Wie is vrijgesteld van btw?

Laatste aanpassing: 
02/08/2022

Diensten verricht door volgende personen in het kader van hun beroepsactiviteit:

Artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verplegers en verpleegsters, verzorgers en verzorgsters, ziekenoppassers en ziekenoppasters, masseurs en masseuses van wie de diensten van persoonsverzorging zijn opgenomen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering en voor zover het gaat om (para)medische diensten;

Eveneens vrijgesteld:

1        Levering van goederen en diensten in verband met de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria zoals:

 • het vervoer van zieken of gewonden met speciaal daartoe uitgeruste vervoermiddelen;
 • levering van menselijke organen, menselijk bloed & moedermelk.

2        Leveringen van goederen en diensten in verband met maatschappelijk werk, sociale zekerheid en bescherming van kinderen en jongeren.
Deze instellingen of organisaties moeten wel erkend zijn als instellingen van sociale aard.
Hierbij wordt bedoeld:

 • instellingen voor bejaardenzorg;
 • kinderbewaarplaatsen, zuigelingentehuizen en instellingen die hoofdzakelijk het toezicht over jongelui en de zorg voor hun onderhoud e.d. tot doel hebben;
 • instellingen voor gezinshulp;
 • centra voor levens- en gezinsvragen;
 • ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen;
 • psycho-medisch-sociale centra en de centra voor leerlingenbegeleiding;
 • instellingen voor gehandicaptenzorg;
 • instellingen voor begeleiding, omkadering of opvang van personen die zich in materiële of morele moeilijkheden bevinden;
 • instellingen die voorzien in een gespecialiseerde begeleiding voor burgers die betrokken zijn in een gerechtelijke procedure
  (KB van 17 december 2003 betreffende de subsidiëring van instellingen)
 • externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (erkend bij KB 27/03/1998).

3        Diensten verstrekt door uitbaters van sportinrichtingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding (zonder winstoogmerk) aan mensen die daar sport beoefenen

4        Het verstrekken van onderwijs (als die instellingen erkend zijn of ervan afhangen)

5        De diensten betreffende onderwijskeuze en gezinsvoorlichting alsook de nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen

6        Verhuur van

 • boeken en tijdschriften (bv bibliotheken & leeszalen)
 • muziekpartituren,
 • grammofoonplaten,
 • magneetbanden,
 • diapositieven,
 • andere dergelijke voorwerpen van culturele aard

7        Bezoeken (al dan niet geleide) aan musea, monumenten, natuurmonumenten, plantentuinen en dierentuinen, wanneer de uitbater geen winstoogmerk heeft en de opbrengsten enkel gebruikt worden tot dekking van de kosten.

8        Diensten aan:
- organisatoren van voordrachten verstrekt door voordrachtgevers;
- organisatoren van schouwspelen en concerten, aan uitgevers voor
  de uitvoering van toneelwerken, balletten, films, muziekstukken, circus-, variété- of
  cabaretvoorstellingen;
- organisatoren van sportwedstrijden of -feesten verstrekt door deelnemers.

9        De organisatie van toneel-, ballet- of filmvoorstellingen, van tentoonstellingen, concerten of conferenties.
Hiertoe behoren ook de leveringen van goederen die er nauw met samenhangen.

10    De terbeschikkingstelling van personeel door religieuze of levensbeschouwelijke instellingen voor de in punt 1, 2 en 4 bedoelde werkzaamheden, of met het oog op de verlening van geestelijke bijstand

11    De diensten en de daarmee nauw samenhangende leveringen van goederen voor het gemeenschappelijk belang van hun leden verricht tegen een bepaalde bijdrage door instellingen zonder winstoogmerk.
Deze instellingen streven politieke, syndicale, religieuze, levensbeschouwelijke, vaderlandslievende, filantropische of staatsburgerlijke aard na.

12    De leveringen van goederen en de diensten ter verkrijging van financiële steun met betrekking tot in punt 1 tot 4, 7 en 11 genoemde handelingen

13    De levering van goederen die uitsluitend voor vermelde vrijgestelde activiteiten werden aangewend als voor deze goederen geen recht op aftrek is genoten
- de overdracht van een cliënteel of het verlenen van rechten op een cliënteel, dat betrekking heeft basis van vermelde vrijgestelde activiteiten
- de levering van goederen waarvan de verkrijging of de bestemming deel uitmaakt van uitsluiting van het recht op aftrek overeenkomstig artikel 45, §3, van het btw Wetboek. 

Overheid
Art 6 W. BTW.

De Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten van de Belgische Staat, de provincies, de agglomeraties, de gemeenten en de openbare instellingen, worden niet als belastingplichtige aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten, ook niet indien zij voor die werkzaamheden of handelingen rechten, heffingen, bijdragen of retributies innen.

Ze worden wel belastingplichtig voor de werkzaamheden of handelingen die ze doen en die zouden leiden tot ernstige concurrentieverstoring.

Zij worden in elk geval belastingplichtig voor de btw beschouwd voor volgende werkzaamheden of handelingen:

1        de telecommunicatiediensten;

2        de levering en de voorziening van water, gas, elektriciteit en stoom;

3        het goederen- en personenvervoer;

4        de levering van goederen en het verrichten van diensten in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens;

5        de levering van nieuwe goederen geproduceerd voor de verkoop;

6        de handelingen van de landbouwinterventiebureaus met betrekking tot landbouwproducten;

7        de exploitatie van commerciële beurzen en tentoonstellingen;

8        de exploitatie en het verlenen van rechten op de exploitatie van een parkeergelegenheid, een opslagplaats en/of een kampeerterrein;

9        de werkzaamheden inzake reclame;

10    de diensten van reisbureaus;

11    de leveringen van goederen en de diensten verricht door bedrijfskantines, bedrijfswinkels, coöperaties en soortgelijke inrichtingen;

12    de leveringen van goederen en de diensten verricht door radio- en televisieomroepdiensten.

Bijkomende handelingen die vrijgesteld zijn

1         Levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beleggingsgoud[1], waaronder beleggingsgoud dat belichaamd is in certificaten voor toegewezen of niet-toegewezen goud of dat verhandeld wordt op goudrekeningen. (Artikel 44bis)

2        De levering van uit hun aard onroerende goederen;
Hierbij wordt evenwel uitgesloten de levering van een gebouw, wanneer ze wordt verricht uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van dat gebouw, door bepaalde belastingplichtigen

3        De vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van zakelijke rechten (zoals vruchtgebruik, recht van erfpacht) als het niet gekoppeld is aan een onroerende leasing, recht van opstal en erfdienstbaarheid op uit hun aard onroerende goederen
Uitgesloten: de vestigingen, overdrachten en wederoverdrachten van dergelijke zakelijke rechten op gebouwen wanneer ze worden verricht uiterlijk op 31 december van het tweede jaar volgend op het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van dat gebouw door bepaalde belastingplichtigen

4        De verpachting, de verhuur en de overdracht van huur van uit hun aard onroerende goederen, met uitzondering van:

 • de terbeschikkingstelling van stalling voor rijtuigen;
 • de terbeschikkingstelling van bergruimte voor het opslaan van goederen;
 • het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend;
 • de terbeschikkingstelling van plaats om te kamperen;
 • de terbeschikkingstelling van uit hun aard onroerende goederen in het kader van de exploitatie van havens, bevaarbare waterlopen en vlieghavens;
 • de onroerende financieringshuur door een onderneming die gespecialiseerd is in onroerende financieringshuur of zogenaamde onroerende leasing
 • de verhuur van safeloketten;

5        De door de auteur of toondichter gesloten contracten voor uitgave van letterkundige werken of kunstwerken

6        De handelingen van verzekering en herverzekering, met inbegrip van de daarmee samenhangende diensten verricht door makelaars en lasthebbers, uitgezonderd de diensten als schade-expert

7        Verlening van kredieten en bemiddeling inzake kredieten, alsmede het beheer van die kredieten door de dienstverlener

8        Het bemiddelen bij en het aangaan van verplichtingen, borgtochten en andere zekerheids- en garantieverbintenissen, alsook het beheer van kredietgaranties door degene die het krediet heeft verleend

9        Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deposito's, rekening-courantverkeer, schuldvorderingen, cheques en andere handelspapieren met uitzondering van de invordering van schuldvorderingen

10    De betalings- en ontvangstverrichtingen inclusief bemiddeling maar uitgezonderd de invordering van schuldvorderingen;
De dienstverrichter kan onder bepaalde voorwaarden wel kiezen voor het belasten ervan.

11    Handelingen, bemiddeling daaronder begrepen, betreffende deviezen, bankbiljetten en munten die wettig betaalmiddel zijn, uitgezonderd munten en biljetten die als verzamelobject worden beschouwd
Onder verzamelobject worden beschouwd:

 • gouden, zilveren of uit een ander metaal geslagen munten;
 • biljetten die normaal niet als wettig betaalmiddel worden gebruikt of die een numismatische waarde hebben.

12    Handelingen, inclusief bemiddeling, uitgezonderd bewaring en beheer, inzake aandelen, deelnemingen in vennootschappen of verenigingen, obligaties en andere waardepapieren, met uitsluiting van documenten die goederen vertegenwoordigen

13    Het beheer van de instellingen voor collectieve belegging (zie wetgeving)

14    De leveringen van binnenlandse postzegels, fiscale zegels en andere soortgelijke zegels

15    Weddenschappen, loterijen en andere kans- en geldspelen, met inachtneming van de door de Koning vastgestelde voorwaarden en beperkingen

16    Bepaalde diensten en leveringen van goederen bijkomstig bij deze diensten verricht door de openbare postdiensten


[1] goud, in de vorm van staven of plaatjes van een door de goudmarkten aanvaard gewicht, met een zuiverheid van ten minste 995 duizendsten, al dan niet belichaamd in certificaten.
De kleine staven of plaatjes met een gewicht van ten hoogste1 gram worden evenwel niet aangemerkt als beleggingsgoud.

 

Meer over: Belastingen, Btw, Vrijstelling btw

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!