Vanaf volgend jaar kunnen werknemers die tijdens hun vakantiedagen ziek worden deze compenseren. Minister Dermagne wil deze regelgeving, die wordt opgelegd door Europa, vanaf 1 januari 2024 van kracht laten gaan. UNIZO is geen voorstander maar kan niet anders dan zich neerleggen bij eisen van Europa. De organisatie vraagt de federale regering om de lijn door te trekken en ook andere arbeidswetgeving  aan te passen naar Europese normen.

Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche: “De Belgische werknemers zijn momenteel al overbeschermd. Nu komt ook deze extra regelgeving er nog eens bij. Als we ons dat toch willen meten aan andere Europese landen, dan moeten we lijn doortrekken en bijvoorbeeld ook de overvloed aan ontslagbeschermingen aanpassen.” 

Werknemers de kans geven om vakantiedagen wegens ziekte te kunnen recupereren, is een Europese verplichting. Aangezien België hiervoor werd veroordeeld door het Europees Hof van Justitie moesten de sociale partners een oplossing zoeken. Daarom adviseerde de Nationale Arbeidsraad om het arbeidsrecht aan te passen.  Dat is wat minister Dermagne vandaag met zijn wetsvoorstel concretiseert. 

Vanaf volgend jaar zullen ziektedagen tijdens een vakantievakantieperiode kunnen worden gerecupereerd, met gewaarborgd loon. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:  de werknemer moet de werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen dat hij ziek is, hij moet daarna ook een medisch attest bezorgen om de ziekte en de duur ervan te staven én moet expliciet melden aan de werkgever dat de werknemer die vakantiedagen later wil opnemen. Medische controle op het vakantieadres blijft nog altijd mogelijk. Als de werknemer zich niet houdt aan deze voorwaarden, dan vervalt het recht op het later opnemen van vakantiedagen, behalve bij een ziekenhuisopname of overmacht. 

UNIZO is geen voorstander van deze nieuwe wetgeving, maar begrijpt dat de Belgische wetgeving zich moet schikken naar de Europese verplichtingen. De ondernemersorganisatie vraagt om de lijn door te trekken en ook de overbescherming van de werknemers aan te passen naar voorbeeld van de andere Europese landen. 

Danny Van Assche: “Europa verplicht ons inderdaad om deze nieuwe wetgeving door te voeren, maar België scoort al zeer hoog wat sociale bescherming betreft. Denk aan de verloning op basis van anciënniteit, het gebrek aan arbeidsflexibiliteit, de verschillende ontslagbeschermingen zoals voor ziekte en vakbondsvertegenwoordiging, en alle andere verplichtingen in geval van ontslag. We roepen onze regering op om deze oefening nu ook maar eens te maken. De opeenstapeling van al deze wetgeving en administratieve overlast maakt dat ondernemers twee keer nadenken vooraleer men (extra) personeel aanwerft.”