De hoge belastingdruk is kopzorg nummer één voor ondernemers. Dat is niet verrassend, want België was ook in 2022 koploper in de belastingdruk op lonen: per 100 EUR loonkost voor de werkgever, houdt een alleenstaande kinderloze werknemer slechts 47 EUR over. In onze buurlanden ligt die loonwig lager. Daarom blijft UNIZO vragende partij voor een fiscale hervorming. De verlaging van de belastingdruk voor ondernemers en hun werknemers moet een topprioriteit zijn voor de nieuwe regering. 

Fiscale hervormingen

UNIZO wil de progressiviteit in de personenbelasting beperken via een hervorming van de schijven. Een verbreding van de huidige 25%-schijf laat toe om de bedragen die momenteel in de schijf van 45% vallen, te belasten in de schijf van 40%. Door bijkomend de bovengrens van de 45%-schijf te verhogen van 46.440 EUR naar 60.000 EUR, komen enkel bedragen boven 60.000 EUR in de schijf van 50% terecht (bedragen voor aanslagjaar 2024). Zo verlaagt de belastingdruk op de middeninkomens. 
Ook pleit UNIZO voor een verlaging van de belastingdruk op eenmanszaken via een ondernemersaftrek van 20% (met een maximum van 20.000 EUR) op het inkomen van ondernemers in hoofdberoep.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO pleit voor een grondige fiscale hervorming.

Personeel fiscaal belonen

Een tweede kopzorg is de zoektocht naar geschikt personeel. Daarom moeten ondernemers hun personeelseden op een fiscaal voordelige manier kunnen belonen voor hun prestaties en inspanningen. UNIZO wil een optimalisering van de winstpremie door deze uit te breiden naar een ‘winstreserve’, het toestaan van meer mogelijkheden tot individualisering en de opheffing van de beperking tot 30% van de totale brutoloonmassa.

Ondernemen gericht stimuleren

UNIZO stelt ook enkele gerichte maatregelen voor om ondernemerschap te stimuleren:
•     De versterking van de investeringsaftrek via een verhoogde aftrek voor maatschappelijk wenselijke investeringen (in het bijzonder qua milieu en digitalisering) door kmo’s. 
•    Meer rechtszekerheid over het gunstregime voor de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen.
•    De afschaffing van het aftrekverbod bij belastingverhoging.

Een goede verstandhouding tussen fiscale administratie en ondernemers

Dat sluit aan bij de vraag van UNIZO om de spanning in de relatie tussen de fiscale administratie en ondernemers te beëindigen. Het tij moet worden gekeerd richting een gezonde relatie, waarbij wederzijds respect, communicatie en vertrouwen centraal staan. Dit is vooreerst, naar het voorbeeld van het sociale charter, mogelijk via een nieuw Charter van de Belastingplichtige.
Daarnaast vraagt UNIZO meer transparantie over openstaande belastingschulden en het gebruik van data mining en artificiële intelligentie door de fiscale administratie, voor een dialoog over horizontalisering en een vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers (onder meer op vlak van telefonische en digitale communicatie met de fiscale administratie).

Dit standpunt is een slechts een van de vele ondernemersprioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Het UNIZO-memorandum van 2024 KRACHTWERK bundelt al deze prioriteiten en voorstellen.

 

En wat zijn jouw prioriteiten?

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. Daarnaast geniet je nog tal van voordelen. Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is.

Lid worden