UNIZO noemt de invoering van een driemaandelijkse betalingsmonitor door staatssecretaris  voor Begroting, Eva De Bleeker, een belangrijke stap vooruit om de betaalhygiëne van de verschillende federale overheidsdiensten te bewaken. "De overheid geeft hiermee duidelijk aan werk te willen maken van stiptere betalingen aan, onder meer, onze kmo-leveranciers en dat is uiteraard bijzonder belangrijk", geeft Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, aan. "Overheden die laatijdig betalen kunnen de liquiditeitsposities van onze bedrijven ernstig in gevaar brengen, zeker in deze crisistijden waarin veel ondernemers al hun reserves hebben opgebruikt."

Uit de betalingsmonitor over de voorbij negen maanden, die als aanzet dient voor de komende driemaandelijkse evaluaties, blijkt intussen dat de betalingshygiëne van de federale overheidsdiensten er op vooruit gaat. "Al blijft een gemiddelde betalingstermijn van 40 dagen na factuurdatum nog te veel", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO, "Dat zouden er hoogstens 30 mogen zijn, alles inbegrepen. Bovendien maskeert dit algemeen gemiddelde negatieve uitschieters zoals die van de FOD justitie, waar het gemiddelde op 64 dagen ligt."

De gemiddelde betalingstermijn na inscandatum ligt momenteel op 15 dagen, blijkt uit het rapport dat staatssecretaris De Bleeker vandaag voorstelt. "Maar die termijn zegt natuurlijk niets over hoe lang een factuur bij de FOD blijft liggen vooraleer die wordt ingescand", relativeert Danny Van Assche deze score. Verplichte e-facturatie kan hier helpen, erkent UNIZO, maar gezien dit voor veel zelfstandigen en kleine kmo's nog een grote stap is, bepleit UNIZO hier een voldoende lange overgangstermijn, samen met een informatiecampagne en financiële incentives, plus de garantie dat wie investeert in zo'n facturatietool ook effectief sneller betaald wordt.

UNIZO wijst tot slot op nog andere factoren die de betaling van facturen vertragen, zoals het (nodeloos) voorzien van een verificatietermijn, bovenop de betalingstermijn, en het talmen met het aanleveren van de nodige info voor het opstellen van de factuur. "Gelukkig worden deze 'achterpoortjes' op 1 februari 2022 gesloten, met een wet waarvoor UNIZO lang heeft geijverd", besluit Danny Van Assche. "Ook de impact van die nu nog bestaande 'achterpoortjes' moet mee in de betalingsmonitor worden opgenomen."

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be