UNIZO Oost-Vlaanderen dient bezwaar in tegen het Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen dat nu in openbaar onderzoek is en raadt betrokken ondernemers aan dat ook te doen.

Ten eerste is er een probleem van inspraak. Het plan is een zeer lijvig dossier geworden waarin burgers moeilijk de weg kunnen vinden. Dat komt de inspraak niet ten goede. Daarnaast heeft UNIZO ook gemerkt dat er geen of onvoldoende aftoetsing is gebeurd van het plan met de gemeenten. Het plan heeft ook te weinig aandacht voor bovenlokale samenwerkingen, zo zijn de ontwikkelingskansen voor bepaalde streken (zoals het Meetjesland en de Vlaamse Ardennen) niet duidelijk .

Ten tweede is de definitie van verweefbare en niet-verweefbare activiteiten niet duidelijk. Hoe zal de provincie bepalen of een economische activiteit verweefbaar is in een bestaande bewoningskern of niet? UNIZO vraagt zich af of er voldoende ruimte is om verweefbare economische activiteit ook echt op te nemen in de bestaande kernen en op welke termijn niet-verweefbare bedrijven dan zouden moeten verhuizen? De vooropgestelde deadline van 2035 lijkt alleszins te kort dag en ook met de financiële impact van de herlokalisatie van bedrijven lijkt geen rekening gehouden.

Ten derde raakt de visie op bedrijventerreinen aan een oud zeer. Er is vandaag al onvoldoende ruimte beschikbaar op de bestaande bedrijventerreinen. UNIZO verzet zich dan ook tegen een daling van beschikbare ruimte voor bedrijven. UNIZO pleit voor het behoud van de ruimte die er nu is en wil ook dat er een voorraad ruimte wordt aangelegd voor nieuwe bedrijven, die in de toekomst misschien zullen moeten verhuizen omdat hun activiteit niet-verweefbaar is. Dan blijft het nog maar de vraag hoe de geleden (plan)schade zal worden vergoed.

Tot slot vroegen we de deputatie om -gezien de vele bezwaren- geen gebruik te maken van het ontwerp van beleidsplan bij de beoordeling van actuele vergunningsaanvragen. Dit is gelukkig niet het geval. Er werd ons door bevoegd gedeputeerde An Vervliet bevestigd dat het huidige kader nog steeds van toepassing is en er geen vergunningen geweigerd zullen worden op basis van dit ontwerp van beleidsplan.

Iedere burger (en dus ook ondernemer) kan nog tot 19 juli een bezwaarschrift indienen tegen het beleidsplan. Dit blijft relevant omdat deze worden meegenomen in het officieel openbaar onderzoek. UNIZO Oost-Vlaanderen stelde een modelbezwaarschrift op dat ondernemers kunnen aanvullen met hun eigen woorden en de eigen situatie. 

Hoe ondernemers het plan kunnen raadplegen en een bezwaar kunnen indienen, is te vinden in de mail die we vorige week verstuurden naar de UNIZO-leden: https://cdn.flxml.eu/r-afd859ce5ea342f9c070b1b2c37a7b957fb1f731f59f864f