergelijk kapitaal aan te trekken. Zonder deze maatregelen moeten starters terugvallen op traditionele manieren van financiering, wat vaak aan minder gunstige voorwaarden wordt gegeven. Eigenlijk bespaart men op ondernemerschap, om die middelen uit te delen aan de burgers.

Pensioenen 

Tenslotte ziet UNIZO een aanval op de aanvullende pensioenen van zelfstandigen. Het is  onaanvaardbaar om een bom te leggen onder de pensioenopbouw van de zelfstandigen, terwijl we al jaren wachten op een hervorming van de pensioenen. Ook deze maatregel hoort niet thuis in een fiscale hervorming. UNIZO vreest dat dit zal leiden tot problemen op lange termijn, als zelfstandigen niet meer gestimuleerd worden om hun wettelijke pensioenen aan te vullen met eigen bijdragen. 

Auteursrechten 

UNIZO betreurt bovendien dat het regime rond auteursrechten uit de globale hervorming wordt gelicht en dat er geen enkele compensatie is voor de zelfstandigen, zonder met één sector hierover te overleggen. Minstens moeten er een mogelijkheid voorzien worden voor sectoren die ook met artistieke zaken bezig zijn om er ad hoc op terug te vallen.

“We denken daarbij bijvoorbeeld aan de architecten, die conceptueel werk verrichten en meedoen aan internationale concours. Dit is intellectueel werk dat auteursrechtelijk beschermd kan worden en waarvoor de inkomsten zeer onzeker zijn. Dit is een typevoorbeeld waarvoor de auteursrechten ooit werden ingevoerd. Ook de Belgische technologiesector trok al aan de alarmbel. Zij wijzen op het belang van de regeling rond auteursrechten in de war for talent en om concurrentieel te blijven met het buitenland. We vragen daarom de nodige flexibiliteit in dergelijke gevallen om de auteursrechten ook hiervoor toe te kunnen passen”, aldus Danny van Assche

Conclusie 

Danny Van Assche: “Waar de fiscale blauwdruk in juli nog de bedoeling heeft om ‘eerlijker, lager en eenvoudiger’ te zijn, zijn deze nieuwe plannen van de minister eerder ‘meer belastingen voor zelfstandigen’.  Met wat we nu weten lijkt het een cadeau aan de burger op kosten van de zelfstandigen en werkgevers. De minister legt hiermee de opmerkingen van ondernemersorganisaties naast zich neer. We zijn zeer bezorgd over wat de minister in december op tafel zal leggen. UNIZO stelt zich steeds op als constructieve partner, maar zal niet aanvaarden dat ondernemers de melkkoe worden om deze fiscale hervorming gefinancierd te krijgen.”