De sociale partners van  het aanvullend Paritair Comité voor bedienden (PC 200) gaven zonet hun akkoord over het bemiddelingsvoorstel dat eerder tijdens de onderhandelingen op tafel werd gelegd. Het bemiddelingsvoorstel zal in principe op 6 juli worden uitgevoerd in sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. UNIZO reageert tevreden. UNIZO-onderhandelaar Philippe Van Walleghem: “Het is een evenwichtig, haalbaar en kmo-vriendelijk akkoord. Er komt een koopkrachtpremie maar enkel waar, ondanks de crisis in 2022,  écht uitzonderlijk goede resultaten werden behaald. Dit is logisch gelet op de moeilijke economische situatie.” 

Koopkrachtpremie, maar met zeer strike voorwaarden

Concreet is er een duidelijke afbakening van de groep ondernemingen die hoge en uitzonderlijk hoge winst hebben gemaakt en dus de koopkrachtpremie moeten uitbetalen. Daarbij worden twee criteria vooropgesteld: er moet minstens een stijging zijn in de rentabiliteit van 25% ten opzichte van het gemiddelde van de voorbije 3 jaren én de operationele bedrijfswinst (code 9901) moet minstens 5% van het balanstotaal bedragen. Dit om te vermijden dat ondernemingen die wel een winstijging zien maar toch een laag absoluut winstbedrag hebben de premie moeten betalen. De bedragen zijn ook haalbaar voor de ondernemers: 125, 250 of 375 euro afhankelijk van een rentabiliteitsstijging met 25%, 50%, of 100%. Er is een sociale vredeclausule waardoor niet opnieuw onderhandeld moet worden op bedrijfsvlak. 

Opleiding

PC 200 kent een lange, onderhandelde traditie in het promoten van opleiding en een opleidingscultuur bij de ondernemingen, in het bijzonder kmo’s. De opleidingsinspanningen vormen een belangrijke pijler van dit sectorakkoord, zoals de sectorakkoorden in het verleden. Cevora heeft daarbij een centrale rol om meer kmo’s te bereiken 

Philippe Van Walleghem: “Ook in dit akkoord erkennen we het belang van opleiding. We hebben een meer realistische en haalbare invulling gegeven aan het individueel opleidingsrecht. Zo behouden we de status quo voor kmo’s met minder dan 20 werknemers en voorzien we een vertraagd groeipad in de ondernemingen met meer dan 20 werknemers waardoor de 5 dagen individueel opleidingsrecht pas in 2028 bereikt zal worden in plaats van 2024. Ondernemingen krijgen zo ruim de tijd om zich aan te passen.” 

Een andere afspraak is het behoud van alle voorwaarden voor arbeidsflexibiliteit in de sector. Ook zullen de bijdragen van werkgevers aan het sociaal fonds de komende twee jaar niet stijgen. Ze blijven op 0.23% van de brutolonen voor de periode tem 31/12/2025. Daarnaast worden de jongerenbarema’s afgeschaft,  is er de overeenkomst om SWT en landingsbanen te verlengen en wordt de fietsvergoeding vanaf 1 juli 2024 verhoogd, met werkgeverscompensatie via belastingkrediet. 

Baken voor andere sectoronderhandelingen 

“We zetten vandaag een belangrijke stap door in te stemmen met het bemiddelingsvoorstel dat nu zal uitmonden in verschillende sectorale cao’s, en dit voor een van de grootste paritaire comités. Het principe van de koopkrachtpremie wordt correct toegepast, in deze moeilijke economische tijden enkel bij bedrijven die het echt goed deden. Ondernemers die het moeilijk hadden, worden beschermd. Dit is een goed baken voor andere sectorale onderhandelingen”, besluit Philippe Van Walleghem.

 

Wat is PC nr. 200? En waarom is dit belangrijk? 

PC nr. 200 is het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden en telt bijna 60.000 bedrijven en 500.000 bedienden. Het is daarom het grootste Paritair Comité van het land. PC nr. 200 is bevoegd voor alle bedienden en kaderleden die werken in ondernemingen zoals uit de bouw, handel, elektriciens, … en zij die tot geen enkel ander specifiek paritair comité behoren. Om die reden heeft een akkoord in PC nr. 200 een grote invloed op de andere paritaire comités.