Mobiliteit is een thema waar we allemaal mee te maken krijgen, maar elke ondernemer op zijn of haar manier. Of het nu gaat om verplaatsingen van de werknemers of eerder om het (laten) vervoeren van goederen. Naast de problematieken van congestie, duurstroming en een degelijk en betrouwbaar openbaar vervoer, komt duurzaamheid naar voor als een van de belangrijkste thema’s binnen het mobiliteitsdomein. Om onze mobiliteit verder te laten evolueren in een duurzamere richting en om ons verkeer terug vlot te krijgen zijn harde beslissingen nodig vanuit de politiek. UNIZO blijft daarom oproepen voor een lange én korte termijnvisie met duidelijke doelstellingen, concrete maatregelen en budget.

Voorstellen om jouw mobiliteit te verbeteren

In 2021 werd door Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Peeters de Mobiliteitsvisie 2040 voorgesteld. Deze visie biedt een doorkijk op de toekomst, maar gaat volgens UNIZO niet ver genoeg en is te weinig concreet. We hebben nood aan tastbare maatregelen en duidelijke doelstellingen waarop ons mobiliteitssysteem verder kan worden uitgebouwd. UNIZO stelt een aantal maatregelen voor om onze mobiliteit future proof  te maken en de druk om de omgeving en het klimaat te verminderen.

 1. De invoering van een slimme en algemene kilometerheffing.

  De invoering van een kilometerheffing is, in mobiliteitstermen, een quick win om de files terug te dringen, maar ook om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
   

 2. De fiets stimuleren als eerste keuze bij verplaatsingen van kortere afstand.

  De fiets is een gemakkelijke en propere manier van verplaatsen, als de infrastructuur ook in orde is. Daarom moeten de fietssnelwegen en het BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk) verder uitgewerkt en geoptimaliseerd worden. Dit kan onder meer door het verminderen van het aantal conflictpunten en het optimaliseren van de doorstroming. Ook het lokale niveau moet verder worden gestimuleerd (en gefinancierd) om verbeteringen aan te brengen aan de weginfrastructuur, zodat fietsers en andere weggebruikers zich veiliger en vlotter kunnen verplaatsen naar onder meer de kern om te winkelhieren.
   

 3. Een snelle uitrol van laadinfrastructuur.

  Langs grote wegen is een voldoende groot aanbod aan (ultra-)snellaadpalen nodig om langere verplaatsingen zonder range anxiety toe te laten. In steden en gemeenten moeten (semi-)publieke laders (tot 22kWh) het mogelijk maken voor iedereen om de eigen auto op te laden. Deze laders kunnen aangevuld worden met snelladers in meer stedelijke omgevingen op strategisch gekozen plaatsen.
   

 4. Budgetten voor het openbaar vervoer verhogen en op een efficiënte manier omzetten in een betrouwbaar investeringsbeleid.

  Dit betekent dat er via de nodige budgetten investeringen gebeuren in elektrische bussen en bijhorende infrastructuur, maar ook in het uitbreiden en optimaliseren van onder meer het spoornetwerk.
   

 5. Uitwerken van een kader om de vergroening van verschillende sectoren, waaronder wegtransport en binnenvaart, realiseerbaar en betaalbaar te maken.

Andere voorstellen

Deze andere voorstellen namen we in 2019 op in ons memorandum naar aanleiding van de federale en Vlaamse verkiezingen:

 • 1% van bbp wordt besteed aan de aanleg en het onderhoud van transport- en vervoersinfrastructuur voor alle modi, van betere voetpaden tot efficiënte en betrouwbare nieuwe verbindingen voor het bus-, tram- en spoorvervoer. Investeringen in een duurzamer en kwalitatiever mobiliteitssysteem zullen bovendien een positieve impact hebben op de leefbaarheid en economie, onder meer door het verminderen of wegwerken van de files. Dit heeft volgens de OESO dan weer een positieve impact op het bbp.

 • Een intergewestelijk en algemeen mobiliteitspact met daarin concrete doelstellingen voor onze mobiliteit en ruimte, zoals het doortrekken van fietspaden en fietssnelwegen over de gewestgrenzen heen.

 • Doorgedreven samenwerking en afstemming tussen de verschillende regionale en nationale vervoersmaatschappijen en de mogelijkheid om met 1 ticket gebruik te maken van de diensten van de verschillende maatschappijen.

 • Gewestelijke Expresnetten (GEN) rond Antwerpen en Gent, waardoor er snellere en efficiëntere verbindingen komen tussen het centrum en de randgemeenten. Het GEN rond Brussel wordt eindelijk afgewerkt.

 • Een (beter) kader voor nieuwe vormen van mobiliteit, zoals auto- en fietsdelen. Op deze manier kunnen bedrijven (fiscaal) gestimuleerd worden om binnen een duidelijk uitgewerkt kader nieuwe vormen van mobiliteit te omarmen als alternatief op de salariswagen of binnen het mobiliteitsbudget.

Als lid van UNIZO draag je bij tot onze zeggingskracht bij de overheid. En je geniet daarnaast nog tal van voordelen. Meer weten?

Ontdek waarom een UNIZO-lidmaatschap echt iets voor jou is

 

Dit standpunt is een van vele prioriteiten die UNIZO naar voren schuift. Wil je meer weten over dit en alle andere standpunten van UNIZO?

 

Ik lees graag het volledige memorandum