Wat zijn de mogelijkheden als uw zaak getroffen is door een ramp?

Laatste aanpassing: 
05/10/2022

1. Contacteer uw verzekeraar

Heeft u rechtstreeks of onrechtstreeks schade opgelopen door de ramp verwittig dan zo snel mogelijk uw verzekeraar. Alle brandverzekeringscontracten die panden en andere 'eenvoudige risico's' dekken, omvatten verplicht een waarborg tegen natuurrampen die bij wet worden opgesomd. Het gaat met name om aardbevingen, overstromingen, stormen. Het kan gaan om waterschade, windschade,…. Indien de omvang van uw schade groot is, zal uw verzekeraar desgevallend een expert langsturen.

Neem ook volgende tips in acht om een goed onderbouwd dossier samen te stellen:

  • verwijder in dat geval zeker niets dat uw schade aantoont.
  • maak ook zelf foto’s van schade aan gebouwen, goederen, inboedel. Dit kan belangrijk zijn als bewijs nadien.
  • maak ook een lijst waarin alle schade is opgesomd.
  • verzamel bewijsstukken van beschadigde goederen (vb aankoopfacturen)

2. Rampenfonds 

Dit treedt enkel op in geval van natuurrampen die officieel erkend werden. Als er zich een natuurramp heeft voorgedaan, is het de taak van de getroffen gemeente om daar zo veel mogelijk gegevens over te verzamelen. De gemeente zal deze informatie dan overmaken aan de provinciegouverneur, die op zijn beurt de erkenning van de ramp aan de minister van Binnenlandse Zaken zal vragen.

De uitzonderlijke aard van de gebeurtenis wordt dan vastgesteld aan de hand van wetenschappelijke factoren. Ook de financiële impact van de ramp speelt hierbij een rol. Als een schadefeit effectief als uitzonderlijk beschouwd wordt, komt het dossier voor de Ministerraad, die dan beslist over de erkenning. Daarna moet de koning het Besluit nog ondertekenen en volgt de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Pas na de verschijning in het Staatsblad is er officieel sprake van een erkende ramp, waarvoor het rampenfonds kan tussenkomen.

Weet dat het Rampenfonds niet (langer) tussenkomt voor:

  • de goederen die binnen een brandpolis "eenvoudige risico’s" verzekerd zijn
  • de goederen die u naliet te verzekeren via een brandpolis "eenvoudige risico's", hoewel dit mogelijk was. Enkel leefloners zonder brandverzekering kunnen hier toch nog beroep doen op het rampenfonds.

Het Rampenfonds komt nog wel tussen voor:

  • de goederen die in principe niet verzekerbaar zijn binnen een brandpolis "eenvoudige risico’s". Als het noodweer in kwestie erkend is als ramp, dan kan u een verzoek tot schadeloosstelling indienen bij de Provinciegouverneur. Klik hier om te weten voor welke schade u nog een beroep kan doen op het Rampenfonds.
  • Opgelet! Land- en tuinbouwers kunnen wél terecht bij het rampenfonds voor "directe schade", op voorwaarde dat het noodweer effectief als ramp wordt erkend. Het gaat om de landbouwgoederen die in principe uitgesloten zijn van de dekking door de verzekering, namelijk de nietbinnengehaalde oogsten, de levende veestapel buiten het gebouw, de bodem, de teelten, de bosaanplantingen.

In afwachting van een erkenning als ramp komt het erop aan de schade meteen zo snel en exact mogelijk te laten vaststellen en omschrijven door de gemeentelijke schattingscommissie (info in uw gemeente) of een expert.

Eens het noodweer als ramp erkend is, kan u hier terecht voor de invulformulieren om een beroep te doen op het Rampenfonds.

Indien uw zaak getroffen wordt door een ramp die niet het gevolg is van het weer (bvb brand of ontploffing in de eigen zaak of in de onmiddellijke omgeving) , zal het Rampenfonds nooit tussenkomen en moet u steeds terecht bij uw verzekeraar.

3. Eerste fiscale en sociale hulp bij rampen

Als uw zaak heel zwaar door deze ramp getroffen is, die de werking van uw zaak zodanig verstoord heeft, dan bestaan er een aantal steunmaatregelen waarop u kan terugvallen. U kan een aantal fiscale tegemoetkomingen inroepen zoals een afbetalingsplan vragen voor de betaling van directe belastingen, uitstel van BTW, maatregelen inzake provincie- en gemeentebelastingen. Daarnaast zijn er ook sociale maatregelen mogelijk: kwijtschelding RSZ-boetes, tijdelijke werkloosheid werknemers, vrijstelling of afbetalingsplan voor de betaling van sociale bijdragen…

Klik hier voor een overzicht van mogelijke tegemoetkomingen die u kan vragen als u met uw zaak in moeilijkheden dreigt te komen n.a.l.v. een ramp.

 

 

 

 

 

Meer over: Rampen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!