Is mijn onderneming vlot bereikbaar voor mijn klanten, leveranciers en personeel? Het is een terechte vraag in tijden van groeiende filedruk. Bij UNIZO ijveren we voor een modal shift, die de druk op onze wegen doet afnemen en de omschakeling naar een duurzamere mobiliteit bevordert.

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO pleit voor een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Wat met fietsers?

De fiets moet de meest evidente keuze zijn voor korte(re) verplaatsingen. Dat betekent onder meer:

  • Toegankelijke kernen via veiligere fietsinfrastructuur en een beter lokaal fietsbeleid. 
  • De fiets is een belangrijke schakel in multimodale verplaatsingen. Dat betekent dus voldoende veilige en kwalitatieve fietsparkeerplaatsen bij stations en overstappunten en de mogelijkheid om de fiets mee te nemen op het openbaar zijn essentieel. 
  • Een betere ontsluiting voor de fiets van bedrijvenzones en andere tewerkstellingspolen. 
  • Een wisselwerking tussen het fietsroutenetwerk en andere (toekomstige) netwerken, zoals de wegencategorisering en het vrachtroutenetwerk. 

Wat met het openbaar vervoer?

De netten van het openbaar vervoer moeten ook meer op elkaar afgestemd worden zodat reizigers eenvoudiger kunnen schakelen tussen verschillende vervoersmodi. Het openbaar vervoer moet omgevormd worden tot een kwalitatiever en betrouwbaarder systeem. Investeringen in zowel infrastructuur, onderhoud als de vergroening van het voertuigenpark zijn noodzakelijk.

Wat met het goederenvervoer?

Het goederenvervoer heeft dan weer nood aan een stabiel, werkbaar en realistisch kader zodat logische investeringen van ondernemers niet op korte termijn onbruikbaar of onbetaalbaar worden door regelgeving. 
Duurzaam en multimodaal goederenvervoer moet meer gestimuleerd worden, bijvoorbeeld via een overslagpremie. Vrachtwagens moeten voldoende mogelijkheden hebben om op te laden of om duurzame brandstof te tanken.

Algemene slimme kilometerheffing

Files terugdringen en broeikasgassen verminderen is essentieel in een duurzaam mobiliteitsbeleid. UNIZO is voorstander voor een algemene slimme kilometerheffing, waarbij zowel auto’s als lichte en zware vrachtvoertuigen een heffing betaling op basis van een aantal criteria, zoals tijd, locatie en uitstoot. Deze heffing zou de belasting op in verkeerssteling en de jaarlijkse verkeerbelasting vervangen, zodat er belasting betaald wordt op basis van gebruik en niet langer op basis van bezit.

Een gefundeerd en gedeeld beleid

UNIZO vraagt een ambitieus mobiliteitsbeleid, gebaseerd op data en onderzoek, dat Vlaanderen, Brussel en België klaarmaakt voor de toekomst. Meetbare doelstellingen in structureel overleg met bindende afspraken tussen de verschillende politieke niveaus moeten de vrijblijvendheid wegwerken. Belangrijk daarbij is het onderscheid tussen personenvervoer en goederenvervoer, maar met respect voor de eigenheid van beide.

Dit standpunt is een slechts een van de vele ondernemersprioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Het UNIZO-memorandum van 2024 KRACHTWERK bundelt al deze prioriteiten en voorstellen.

En wat zijn jouw prioriteiten?

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. Daarnaast geniet je nog tal van voordelen. Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is.

Lid worden