Voorafbetalingen van belastingen: wat is voor jou fiscaal interessant?

Hoe kan je belastingvermeerdering vermijden en belastingvermindering bekomen door voorafbetalingen te doen?

De belastingvermeerdering

(Niet van toepassing gedurende de eerste 3 jaar van de activiteit voor zelfstandigen in hoofdberoep.)

Op het inkomen van loon- en weddetrekkenden wordt automatisch bedrijfsvoorheffing afgehouden die wordt doorgestort aan de fiscus.

Zelfstandige ondernemers kennen deze automatische afhoudingen niet. Hun bedrijfsinkomen van het éne jaar is immers pas gekend op het einde van het volgende jaar. Toch bepaalt de wet dat je als zelfstandige best voorafbetalingen op de personenbelasting doet. Doe je dat niet, dan riskeer je een belastingvermeerdering. De belastingvermeerdering is dus een soort interest voor laattijdige betalingen. Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) bedraagt het tarief van de vermeerdering 2,25%. De berekeningsgrondslag voor de vermeerdering bedraagt voor zelfstandigen 106%.

Voorbeeld

Een gezin met een inkomen uit een zelfstandige activiteit moet € 2.500 aan personenbelasting betalen. Indien dat gezin geen voorafbetalingen doet, zal een belastingvermeerdering worden aangerekend:

  • grondslag van de vermeerdering: € 2.500 x 106% = € 2.650
  • maximale vermeerdering: € 2.650 x 2,25% = € 59,63

Bij een natuurlijke persoon wordt de vermeerdering slechts voor 90% in aanmerking genomen.

Welke voorafbetalingen doe je best?

Om deze belastingvermeerdering te vermijden, kan je (op eigen naam en voor eigen inkomsten) voorafbetalingen doen. De fiscus verwacht vier voorafbetalingen: voor 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december. In principe moet je daarbij telkens 1/4 van de verschuldigde personenbelasting betalen.

Als je bijvoorbeeld 1 kwartaal geen voorafbetalingen doet, betaal je nalatigheidsinteresten à rato van 1/2 van de discontovoet per kwartaal.

Voor het bepalen van de belasting zal de fiscus altijd de belastingvermeerdering toepassen, of je nu vooraf betaald hebt of niet. Als je vooraf betaald hebt, zal de fiscus de belasting weer verminderen met hetzelfde percentage als de vermeerdering. Als je dus geen voorafbetalingen doet, zal je in totaal 2,25% interesten moeten betalen. Betaal je wel vooraf, dan doe je een belastingvoordeel van:

Belastingvoordeel bij voorafbetaling
voorafbetaling op 10 april                     1,50 %
voorafbetaling op 10 juli                     1,25 %
voorafbetaling op 10 oktober                     1,00 %
voorafbetaling op 20 december                     0,75 %

Deze percentages worden elk jaar bekendgemaakt door de belastingadministratie via een bericht in het Belgisch Staatsblad vóór de eerste voorafbetaling dient te gebeuren.

De vraag stelt zich natuurlijk hoeveel je dan moet vooraf betalen. Hier speelt een goede boekhouding een belangrijke rol. Het is immers belangrijk de vermoedelijke belasting zo juist mogelijk te schatten. Indien je te weinig betaalt, dan wordt op dat verschil een belastingvermeerdering toegepast. Je kan je voor die raming baseren op de belastingaanslag van het vorige jaar. Je verhoogt dit bedrag dan met 6%, verdeelt het bedrag in 4 delen, en je kent het bedrag dat je moet vooraf betalen.

Kan je belastingvermindering (bonificatie) krijgen? 

Net zoals loon- en weddetrekkenden, kan je ook als zelfstandige een belastingvermindering krijgen wanneer je voorafbetalingen doet. Er zijn wel enige beperkingen. Zo kan je pas van een belastingvermindering genieten, wanneer je meer vooraf betaalde dan nodig was om belastingvermeerdering te vermijden. Alleen het gedeelte dat meer werd betaald, komt in aanmerking voor belastingvermindering. Je moet er wel op letten dat het te veel vooraf betaalde gedeelte kleiner of gelijk is aan de belasting die nog verschuldigd is. Indien je meer betaalt, wordt dat bedrag na de berekening van de aanslag terug gestort zonder interest.

In deze tabel krijg je een beeld van de vermindering die je kunt bekomen (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019):

Belastingvermindering bij voorafbetaling (aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019)
voorafbetaling op 10 april                     1,50 %
voorafbetaling op 10 juli                     1,25 %
voorafbetaling op 10 oktober                     1,00 %
voorafbetaling op 20 december                     0,75 %

Belangrijk: geen verplichte voorafbetalingen tijdens eerste drie jaren als starter!

Wanneer je voor de eerste maal als zelfstandige in hoofdberoep een onderneming opricht, ben je voor 3 jaar vrijgesteld van voorafbetalingen. Dit wil zeggen dat de fiscus gedurende die eerste 3 jaar geen belastingvermeerdering toepast. Je kan wel van een belastingvermindering (bonificatie) genieten als je vrijwillig vooraf betalingen doet als starter. Deze regeling geldt ongeacht of je een vennootschap hebt of niet.

Opgelet: Dit geldt enkel voor "kleine vennootschappen". Kleine vennootschappen zijn deze vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één der volgende criteria overschrijden:

1) jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50;
2) jaaromzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde: 9 000 000 euro;
3) balanstotaal: 4 500 000 euro.

Meer over: Belastingen, Personenbelasting

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!