Goederen in pand geven: hoe werkt dat?

Laatste aanpassing: 
17/08/2022

Een pand is een heel interessante figuur om uw positie als verkoper te versterken. Het geeft een soort van superprioriteit tegenover andere schuldeisers: als uw klant niet betaalt, dan kan u het goed (laten) verkopen, en wordt u vóór alle overige schuldeisers uitbetaald. Bovendien moet u niet naar de rechter stappen, tenzij de klant niet akkoord gaat met die verkoop of wanneer de klant een consument is.

Maar ook als koper kan het interessant zijn een pand te geven, vooral omdat sinds de nieuwe wet u niet langer verplicht bent de verpande goederen aan de verkoper te geven: u kan die goederen gewoon zelf blijven doorgebruiken (= bezitloos pand).

Op welke goederen kan een pand gevestigd worden?

Het pand kan genomen worden op alle roerende goederen. Zowel lichamelijke goederen (producten) als onlichamelijke goederen ( bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten) komen in aanmerking. Een pand op onroerende goederen is niet mogelijk.

Daarnaast kan het pand ook genomen worden op een handelszaak (een geheel van goederen). Het pand op de handelszaak verdwijnt daarom als afzonderlijke rechtsfiguur.

Hoe moet u een pand vestigen?

Het pand ontstaat heel eenvoudig door een overeenkomst tussen de pandgever en de pandhouder waarin wordt verduidelijkt welk goed wordt verpand, welke schuldvordering daarmee wordt gewaarborgd, en wat de waarde is van de schuldvordering die wordt gewaarborgd.

De waarde van de schuldvordering die wordt gewaarborgd hoeft bovendien niet noodzakelijk beperkt te zijn tot de hoofdsom.

  • U kan het pand ook laten uitstrekken tot de intresten, een schadebeding, kosten van uitwinning, … . Als schuldeiser doet u er dus goed aan het maximumbedrag hoger te laten leggen dan de hoofdsom, om zeker te zijn dat die intresten, uitwinningskosten, … ook onder het pandrecht vallen.
  • Let wel op: Is de pandgever een consument dan mogen die bijhorigheden niet hoger zijn dan 50% van de hoofdsom en mag de waarde van het verpande goed niet hoger zijn dan het dubbel van de maximale bedrag dat gewaarborgd mag worden. Stel dat u dus bijvoorbeeld een goed verkoopt van 1000 euro aan een consument, dan mag u een pand vragen dat een maximale schuldvordering van 1500 euro dekt ( 1000 euro hoofdsom + 50% bijhorigheden zoals intresten, uitwinningskosten, …). Is de klant een consument, dan moet u bovendien in de pandovereenkomst aangeven wat de waarde van het verpande goed is.

Tip

Als pandgever doet u er tenslotte goed aan uitdrukkelijke te bepalen of de koper het verpande goed al dan niet mag doorverkopen. Bepaalt u daar niets over, dan mag de koper immers het goed in principe doorverkopen.

Moet u een pand registreren?

Als u verkoper bent, en u dus een pand in uw voordeel laat vestigen, dan kan u het pand ook laten registreren in het pandregister. Door die registratie krijgt uw pand een datum, en vanaf die datum kan u het inroepen tegen andere schuldeisers van uw klant. Zonder die registratie kan u het niet inroepen tegen andere schuldeisers. Registreren is dus sterk aanbevolen!

Let wel op!

Hoewel de registratie eenvoudig online kan, moet u er wel voor zorgen dat u alle gegevens juist invult. Een onjuiste invulling van de gegevens van de pandhouder, of van het verpande goed, ontnemen elk gevolg aan de registratie. Bovendien bent u aansprakelijk voor eventuele schade die zou ontstaan door een onjuiste registratie.

Gebruik van het verpande goed door de koper

Aangezien het niet langer nodig is het verpande goed fysiek af te geven aan de verkoper, kan de koper het goed verder blijven gebruiken. Dat gebruik moet natuurlijk wel met de nodige zorg gebeuren. U heeft als pandhouder trouwens steeds het recht de goederen te gaan inspecteren. De koper mag het verpande goed zelfs verkopen, tenzij dat anders was afgesproken in de pandovereenkomst.

Als het goed op die manier wordt doorverkocht, of als het goed beschadigd geraakt, of als het wordt verwerkt tot een ander product, dan komt het pand automatisch op de schuldvordering of het andere product te liggen die in de plaats komt.

Wat als de koper uiteindelijk niet betaalt?

Als de koper uiteindelijk niet betaalt, dan kan u het pand verhuren of verkopen. Wilt u het goed verkopen, dan moet u uw klant daar minstens tien dagen op voorhand van in kennis stellen.

  • Is uw klant een onderneming, dan is de tussenkomst van een rechter niet noodzakelijk. U mag dan op eigen initiatief het goed verhuren of verkopen, maar moet daarvoor wel steeds een deurwaarder inschakelen. U mag bij een onderhandse verkoop het goed niet zelf kopen!  Enkel wanneer uw klant zich tegen dergelijke verhuur of verkoop verzet, moet u zich toch nog tot de (beslag)rechter wenden.
  • Is uw klant een consument, dan zijn de regels strenger en mag u als de pandhouder niet over het goed beschikken: u moet dan aan de (beslag)rechter toestemming vragen om het te verkopen, en u mag zelf niet als koper optreden.
Meer over: Betalingsachterstand, Contracten, Als het misloopt, Contract onder voorwaarden, Inhoud contract, Factuur, Niet-betaling factuur, Nieuw in 2018, Wanbetalers
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!