Welke vermeldingen moeten op de factuur staan?

De factuur is een cruciaal document voor jou als ondernemer. Dit bevestigt de goederen of diensten die je leverde en waarvoor je dus  moet worden betaald. Het is dus belangrijk dat jouw factuur in orde is en alle verplichte vermeldingen bevat.

Algemene vermeldingen

Elke factuur aan een klant uit België moet minstens het volgende vermelden:

 • Het woord 'factuur';
 • De datum en het volgnummer van de factuur;
 • De identiteit van jouw onderneming: naam, adres (van de zetel), ondernemingsnummer of btw-nummer;
 • De identiteit van jouw klant: naam, adres en (indien van toepassing) zijn btw-nummer;
 • Het nummer van jouw bankrekening, waarop de betaling moet gebeuren;
 • De datum van het belastbaar feit (levering van een goed of verstrekking van een dienst);
 • Omschrijving van de geleverde goederen of de verstrekte dienst. Dit moet voldoende gedetailleerd zijn en toelaten om alle gegevens en de aard van de handelingen te kunnen vaststellen. 
 • De prijs (inclusief en exclusief btw). Deze moet je opsplitsen per handeling als verschillende btw-tarieven van toepassing zijn;
 • De verschuldigde btw, met vermelding van het toepasselijke percentage. Dit moet je ook opsplitsen per handeling als verschillende btw-tarieven van toepassing zijn;
 • Een verwijzing naar voorgaande facturen, als voor eenzelfde handeling meerdere facturen of stukken worden opgemaakt;
 • Het vermelden van jouw algemene voorwaarden is niet verplicht, maar je doet er toch goed aan ze mee op te nemen op de achterzijde van de factuur.

Bijzondere vermeldingen

In bepaalde gevallen moet je ook bijzondere vermeldingen opnemen in de factuur.

 • De vermelding ‘btw verlegd’, als de btw verschuldigd is door de ontvanger o.g.v. de verlegging van heffing;
 • De vermelding ‘factuur uitgereikt door afnemer’, in het geval van self-billing;
 • De vermelding ‘vrijgesteld van btw op grond van artikel … btw-wetboek’, als de handeling vrijgesteld is van btw. Je moet de wettelijke grondslag voor de btw-vrijstelling in detail omschrijven. Dit moet bijvoorbeeld als je de btw-vrijstelling voor kleine ondernemingen toepast;
 • Bijzondere vermeldingen die de wetgever oplegt (bijvoorbeeld bij de verkoop van kunstvoorwerpen, antiek, motorvoertuigen en tweedehandsgoederen).

Wat is de sanctie als mijn factuur niet in orde is?

Als je factuur niet alle verplichte vermelding bevat, kan de fiscus een administratieve geldboete opleggen. 

Bovendien is je factuur niet wettelijk conform, wat betekent dat de ontvanger deze kan weigeren.

Het is dus belangrijk om een factuur die niet in orde is recht te zetten. Dit doe je via een creditnota of debitnota.

Voorkomen is beter dan genezen: vermijd discussies met klanten en de fiscus door alert te zijn bij de opmaak van facturen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/07/2024

Wanneer moet je een factuur uitreiken?

Principe

Het principe is heel eenvoudig: je moet een factuur uitreiken uiterlijk op de 15e dag van de maand volgend op de maand waarin het belastbaar feit (de levering of dienstverrichting) plaatsvond.

Opgelet

Als je de factuur te laat uitreikt, betekent dit uiteraard niet dat de ontvanger de verschuldigde som niet meer zou moeten betalen. Een te laat opgemaakte factuur kan je invorderen. Maar door te laat te factureren, riskeer je wel discussies met de fiscus, en misschien zelfs een boete. 

Opeenvolgende afrekeningen of betalingen

Stel dat je op regelmatige basis (dagelijks, wekelijks, maandelijks, …) goederen of diensten levert aan een klant, maar die slechts één keer om de zoveel tijd afrekent (bijvoorbeeld 1 keer per kwartaal). In dat geval ben je niet verplicht om elke maand een factuur op te maken voor de leveringen van de voorgaande maand. De wetgever laat in zo’n situaties toe dat je de factuur (uiterlijk) uitreikt op de 15e dag van de maand die volgt op het verstrijken van de periode waarvoor je factureert.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 12/07/2024

Moeten uw algemene voorwaarden op uw factuur staan?

Het werken met algemene voorwaarden is niet verplicht. In dat geval gelden de principes van het algemeen recht. Toch is het aangewezen om met algemene voorwaarden te werken. Indien u dat doet moeten de algemene voorwaarden op de factuur vermeld staan. Daarnaast moeten ze ook in de andere handelsdocumenten met de klanten meegedeeld worden (bvb op bestelbon, rekeningen, briefpapier,…).

In principe moeten de algemene voorwaarden op de voorzijde van de factuur vermeld staan. Is dit om één of andere reden niet mogelijk (bv. omdat de algemene voorwaarden te uitgebreid zijn), dan moet op de voorkant tenminste duidelijk meegedeeld worden dat de op de achterkant vermelde bepalingen deel uitmaken van de overeenkomst en dat ze door de koper gekend en aanvaard zijn.

Voorbeeld:
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met deze onderneming, onderworpen aan de algemene voorwaarden die vermeld zijn op de rugzijde van onze documenten. De klant verklaart deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Let op: nooit enkel op uw factuur!!!

Uw algemene voorwaarden moeten door uw klant goedgekeurd zijn vóór de aankoop of bestelling. Aangezien een factuur pas ná de verkoop wordt meegegeven, is het dus niet voldoende om uw algemene voorwaarden enkel op uw factuur mee te geven!

Algemene voorwaarden op een factuur zijn dus handig als bevestiging, maar zijn op zich niet voldoende om ze te laten gelden tegen uw medecontractant.

Zorg er ook steeds voor dat uw algemene voorwaarden die op de factuur staan overeenstemmen met deze die  u voordien reeds heeft overgemaakt. Als u dus wijzigingen aanbrengt aan de ene, zorg dan ook voor de nodige aanpassingen aan de andere. Anders zou u wel eens voor een vervelende situatie kunnen komen te staan…

Voorwaarden zelf kiezen?

U bepaalt als leverancier zelf uw factuurvoorwaarden. Het gebeurt wel dat professionele klanten hun eigen voorwaarden opdringen en afdwingen vooraleer ze met u in zee wensen te gaan.

Daarnaast moet u er ook rekening mee houden dat de wet zelf bepaalt dat u een aantal clausules in voorwaarden ten aanzien van consumenten niet mag opnemen (zogenaamde onrechtmatige bedingen). Elk beding of elke voorwaarde die een kennelijk onevenwicht schept tussen de rechten en plichten van u en de consument kan door de rechter nietig verklaard worden.  Dit is een algemene toetsingsnorm die rechters kunnen interpreteren.  Hiertoe zal de rechter een vergelijking maken tussen enerzijds de regeling in uw voorwaarden / contract en anderzijds het contractenrecht en moet vervolgens afwegen of de consument door de werking van deze bedingen benadeeld wordt. Recente rechtspraak stelt dat de rechter dit zelfs ambtshalve moet onderzoeken. Het is dus niet de consument die dit moet opwerpen als verdediging, de rechter moet dit op eigen initiatief ter discussie stellen.

Daarnaast verbiedt de wet een aantal specifieke onrechtmatige bedingen en voorwaarden of combinaties van bedingen in uw factuurvoorwaarden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Wanneer bent u verplicht een factuur op te maken?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wettelijke verplichtingen om een factuur uit te re ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat factureren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

In de factuur kunnen enkel de goederen of diensten ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Welke vermeldingen moeten er op een creditnota?

Een creditnota is eigenlijk het omgekeerde van een factuur. De creditnota omvat een schuldvordering van de klant ten opzicht van u als leverancier. De creditnota mag evenwel niet door de klant zelf uitgereikt worden. Een creditnota kan aangewezen zijn onder meer in geval van:

 • fout(en) op de oorspronkelijke factuur ten nadele van de klant
 • kortingen die alsnog worden toegestaan na facturatie
 • terugname van niet-conforme goederen

De creditnota moet dezelfde vermeldingen bevatten als de factuur die u wil rechtzetten (datum, partijen, nummer creditnota,...). Er is op dat punt dus geen verschil met de factuur. Alleen zal er gewerkt worden met negatieve bedragen (rechtzetting oorspronkelijke factuur).

Wel moet de creditnota verwijzen naar de oorspronkelijke, verbeterde factuur. De creditnota en de oorspronkelijke factuur moeten uitgaan van dezelfde partij. U moet de creditnota in tweevoud stellen, als dit ook nodig was voor de oorspronkelijke factuur: het origineel voor de klant, het duplicaat voor uzelf.

Wanneer op de creditnota een bedrag van btw wordt vermeld dat terug dient te worden gegeven aan u, moet u bovendien volgende vermelding aanbrengen : “Btw terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”. Dit om te vermijden dat uw klant het te hoge bedrag aan btw in aftrek zou brengen in zijn btw-aangifte.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Wat is een regelmatig opgemaakte factuur?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Een factuur voldoet aan de vereisten van de B.T.W. ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

In hoeveel exemplaren moet u een factuur opstellen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Van elke uitgereikte factuur moet steeds een dubbe ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

In welke taal moet u een factuur opstellen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Voor Belgische klanten Alle documenten die u we ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mag u kosten aanrekenen voor het opmaken van een factuur?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Het principe is heel eenvoudig: bent u wettelijk v ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoelang en hoe facturen bewaren: principes

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De factuur moet steeds in dubbel worden opgemaakt. ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoe een factuur protesteren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De bewijslast van het protest ligt bij de koper. M ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan een particulier een factuur opmaken?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De particulier kan een éénmalige onkostennota op ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Een particulier heeft eenmalig voor u een prestatie geleverd. Hoe regelt u de betaling correct?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

U schrijft hiervoor een debetnota uit. Belangri ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Factureren aan de Vlaamse overheid: enkel nog via e-facturatie

Facturatie van overheidsopdrachten: enkel nog mogelijk met elektronische facturen?

Sinds 1 januari 2017 heeft de Vlaamse overheid haar leveranciers verplicht om facturen op elektronische wijze te verzenden (e-facturatie of e-invoicing). Alle Vlaamse overheidsinstanties zijn nu al in staat zijn om e-facturen te ontvangen, in 2018 volgt ook de Federale overheid. De lokale overheden hebben als streefdatum eind 2017. Juridisch bindend is wat er in de overheidsopdracht staat: als die een digitale facturatie oplegt, dan bent u verplicht daaraan te voldoen vanaf het nieuwe jaar. Bestaande opdrachten die doorlopen na 1 januari 2017 volgen wat er in de oorspronkelijke overheidsopdracht werd vermeld.

Daarnaast zijn er de technische voorwaarden. De overheid maakt gebruik van een standaard in elektronische facturatie (Peppol) en heeft daarvoor een platform ontwikkeld (Mercurius). Er zal dan ook gevraagd worden om uw facturen aan te leveren in een XML- formaat (UBL 2.0 CENBII) op dat Mercurius-portaal. Ook e-FFF facturen zijn compatibel met Peppol en worden aanvaard door Mercurius.

Hoe moet u te werk gaan?

Als leverancier kan u op twee manieren connectie maken met Mercurius en uw factuur succesvol versturen.

 1. Ofwel doet u een beroep op een intermediaire dienstverlener (service provider, software of boekhoudpakket). Dit is interessant voor ondernemers die een globale oplossing wensen voor het ontvangen en verzenden van facturen naar al hun klanten (zowel overheid als private bedrijven).
 2. Ofwel kiest u om uw factuur handmatig en gratis in te geven op het Mercuriusportaal. Dit is interessant voor leveranciers die slechts sporadisch factureren naar de overheid.

Goed om weten

KMO's die investeren in een digitale oplossing voor e-facutratie genieten een verhoogde investeringsaftrek van 13.5%.

Meer info vindt u op de website van de Vlaamse overheid: overheid.vlaanderen.be/e-invoicing.

CONCLUSIE
 • Sinds 1 januari 2017 is e-facturatie de standaardprocedure vor overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid. De andere overheidsdiensten zullen volgen.
 • Er is een verhoogde investeringsaftrek voor digitale investeringen voor e-facturatie.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 09/07/2024

Hoe werkt self-billing?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wat is self-billing? Het systeem van self-billi ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Onder welke voorwaarden aan self-billing of outsourcing doen van facturen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De factuur mag worden vervangen door een stuk waar ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mogen elektronische en papieren facturen naast elkaar gebruikt worden ?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Ja. Ondernemingen mogen de vorm van hun uitgereikt ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoe verwerkt u verkopen waarvoor geen factuur wordt uitgeschreven op een aanvaardbare manier voor de fiscus?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Indien ontvangsten voortkomen uit handelingen waar ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Het toepassingsgebied van de vanaf 2026 verplichte e-facturatie

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Vanaf 01/01/2026 moet u verplicht elektronisch fac ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Fiscale steunmaatregelen voor e-facturatie

Vanaf 1 januari 2026 moet je verplicht elektronisch factureren in een B2B-relatie. 

De omslag naar de elektronische facturatie brengt kosten met zich mee. UNIZO vroeg daarom aan de beleidsmakers twee fiscale steunmaatregelen voor ondernemers: (i) de tijdelijke verhoogde kostenaftrek en (ii) de digitale investeringsaftrek.

Een antwoord op de 10 meest gestelde vragen over e-facturatie vindt u hier: 10 vragen over e-facturatie beantwoord (unizo.be)

Tijdelijke verhoogde kostenaftrek 

Doe je een beroep op een abonnementsformule voor uw software die elektronische facturatie toelaat? Dan kan je tijdelijk genieten van een verhoogde kostenaftrek. 

Wat? Een aftrek van de kosten aan 120%

Waarvoor? 

 • De periodieke kosten van factureringspakketten die e-facturatie mogelijk maken
 • De advieskosten voor de voorbereiding of operationalisering van de e-facturatie-verplichting

Voor wie? Zelfstandigen en kleine vennootschappen

Wanneer? Vanaf aanslagjaar 2025 (belastbaar tijdperk dan ten vroegste aanvangt op 1 januari 2024) tot en met aanslagjaar 2029 (belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2028)

Digitale investeringsaftrek

Kiest u, bijvoorbeeld, voor de aankoop van een factureringspakket of bouwt u zelf een IT-platform voor de e-facturatie binnen je bedrijf? Op deze activa worden afschrijvingen uitgevoerd in de boekhouding, waardoor zij niet in aanmerking komen voor de tijdelijke verhoogde kostenaftrek. Voor deze kosten kan je genieten van de digitale investeringsaftrek.

Wat? Via de digitale investeringsaftrek kan u een % van de aanschaf-of beleggingswaarde van een digitaal vast actief éénmalig aftrekken van uw belastbare winst

Waarvoor? De digitale investeringsaftrek geldt onder meer voor investeringen in software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen

Voor wie? Zelfstandigen en kleine vennootschappen

Wanneer? De investeringsaftrek geldt éénmalig in het belastbaar tijdperk van de aankoop

Welk %? 

 • Voor investeringen in digitale vaste activa verkregen of tot stand gebracht in 2024, geldt een digitale investeringsaftrek van 15,5%
 • Voor investeringen in digitale vaste activa verkregen of tot stand gebracht vanaf 1 januari 2025, geldt een digitale investeringsaftrek van 20%

Kan je hulp gebruiken bij je transitie naar e-facturatie? Boek een one-on-one begeleiding met een UNIZO-coach. Laat je gegevens achter via dit formulier en we nemen contact met je op. 

Boek een begeleiding

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 15/07/2024

Nuttig voor jou