Overzicht van de regeling studentenarbeid of jobstudenten

Laatste aanpassing: 
22/12/2022

Er zijn steeds vaker studenten die een vakantiejob zoeken. Als werkgever zijn die jobstudenten een relatief voordelige manier om tijdelijke pieken in uw onderneming op te vangen of vakantiegangers te vervangen. Zo geldt er voor jobstudenten bijvoorbeeld een verlaagde RSZ-bijdrage. Natuurlijk hoeft dat niet per se tijdens een schoolvakantie te zijn, u kan jobstudenten ook na de schooluren of tijdens de weekends inzetten. Wat zijn de regels?

Studenten

Een student is niet onderworpen aan de gewone RSZ als hij aan een aantal voorwaarden voldoet. Hij en zijn werkgever zijn dan geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd, maar enkel een "solidariteitsbijdrage" (= 8,13% waarvan 2,71% ten laste van de student en 5,42% ten laste van de werkgever; de werkgever is daarnaast ook een bijzondere bijdrage van 0,01% ten voordele van het asbestfonds verschuldigd.).

Een student is niet onderworpen indien hij werkt:

  • op basis van een studentenovereenkomst zoals bedoeld bij Titel VII van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 .
  • op maximum 475 uren per jaar (= het contingent), vrij te spreiden over het volledige kalenderjaar. Voor 2023 en 2024 wordt dit maximum opgetrokken naar telkens 600 uren.
  • buiten de periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling. Onder periodes van verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstelling wordt verstaan: de momenten waarop de student geacht wordt de lessen of activiteiten te volgen aan de onderwijsinstelling waaraan hij verbonden is.

De studentenovereenkomst

Wanneer een werkgever met een student een studentenovereenkomst kan afsluiten, dan moet hij dat ook doen. Het is dus geen vrije keuze.

In algemene zin gaat het om de studenten

  • die volledig dagonderwijs volgen. De personen die onderwijs met beperkt leerplan of avondschool volgen, kunnen dus geen studentenovereenkomst sluiten;
  • en die niet gedurende een bepaalde periode ononderbroken bij eenzelfde werkgever hebben gewerkt. Die periode bedraagt 12 maanden. Eens die periode is verstreken, of dit nu binnen hetzelfde kalenderjaar is of niet, kan een student met die werkgever geen studentenovereenkomst meer afsluiten. Onder een ononderbroken periode van 12 maanden wordt verstaan: een overeenkomst van één jaar of opeenvolgende overeenkomsten die samen een jaar omvatten. Niets belet een werkgever dus om dezelfde student tijdens meerdere opeenvolgende jaren te werk te stellen zolang er tussen de verschillende overeenkomsten ook een werkelijke onderbreking is.

Op basis van een ondertekende studentenovereenkomst geeft de werkgever via Dimona het aantal uren in waarop hij de student zal tewerkstellen (= geplande dagen).

Einde studies

Voor een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, aanvaardt de RSZ dat hij nog tot 30 september van dat jaar kan werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage. Dit geldt echter alleen als het gaat om een tewerkstelling die sociaal gezien de kenmerken van studentenwerk heeft.

Er wordt dus zeker niet aanvaard dat men voor iemand de solidariteitsbijdrage toepast, wanneer het in feite gaat om een verdoken proefperiode van een gewone arbeidsovereenkomst!

Contingent van 475 uren per jaar 

De uren worden geteld per kalenderjaar. Dit houdt in dat de teller bij het begin van ieder nieuw kalenderjaar op 475 uren wordt gezet. Voor de jaren 2023 en 2024 wordt het maximum per jaar op 600 uren gezet in plaats van 475. Op basis van de in Dimona aangegeven uren wordt het aantal resterende uren aangepast.

De solidariteitsbijdrage is enkel van toepassing op de eerste 475 uren (600 in 2023 en 2024)die in Dimona worden aangegeven met werknemerstype 'STU'. Het is dus het aantal meegedeelde uren op het moment dat de Dimona wordt uitgevoerd (of het moment waarop op basis van de ingediende kwartaalaangifte het contingent wordt aangepast) dat bepalend is voor de berekening van het contingent en niet de datum van tewerkstelling zelf.

Er kan gekozen worden of de solidariteitsbijdrage wordt toegepast of niet. Aangezien dit zowel gevolgen heeft voor de student als voor de werkgever wordt deze keuze best op voorhand besproken en eventueel vastgelegd in de overeenkomst.  Het 'type werknemer' dat in Dimona wordt aangegeven bepaalt of het gaat om de solidariteitsbijdrage (STU) of niet (EXT - OTH). 

Als het contingent wordt overschreden, kan de solidariteitsbijdrage vanaf uur 476 (601 in 2023 en 2024) niet meer worden toegepast en zijn de normale sociale zekerheidsbijdragen van toepassing.

Opgelet!

Wanneer een student, tewerkgesteld met een studentenovereenkomst, vanaf uur 476 (601 in 2023 en 2024) wordt onderworpen, heeft dit geen invloed op de arbeidsovereenkomst die werd afgesloten. De student blijft met andere woorden werken met een studentenovereenkomst en moet ook zo aangegeven blijven in Dimona (STU).

De toepassing student@work

De student kan het aantal resterende uren (= het aantal uren waarop hij nog kan werken tegen solidariteitsbijdragen) consulteren via de webapplicatie die beschikbaar is op de website www.studentatwork.be .

De student kan er ook een attest met het aantal resterende uren afdrukken of verzenden via elektronische post. Dit attest bevat ook een toegangscode waarmee de werkgever zelf het studentencontingent kan raadplegen via de webapplicatie student@work die beschikbaar is op de beveiligde omgeving van de portaalsite van de sociale zekerheid. Deze toegangscode blijft geldig in de maand waarin het attest werd aangemaakt en de twee daaropvolgende maanden.

Combinatie met andere tewerkstellingen

  • in de socioculturele sector en bij sportmanifestaties: het studentencontingent van 475 uren (600 uren in 2023 en 2024) mag gecumuleerd worden met een tewerkstelling van 25 dagen in de socioculturele sector. De dagen van tewerkstelling in de socioculturele sector moeten wel voorafgaand aan de tewerkstelling worden aangegeven in Dimona (type werknemer A17).
  • als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw: een student kan bovenop zijn 475 (600 uren in 2023 en 2024) uren studentenarbeid nog 65 dagen werken als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw en eventueel nog 35 dagen als gelegenheidsarbeider in de witloofteelt of de champignonteelt). De uren onder solidariteitsbijdrage hebben geen invloed op het contingent gelegenheidsarbeid, maar de voordelen verbonden aan de twee statuten mogen niet gecombineerd worden. Voor de gewerkte dagen als student (in de land- of tuinbouw of in een andere sector) wordt de solidariteitsbijdrage berekend op het reële loon en niet op het forfait gelegenheidsarbeid land- en tuinbouw. De student kan ook als gelegenheidsarbeider in de land- en tuinbouw werken voor maximaal 65 dagen, eventueel met 35 bijkomende dagen in de witloofteelt, met de gewone bijdragepercentages berekend op het respectievelijke dagforfait land- of tuinbouw. Voor de uren als student moet in Dimona als type werknemer 'STU' gebruikt worden, voor de dagen in de land- en tuinbouw 'EXT'.
  • als gelegenheidsarbeider in de horeca: een student kan 475 uren (600 uren in 2023 en 2024) werken met toepassing van de solidariteitsbijdrage voor studenten en 50 dagen als gelegenheidswerknemer horeca. Voor de gewerkte uren als student - in de horeca of in een andere sector - wordt de solidariteitsbijdrage berekend op het reële loon of op het dagforfait met fooien betaalden (enkel handarbeiders), niet op het forfait horeca gelegenheidsarbeid. Voor de de gewerkte dagen als gelegenheidswerknemer in de horeca worden de gewone bijdragepercentages berekend op een lager uur- of dagforfait . Voor de uren als student moet in Dimona als type werknemer 'STU' gebruikt worden en voor de dagen als gelegenheidswerknemer 'EXT'.

Modelcontract

Klik hier om een modelcontract voor studentenarbeid te downloaden.

 

Meer over: Jongeren opleiden op werkvloer, Jobstudent
Thema: Personeel

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!