Vandaag brengt het ABC, het Algemeen Beheerscomité van Zelfstandigen, haar advies uit over de Wet op Arbeidsrelaties. Een uitermate belangrijk dossier voor UNIZO. Deze wet bepaalt wie onder het statuut van zelfstandige valt en wie als werknemer beschouwd wordt. UNIZO wil dit waardevol hulpmiddel met de nodige vrijheidsgraden behouden aangezien het rekening houdt met de eigenheid van elke concrete arbeidssituatie en toelaat zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Dat er soms vragen gesteld worden bij de situatie van fietskoeriers of platformwerkers betekent niet dat men het kind met het badwater mag weggooien. Danny Van Assche: "We roepen de overheid daarom op om de wet niet stommelings en onnodig aan te passen. We zien dat de wet tot op vandaag eigenlijk bijzonder goed werkt en benadrukken dat de principes niet zomaar overboord gegooid kunnen worden. De afgelopen weken zagen we heel wat voorstellen passeren waarover we ongerust zijn. Overhaaste beslissingen zullen veel zelfstandigen die ter goeder trouw via allerlei soorten platformen werken in de onzekerheid duwen."

UNIZO zag verschillende voorstellen de revue passeren, zoals het vermoeden dat platformwerkers werknemers zouden zijn. Of een uitbreiding van het arbeidsrecht tot iedereen die economisch afhankelijk is, zelfs al zijn ze juridisch autonoom. Elke zelfstandige is immers afhankelijk van een opdrachtgever. Ook de invoering van een derde statuut, tussen dat van werknemer of zelfstandige in, zal de beoordeling van arbeidsrelaties alleen maar verder compliceren. 
Wie in België professioneel aan de slag is als zelfstandige valt terug op een goed uitgebouwd sociaal statuut, in tegenstelling tot andere landen, dat gelijkwaardig is aan dat van werknemers. Wie daarentegen occasioneel bijklust via een platform, doet dit onder een fiscaal gunstregime waarvoor de arbeids-en sociaalrechtelijke regels niet toepasselijk zijn, en valt niet terug op een sociaal statuut. Daarbovenop zijn controles niet mogelijk als dit via een niet-erkend platform loopt. 

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, duidt op de juiste focus van discussie: "Discussies over de platformen verengen zich te vaak tot de inkomenspositie van de fietskoeriers, terwijl in werkelijkheid het platformlandschap bijzonder divers is. Er is geen zicht op eventuele miskwalificaties bij bepaalde types van platformen. Het ABC vraagt aan de regering om de Belgische situatie snel in kaart te brengen. De problematiek zit wellicht eerder bij de niet-erkende platformen of bij het occasioneel bijklussen via een platform waarvoor een fiscaal gunstregime geldt. Hierop is bovendien de wet arbeidsrelaties niet toepasselijk. Het aanpassen van een goed werkende wet zou dus nefast zijn voor alle rechtschapen zelfstandigen in de sector."  

UNIZO benadrukt de individuele keuzevrijheid: "Wilsautonomie is een essentieel onderdeel van de Wet op Arbeidsrelaties. Wie als echte zelfstandige wil werken, moet dat altijd kunnen, ongeacht zijn beroep of sector. Via platformen werken kan namelijk in een brede waaier van activiteiten." Van Assche duidt zo op de mogelijkheden binnen consultancy en adviesverlening, voor vertalers en tolken, informatici, loodgieters, schilders,... die ook via platformen kunnen opereren.