Ondanks er voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in 2024 geen stemplicht meer is, zegt 84 procent van de ondernemers zeker te gaan stemmen. Gevraagd naar de voorkeuren voor de lokale verkiezingen is meer dan veertig procent nog onbeslist. Dat blijkt uit een bevraging die UNIZO voerde 744 ondernemers. De ondernemersorganisatie peilde daarbij naar de verwachtingen die kmo’s hebben van de lokale besturen. Een goede dienstverlening en een doordacht mobiliteitsplan staan voorop.

 

 

In 2024 zijn er na de Europese, federale en regionale verkiezingen op 9 juni ook de provincieraads-, gemeenteraads- en districtsraadsverkiezingen op 13 oktober. In een ruime bevraging peilde UNIZO naar de grootste bezorgheden en verwachtingen die lokale ondernemers hebben van het lokaal bestuur. De betrokkenheid van ondernemers bij het lokaal beleid blijft groot. Het overgrote deel (84 procent) zegt zeker te gaan stemmen, ook al is dit in 2024 op lokaal niveau niet meer verplicht. Slechts 4 procent gaat niet, 12 procent twijfelt nog. Gevraagd naar de stemintenties zegt 30 procent op dezelfde partij te zullen stemmen als vorige keer, 27 procent zal anders kiezen en 43 procent is nog onbeslist.

Ondernemers verwachten vooral een goede dienstverlening van hun lokaal bestuur, vlotte bereikbaarheid en een slim mobiliteitsplan, de kans om mee te dingen bij openbare aanbestedingen en rechtvaardige belastingen. 

 

Centraal aanspreekpunt voor ondernemers

Er zijn nog bijzonder veel frustraties over de dienstverlening bij de steden en gemeenten. 1 op 8 ondernemers is ronduit ontevreden. De helft zegt niet te weten waar aan te kloppen met ondernemersvragen. Ook de gebrekkige afstemming tussen verschillende diensten en de lange looptijden of duurtijden om antwoorden te verkrijgen zorgen voor ergernis. 45 procent van de ondernemers ervaart problemen bij het aanvragen van een vergunning of subsidie.

UNIZO-topman Danny Van Assche: “Ondernemers hebben nood aan een centraal aanspreekpunt waar ondernemersvragen efficiënt worden doorgestuurd naar de juiste diensten. Om dit te stroomlijnen is het hebben van minstens één ambtenaar voor ondernemerszaken voor elke gemeente een must.” 

 

Een evenwichtig mobiliteitsbeleid

Ook mobiliteit is op lokaal niveau een belangrijk aandachtspunt.  56 procent vindt dat er prioritair iets aan de mobiliteit in hun stad of gemeente moet verbeteren. Volgens 43 procent kunnen klanten, cliënten of leveranciers hun onderneming niet vlot bereiken. In de centrumsteden signaleert 60 procent dit als een probleem.

“Met een aangepast en modern mobiliteitsbeleid met doordachte circulatieplannen kunnen gemeentes en steden ondernemers steunen. Naast een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en voldoende parking voor de klanten, moeten er ook regels zijn die vlotte leveringen garanderen, bouwactiviteiten mogelijk maken en technische of zorginterventies toelaten”, duidt Danny Van Assche.

Waar voor je geld

De lokale belastingen worden het minst positief ervaren. In gemeentes vindt 60 procent dat ze geen waar voor hun geld krijgen, in centrumsteden loopt dit op naar 78 procent.

Danny Van Assche: “De stelling ‘waar voor je geld’ krijgen vat de kern samen. Ondernemers voorzien voor hun klanten een optimale dienstverlening en verwachten dat ook van het lokaal bestuur.  Lokale ondernemers sporen hun besturen aan om meer in te zetten op een zero-based budget waarbij men enkel uitgeeft wat men verdient."

Ook zijn ondernemers vragende partij voor extra lokaal advies over de energietransitie. De meeste gemeenten hebben het lokaal energie- en klimaatpact ondertekend waarbij ze zich engageren om de energie-uitstoot significant te verminderen. Gemeenten kunnen hun lokale ondernemers ondersteunen in hun energietransitie én om energie te besparen. Een grote meerderheid van de ondernemers (87 procent) vindt dat werken aan energiebesparende maatregelen of klimaatacties relevant is voor hun situatie, maar de helft van de ondernemers is van mening dat hun stad of gemeente geen inspanningen levert om hen hierin te adviseren. Slechts 20 procent van de respondenten is tevreden over de financiële ondersteuning om dan ook daadwerkelijk actie te ondernemen.

Meer toegang tot overheidsopdrachten

Winkelhieren of het promoten van lokaal shoppen blijft een speerpunt. Maar dat geldt ook voor steden en gemeenten als opdrachtgever. Slechts 55 procent van de ondernemers is van oordeel dat hun lokaal bestuur hier voldoende aandacht aan besteedt. Wanneer lokale ondernemers de kans krijgen om goederen en diensten te leveren aan hun gemeente of stad, wordt de lokale economie én het sociaal weefsel versterkt.