Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne dringt aan op het algemeen en verplicht invoeren van een systeem voor tijdsregistratie. Hij krijgt daarbij de steun van de vakbonden. UNIZO is faliekant tegen. “Symboolpolitiek die totaal indruist tegen de huidige tijdsgeest en verwachtingen van de werknemers”, reageert topman Danny Van Assche.  De sociale partners gaven deze week in de Nationale Arbeidsraad dan ook een verdeeld advies over het invoeren van de zogenaamde “prikklok”.

De recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Brusselse Arbeidshof leidde ertoe dat het debat over de verplichte tijdsregistratie van werknemers opnieuw is losgebarsten. In 2019 veroordeelde het Europees Hof van Justitie Deutsche Bank voor een gebrek aan een systeem van tijdsregistratie. In mei 2020 volgde bij ons het ‘prikklok-arrest’ van het Brussels arbeidshof. In het kader van de arbeidsdeal vroeg de regering aan de sociale partners om met concrete voorstellen te komen rond arbeidstijdregistratie.  Een consensus bleek niet mogelijk.  De vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties zijn van oordeel dat een wettelijk initiatief hierrond niet wenselijk is.

“Onredelijk en onwerkbaar", reageert Danny Van Assche. "Als we niet opletten is dit de zoveelste aanval op de kmo’s. Exacte tijdsregistratie druist in tegen onze hedendaagse manier van werken.  Gaan we ons echt terug in de tijd katapulteren? Werknemers zijn zelf vragende partij voor meer soepelheid op vlak van uurroosters, om zo werk en privé beter op elkaar af te stemmen. In plaats van wederzijds vertrouwen opteert de minister voor een rigide registratie- en controlesysteem.”

Naast onwenselijk is het juridisch ook gewoon niet nodig. Er geen enkele indicatie dat de Belgische regelgeving inzake arbeidstijd in strijd is met de Europese richtlijn. Bovendien werd België niet veroordeeld. De wetgever heeft al de nodige maatregelen genomen om de werknemer te beschermen tegen excessen in arbeidstijd. Zo is er de rigide arbeidsduurwetgeving, de verplichte opname in het arbeidsreglement van alle uurroosters en het overmaken aan de inspectiediensten ervan, het algemeen verbod om buiten de bekendgemaakte uurroosters te werken, het in de Arbeidsdeal voorziene recht op deconnectie, de betere bescherming van de werknemers via het nieuwe bewijsrecht, of het feit dat het presteren van overuren enkel mogelijk is na toelating van de inspectiediensten én mits akkoord van de vakbondsafvaardiging.

Danny Van Assche: “De regering heeft de ambitie om de administratieve lasten met 30 % te doen dalen.  We roepen de regeringspartijen dan ook op om deze onnodige nieuwe wetgeving tegen te houden.”