Met de beslissing van de Ministerraad van vandaag wordt het sociaal akkoord van 8 juni van de Groep van 10 volledig uitgevoerd. Het gaat hierbij o.m. over de verhoging van het interprofessioneel minimumloon, het verlengen van de termijn om de harmonisering van de tweede pijler te realiseren tot 2030, soepele en goedkope (vrijwillige) overuren en de eindeloopbaanmaatregelen SWT en landingsbanen. De cao’s werden al goedgekeurd in de Nationale Arbeidsraad afgelopen donderdag. Daarmee is de cirkel rond en bereikten de sociale partners en regering de eindmeet van het loonoverleg.

Werken wordt lonender – maar met een structurele loonlastenvermindering voor de werkgevers
Het bereikte evenwicht zorgt ervoor dat werken vanaf 1 april 2022 lonender wordt voor de zeer lage lonen, zonder dat de werkgevers de volledige toename van de loonlast op zich moeten nemen. Velen onder hen werden immers bijzonder hard getroffen door de coronacrisis. Het akkoord zorgt voor een stapsgewijze toename van de minimumlonen in 2022, 2024 en 2026. De werkgevers genieten van een compensatie via de structurele RSZ-vermindering die in 2024 en 2026 wordt toegepast op het deel boven de loonnorm zodat deze laaggeschoolde jobs niet door stijgende kosten dreigen te verdwijnen.

Extra time voor de harmonisering van de aanvullende pensioenstelsels voor arbeiders en bedienden
Tot vandaag loopt de termijn voor het gelijktrekken van de sectorale en individuele aanvullende pensioenregeling voor arbeiders en bedienden tot 1 januari 2025. Door de coronacrisis is er kostbare tijd verloren gegaan, wat maakt dat er nog weinig tijd overblijft om de gelijkschakeling nog stapsgewijs te realiseren. De regering stemt ermee in om de termijn met 5 jaar te verlengen. Dat geeft sectoren en bedrijven extra tijd tot uiterlijk 1 januari 2030 om de plannen te harmoniseren. In een cao werd ook bepaald dat vanaf 2023 0,1% van de loonmarge zal worden aangewend om deze gelijkschakeling mee te realiseren.
Aan de regering wordt gevraagd om ondertussen niet te raken aan de fiscale en parafiscale regels om werkgevers de nodige rechtszekerheid te bieden.

Flexibele en goedkope overuren om de relance in te zetten
Met de ‘relance-uren’ krijgen bedrijven een zeer flexibel kader om werknemers extra in te zetten. Gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, is dat in de huidige periode van relance meer dan welkom. Vanaf 1 juli kunnen 120 vrijwillige overuren worden toegekend tot eind 2021 en nogmaals in heel 2022. Deze overuren zijn o.m. vrij van RSZ-bijdragen en personenbelasting, geven geen recht op een overloontoeslag en moeten niet worden gerecupereerd.
De fiscaalvriendelijke overuren (met overloontoeslag) worden opgetrokken van 130 naar 180 uren en gelden tot eind juni 2023.

SWT en landingsbanen voor specifieke groepen tot 30.06.2023
Werknemers met o.m. een lange en/of zeer lange loopbaan, een zwaar beroep of die werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering kunnen bij een ontslag vanaf 60 jaar beroep doen op het stelsel van SWT. Daarmee wordt het interprofessioneel akkoord van 2019-2020 volledig gerespecteerd. Voor deze groep van werknemers is het ook mogelijk om hun arbeidstijd met 1/2 of 1/5 te verminderen vanaf 55 jaar met het stelsel van de landingsbanen. De sector en/of onderneming moet wel eerst nog een cao sluiten om die stelsels toe te passen. Het kader is bepaald in de interprofessionele cao’s.

Verlengingen en sociale vrede
Bij elke tweejaarlijkse loononderhandeling worden meerdere bestaande regelingen verlengd, wat ook nu het geval is. Het gaat hierbij o.m. over het systeem van de innovatiepremie, de derdebetalersregeling voor het openbaar vervoer …
De clausule van sociale vrede tot slot moet ervoor zorgen dat de sectorale onderhandelingen sereen kunnen verlopen en de sociale rust in de bedrijven wordt gewaarborgd. Maar ze omvat ook de verplichting voor de sectorale en ondernemingsonderhandelaars om de gemaakte afspraken te respecteren, omdat die bindend zijn.

De werkgevers zijn tevreden dat het sociaal akkoord van 8 juni hiermee volledig zal worden uitgevoerd en de sectoren in een sereen klimaat tot akkoorden kunnen komen. Maar ook voor de bedrijven die heropstarten of de opgelopen achterstand moeten inhalen, zorgt het akkoord voor de nodige flexibiliteit.

Gezamenlijk persbericht UNIZO, VBO, UCM, UNISOC en Boerenbond