UNIZO reageert opgelucht nu er een uitzondering wordt voorzien voor kmo's bij de afschaffing van het ziektebriefje, waardoor de beslissing daarover in handen blijft van de kmo-werkgever. "We hebben hier op aangedrongen om te vermijden dat een minderheid van werknemers die er de kantjes aflopen zomaar thuis zouden kunnen blijven, ten koste van hun collega's en de bedrijfsorganisatie", benadrukt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "Zeker in kleinere kmo's met een beperkt aantal werknemers is de impact van zo'n onterechte afwezigheden het grootst.  Niemand wordt verplicht het ziektebriefje te gebruiken, maar waar het nodig is kan het wel."

"Eén van de grootste uitdagingen voor onze kmo's op dit ogenblik is de arbeidskrapte, en dus verwelkomen we de maatregelen die dit probleem aanpakken. Er zijn de door ons bepleite inspanningen in het akkoord om langdurig zieken te activeren, met de nadruk op meer overleg tussen alle partijen (artsen en arbeidsbemiddelaars) en met, waar nodig, een evenwichtig sanctioneringsmechanisme voor zowel de werknemer als de werkgever. Al blijft het voorlopig natuurlijk uitkijken naar de definitieve teksten voor een grondige evaluatie", gaat Danny Van Assche van UNIZO verder.

Ook andere maatregelen in het akkoord dragen bij aan een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt, stelt UNIZO tevreden vast.  Zoals de geleidelijke afbouw van de bijzonder RSZ-bijdrage , want dit is een invulling van het principe “making work pay”.  Zonder verhoging van de loonlasten, houden werknemers méér netto-loon over.  Ook de voorziene hogere aftrek van kinderopvang draagt daartoe bij. UNIZO bepleitte de afgelopen weken ook een cultuurverandering wat betreft de interregionale arbeidsmobiliteit.  Die wordt met het akkoord ook versterkt.  

Een tweede zwaar probleem op dit ogenblik is de stijgende energiekost.  De aangekondigde effectieve invoering van een energienorm  - waar UNIZO al sinds 2014 voor ijvert - in 2022 is bijzonder goed nieuws, "al biedt die hier en nu natuurlijk geen oplossing voor de acute energiekosten van vandaag. Maar het perspectief is belangrijk."

Ook op andere fronten ziet UNIZO positieve elementen in het voorliggende akkoord, waaronder een verlenging van de investeringsaftrek en een verhoging van het bedrag dat kmo's kunnen ophalen via de Tax shelter.

Nog en stap vooruit, naast andere, is de verdere flexibilisering van de arbeidsorganisatie, met de vereenvoudigde invoering van een vierdagenweek,... "Maar de concrete uitwerking van diverse andere aandachtspunten blijft vooralsnog vaag. In afwachting van de definitief uitgewerkte teksten geven we dit akkoord in elk geval het voordeel van de twijfel.", besluit Danny Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be