Welke investeringen komen in aanmerking voor investeringsaftrek?

Laatste aanpassing: 
08/03/2020

Het moet gaan om investeringen in materële vaste activa, die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, of investeringen in nieuwe immateriële vaste activa. Deze activa moeten in België uitsluitend voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en ze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. ‘Leasing’ komt ook in aanmerking.

De investeringen moeten voldoen aan vier algemene voorwaarden, en mogen bovendien niet behoren tot de uitgesloten activa (zie verder).

 • Het moet gaan om investeringen in vaste activa die gedurende minstens drie jaar worden afgeschreven;
 • Het moet gaan om investeringen in nieuwe activa. Verbeteringswerken aan bestaande gebouwen kunnen als nieuwe investeringen worden aangemerkt op voorwaarde dat er een waardevermeerdering is. ‘Nieuw’ betekent voor immateriële vaste activa dat ze in België nog niet voor een beroepsactiviteit gebruikt worden;
 • Deze activa moeten tijdens het belastbare tijdperk zijn verkregen;
 • Deze activa moeten in België uitsluitend voor de uitoefening van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

Voor een aantal investeringen geldt overigens een verhoogde investeringsaftrek, onder meer voor:

 • digitale investeringen
 • energiebesparende investeringen 
 • beveiligingsinvesteringen in uw beroepslokalen
 • investeringen voor octrooien
 • milieuvriendelijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling (R&D)
 • ...

Volgende investeringen zijn uitgesloten van de investeringsaftrek:

 • niet uitsluitend voor het beroep gebruikte activa;
 • de gebouwen aangeschaft in het vooruitzicht van wederverkoop;
 • de bijkomende lasten indien ze niet samen met de activa waarop ze betrekking hebben, worden afgeschreven;
 • de personenwagens en de wagens voor dubbel gebruik;
 • als het recht van gebruik van een investeringsgoed afgestaan wordt aan een derde, wat het geval is bij verhuur. Een uitzondering wordt echter gemaakt als de gebruiker een natuurlijk persoon is, en hij het gehuurde goed gebruikt voor de uitoefening van zijn zelfstandige beroepsactiviteit.

Zijn eveneens uitgesloten:

 • personenwagens en auto’s voor dubbel gebruik, zoals ze zijn omschreven in de reglementering inzake inschrijving van motorvoertuigen, met inbegrip van de lichte vrachtauto's bedoeld in artikel 4, §3, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen (die uitsluiting geldt echter niet voor voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een taxidienst of voor verhuring met bestuurder en op grond daarvan van de verkeersbelasting op de autovoertuigen zijn vrijgesteldn noch voor voertuigen die in erkende autorijscholen uitsluitend worden gebruikt voor praktisch onderricht en daartoe speciaal zijn uitgerust).
 • bij de aankoopprijs komende kosten en onrechtstreekse productiekosten wanneer die kosten niet samen met de vaste activa waarop zij betrekking hebben, worden afgeschreven.
 • investeringen tot stand gebracht door belastingplichtigen die belast worden volgens forfaitaire grondslagen van aanslag waarin de afschrijvingen forfaitair zijn opgenomen (uitgezonderd energiebesparende investeringen, waarvoor van overheidswege geen financiële steun is verleend).

Meer info

Voor meer uitgebreide info omtrent de investeringsaftrek kan u ook terecht op de website van de Overheidsdienst Financiën of van de Vlaamse overheid

Meer over: Steunmaatregelen, Fiscale steunmaatregelen, Investeringsaftrek, Investeringen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

UNIZO ondernemerslijn - 0800 20 750Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!