UNIZO noemt het een goede zaak dat de vaste verminderingsdrempels voor de voorlopige sociale bijdragen van zelfstandigen op initiatief van KMO-minister David Clarinval werden afgeschaft. "We waren hier al enige tijd vragende partij voor", zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Door de afschaffing kunnen zelfstandigen voortaan heel fijnmazig, geheel op basis van hun werkelijke inkomsten en de economische realiteit, het bedrag van hun voorlopige sociale bijdragen betalen.

Wat betekent de afschaffing van de verminderingsdrempels in de praktijk?
Neem bijvoorbeeld een zelfstandige met 43.000 euro aan inkomsten. Daarmee zit die ruim boven de drempel van 39.718,41 euro, waardoor hij volgens de daaropvolgende verminderingsdrempel voorlopige sociale bijdragen moet betalen. Die volgende drempel ligt evenwel op 56.170,30 euro, of maar liefst 13.170,30 euro hoger dan de werkelijk gerealiseerde inkomsten. Wat er uiteindelijk op neerkomt dat die zelfstandige per kwartaal 672 euro teveel aan voorlopige sociale bijdragen betaalt, uitgaande van zijn werkelijke inkomen. Dankzij de afschaffing van de verminderingsdrempels is dat voortaan verleden tijd.

"Het drempelsysteem, dat met de nieuwe bijdrageberekening in 2015 werd ingevoerd, bleek uiteindelijk niet nodig, gezien we uit evaluaties weten dat het aantal onterechte verminderingsaanvragen miniem is", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder. "Van een negatieve impact op het globaal beheer van het zelfstandigenstelsel blijkt geen sprake. En dus vinden we het logisch dat met de verminderingsdrempels een overbodige complexiteit uit het systeem wordt geschrapt."

Toch kan de aanvraagprocedure voor een bijdragevermindering volgens UNIZO nóg eenvoudiger. "Uiteraard moet een aanvraag op een degelijke en geloofwaardige manier gemotiveerd worden. Maar een verwachte inkomensdaling op voorhand bewijzen met bewijsstukken, ligt niet altijd voor de hand en is ook niet nodig. De uiteindelijk gerealiseerde inkomsten komen uiteindelijk sowieso boven water", redeneert Danny Van Assche. UNIZO vraagt tot slot om bij onterechte vermindering de berekening in de tijd beperken, zodat verhogingen niet blijven oplopen wanneer de belastingaanslag uitblijft.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be