Wat is het Groeipakket (gezinsbijslag)?

‘Groeipakket’ is de naam die sinds 1 januari 2019 wordt gebruikt voor het geheel van gezinsbijslagen die de Vlaamse Overheid voorziet voor elk kind.

Het Groeipakket bestaat uit drie delen:

 1. Een eenmalig startbedrag van 1.167,33 euro bij de geboorte of adoptie van een kind. Je kan het startbedrag ten vroegste vier maanden voor de geschatte geboortedatum en tot vijf jaar na de geboorte aanvragen bij een van de uitbetalers van het Groeipakket.
 2. Elk kind geboren vanaf 1 januari 2019 ontvangt maandelijks een basisbedrag van 169,79 euro. Kinderen geboren voor 2019 krijgen de basisbedragen van de vroegere kinderbijslag, aangevuld met een leeftijdsbijslag op 6, 12 en 18 jaar.
 3. In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag een schoolbonus als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar.

Via participatietoeslagen stimuleert het Groeipakket dat elk kind deelneemt aan kinderopvang en onderwijs. Als je er recht op hebt, worden deze participatietoeslagen automatisch toegekend.

 1. Wie gebruik maakt van Nederlandstalige kinderopvang in Vlaanderen of Brussel, waar ouders niet betalen op basis van hun inkomen, kan rekenen op een kinderopvangtoeslag van 3,36 euro per kind, per opvangdag.
 2. Kleuters van 3 jaar oud die ingeschreven zijn in door Vlaanderen erkend, gesubsidieerd of gefinancierd onderwijs en kleuters van 4 jaar oud die ingeschreven blijven en voldoende aanwezig zijn op school, krijgen een kleutertoeslag van 135,25 euro extra per jaar. Deze toeslag wordt jaarlijks uitbetaald in de maand na de derde verjaardag en/of in de maand na de vierde verjaardag als voldaan werd aan de voorwaarden.
 3. Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, lager of secundair onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstelling jaarlijks een schooltoeslag krijgen als het gezinsinkomen niet te hoog is en ze voldoen aan de andere voorwaarden (waaronder voldoende aanwezigheid op school).

Tot slot voorziet het Groeipakket ook in een sociale toeslag voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De toeslag is bedoeld om de draagkracht van minder kapitaalkrachtige gezinnen te vergroten en is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

JAARINKOMEN

≤ € 32.238,01

€ 32.238,01 tot € 63.672,48

1 of 2 kinderen

€ 53,06 per kind, per maand

geen toeslag

Meer dan 2 kinderen

€ 84,89 per kind, per maand

€ 63,67 per kind, per maand

 

De eerste inkomensgrens (≤ € 32.238,01) geldt voor alle gezinnen. De tweede inkomensgrens geldt voor gezinnen met drie of meer kinderen waarvan minstens een kind geboren is vanaf 2019.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

De Startlening: voorwaarden en tips

Dit is een geregionaliseerde regelgeving. Het aanbod van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is van toepassing voor ondernemers gevestigd in het Vlaams Gewest. Het aanbod voor financiering van ondernemers van het Brussels Gewest, vind je hier

Interesse in UNIZO Startlening

De Startlening van de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV is een achtergestelde lening voor alle starters (natuurlijke personen en rechtspersonen) die nog niet of gedurende ten hoogste 4 jaar actief zijn (voor natuurlijke personen : actief in hoofdberoep).

 • Het maximumbedrag is € 100.000, en kan ook nooit hoger zijn dan 4 maal de eigen inbreng. Die eigen inbreng mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden.
 • Een Startlening is dus perfect mogelijk zonder dat er een lening van een bank aan te pas komt.
 • De intrestvoet is vast en bedraagt 3,50 % per jaar.
 • De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.
 • De Startlening is bestemd voor de financiering van je materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van je behoefte aan bedrijfskapitaal die gepaard gaat met de start of uitbouw van je activiteit.
 • PMV financiert enkel nieuwe investeringen (ook vervangingsinvesteringen, tweedehandsmateriaal) maar aanvaardt geen aanvragen voor herfinanciering van bestaande schulden. Een openstaande schuld van minder dan 3 maanden oud op het moment van ontvangst van de aanvraag beschouwt PMV niet als een bestaande schuld. Voor je investeringen in onroerende goederen komt het PMV enkel tussen voor het beroepsgedeelte van het onroerend goed voor eigen beroepsmatig gebruik.
 • Tijdens het eerste jaar betaal je enkel de intresten terug. Mits gemotiveerde aanvraag kan je dit verlengen tot 2 jaar, of ervan afzien, en het kapitaal ook al vanaf het eerste jaar terugbetalen.

Door het achtergesteld karakter van de Startlening kunnen andere kredietverstrekkers deze lening beschouwen als een uitbreiding van het eigen vermogen van je onderneming. PMV stelt zich ook soepel op wat de vraag naar waarborgen betreft.

Extra’s indien je werkzoekende bent

Definitie werkzoekende: een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze, niet-werkende werkzoekende of begunstigde van een leefloon.

 • Je bezorgt een geldig attest Startlening (verkrijgbaar bij de VDAB of enige andere bevoegde instantie bij de aanvraag).
 • De looptijd van je lening als werkzoekende bedraagt minimum 5 jaar.
 • PMV vraagt geen waarborgen als je werkzoekende bent.
 • Indien de zaak of onderneming wordt stopgezet, dan kan zelfs een schuld tot € 40.000 worden kwijtgescholden. Je moet als leningnemer het bewijs van gebrek aan leefbaarheid leveren van de activiteit binnen drie maanden na de stopzetting. In alle andere gevallen van stopzetting moet je het bedrag van de Startlening terugbetalen.
 • Je behoudt het recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting voor om het even welke reden binnen de 15 jaar volgend op de start van de zelfstandige activiteit.

Maak de ideale financieringsmix

Als je externe financiering nodig hebt, kijk je best naar verschillende producten die worden aangeboden. De Startlening is daar één van, maar ga ook spreken met je lokale bankverzekeraar om na te gaan wat daar de mogelijkheden zijn.

Interesse in UNIZO Startlening

Wil je graag een Startlening aanvragen? Contacteer onze UNIZO Starterslijn!

PMV werkt samen met aanbrengers. UNIZO is zo'n erkende aanbrenger en begeleidt bij de aanvraag van een Startlening.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/09/2023

Wat zijn de steunmaatregelen als u getroffen wordt door hinder door openbare werken?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Wat is de investeringsaftrek en hoe werkt het?

Wat is het?

Dit is een fiscaal voordeel waarbij u een percentage van uw investeringskosten mag aftrekken van uw belastbare winst. Er bestaan verschillende soorten investeringsaftrekken, zowel op federaal als op Vlaams niveau.

Voor wie?

In principe komen alle bedrijven en beoefenaars van een vrij beroep in aanmerking voor de investeringsaftrek. Ondernemingen die op forfaitaire basis worden belast, zijn evenwel van de investeringsaftrek uitgesloten. Bepaalde groepen genieten een verhoogd aftrekpercentage bij specifieke soorten investeringsaftrekken.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/07/2023

Welke investeringen komen in aanmerking voor investeringsaftrek?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Steunmaatregel voor investeringen: de investeringsaftrek

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Gebruik maken van de KMO-Portefeuille?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Vlaamse subsidies voor onderzoek en ontwikkeling

Voor bedrijfsactiviteiten die draaien rond onderzoek & ontwikkeling kan beroep gedaan worden op verschillende Vlaamse subsidie-instrumenten: 

 • Ontwikkelingsprojecten: ondersteuning van bedrijfsprojecten die mikken op de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend vernieuwend (verbeterd) product, proces, dienst of concept. Het resultaat heeft een belangrijke impact op de prestaties van de onderneming. Die impact situeert zich eerder op korte termijn.

 • Onderzoeksprojecten: ondersteuning van projecten van grensverleggend onderzoek, met een intrinsiek hoog risico, dat op termijn kan leiden tot een belangrijke positieve impact voor de onderneming (en voor Vlaanderen).
 • O&O-haalbaarheidsstudie: een haalbaarheidsstudie moet betere en onderbouwde inzichten opleveren over de mogelijkheden en de haalbaarheid van een innovatieproject.

Welke ondernemingen kunnen beroep doen op deze subsidies? Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in het Vlaams gewest. Ondernemingen in moeilijkheden (volgens de definitie in de Algemene Groepsvrijstellingverordening van de Europese Unie) komen niet in aanmerking.

Hoe kan je jouw subsidieaanvraag indienen? Je kan doorheen het ganse jaar een aanvraag indienen via Onderzoeksproject | VLAIOOntwikkelingsproject | VLAIO en O&O haalbaarheidsstudie | VLAIO.

Op deze webpagina's vind je ook meer informatie over de voorwaarden, de aanvraagprocedure en begeleiding door een VLAIO-adviseur (Team Bedrijfstrajecten), het steunbedrag (steunpercentages liggen hoger wanneer wordt samengewerkt met andere onafhankelijke ondernemingen) en kosten die in aanmerking komen voor steun.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 09/08/2023

Subsidieleidraad detailhandel

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Subsidiedatabanken voor ondernemers

De overheid heeft tal van steunmaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te ondersteunen. Via deze subsidiedatabank biedt het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen en het Enterprise Europe Network jou basisinformatie over de belangrijkste steunmaatregelen van de provinciale, Vlaamse, federale en Europese overheden.

Niet alleen subsidies, maar ook andere steunmogelijkheden zijn in deze databank opgenomen. Steunmaatregelen opzoeken kan via de alfabetische lijst of door het ingeven van een trefwoord in de zoekbalk. Met de zoekcriteria kan je een selectie uitvoeren op maat van jouw project.

Ondernemers gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen terecht op de volgende subsidiedatabank: www.premieskmo.brussel

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Hoe het psycho-sociaal welzijn van je medewerkers ondersteunen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Strategische Transformatiesteun

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Brusselse investeringssubsidies

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Een microkrediet bij vzw Hefboom

Wil je een eigen zaak starten of je onderneming een boost geven maar je beschikt niet over voldoende eigen middelen?

Wanneer het je aan eigen middelen ontbreekt is het vaak moeilijk om aan een krediet te geraken. Microkredieten zijn er net voor ondernemers die moeilijk of geen toegang (meer) hebben tot bankkrediet.

Een microkrediet voor starters en ervaren ondernemers

Bij Impulskrediet kan je tot 25.000 euro lenen. 
Zowel rechtspersonen, zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen een Impulskrediet aanvragen.
Impulskrediet is in principe een krediet zonder persoonlijke borg.

Hoe werkt het precies?

Een ondernemer kan bij Impulskrediet zijn/haar project aanvragen door zich aan te melden via het contractformulier op de website of telefonisch. Wanneer je aanvraag in aanmerking komt, word je dossier verder onderbouwd op basis van een persoonlijk gesprek. Als het kredietcomité van Impulskrediet in jou gelooft als ondernemer en in de slaagkansen van je project, krijg je een lening en kan je van start gaan. De kredietnemer krijgen bij Impulskrediet, na toekenning van het krediet, 2 jaar gratis begeleiding door vrijwillige coaches met professionele ervaring. De coach geeft concrete tips over hoe je je zaak nog verder kan optimaliseren en staat je bij op verschillende domeinen. 

Hoe vraag ik een krediet aan?
Vraag via onderstaande link vrijblijvend een Impulskrediet aan. Op de website vind je ook twee templates, een ondernemingsplan en financieel plan: 

https://impulskrediet.be/microkrediet-aanvragen/

Info

Hefboom vzw
Cellebroersstraat 16b
1000 Brussel
Tel: 02/205.17.31
info@impulskrediet.be
www.impulskrediet.be

Wil je weten of je idee haalbaar is? Klik hier voor een individueel begeleidingstraject.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Brusselse win-win-lening heet 'proxi-lening'

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Subsidies in de Kinderopvang

Het subsidiesysteem in de kinderopvang bestaat uit verschillende subsidietrappen:

 • Een initiatief zonder subsidies bevindt zich op trap 0.
 • Een eerste trap is voor de initiatieven die de basissubsidie ontvangen.
 • Vervolgens is er bovenop de basissubsidie ook de subsidie inkomenstarief, deze initiatieven bevinden zich op trap 2.
 • Op trap 3, ten slotte, ontvangen initiatieven ook een plussubsidie.

Elke van deze trappen heeft een eigen berekening. Maar hoe zitten deze berekeningen precies in elkaar? Hoe gebeurt de betaling van deze subsidies? Meer informatie kan je terugvinden in onderstaand webinar met Dieter Vanhecke van Kind en Gezin.

Webinar subsidies in de kinderopvang

Een overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor kinderopvang baby's en peuters kan je terugvinden op de website van Kind en Gezin

Aandachtspunt: Subsidies worden bij de inkomsten gerekend en worden dus ook belast. 

Uitbreidingsronde subsidie inkomenstarief maart 2023 

Op 27 februari 2023 werd de oproep gelanceerd voor de subsidie inkomenstarief voor Vlaanderen (met uitzondering van Brussel, Antwerpen en Gent waarvoor een aparte oproep geldt). De oproep en het beslissingskader kan je terugvinden op de website van Opgroeien

Als je overweegt aan een aanvraag in te dienen om de subsidie inkomenstarief te ontvangen, is het belangrijk dat je hier goed over nadenkt. Het systeem van inkomenstarief heeft heel wat gevolgen voor je werking.

In opdracht van Mentes werden drie checklists ontwikkeld die je kunnen helpen bij de overstap naar inkomenstarief:

1. Overstappen naar inkomenstarief: wat betekent dit in de praktijk?

Als je een aanvraag wil indienen voor de subsidie inkomenstarief is het belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de gevolgen voor je werking. De subsidie inkomenstarief brengt namelijk heel wat verplichtingen met zich mee. Daarnaast zijn er ook gevolgen indien je niet voor al je plaatsen in een locatie de subsidie inkomenstarief zal ontvangen. Deze checklist geeft een overzicht van alle zaken waarmee je rekening dient te houden. 
Wil je een uitgebreid financieel plan opmaken op te bekijken wat de financiële gevolgen zijn voor je opvang? Dan kan je hiervoor gebruik maken van het Financieel Kompas Kinderopvang. Wil je enkel een inschatting maken van hoeveel subsidies je zou ontvangen? Dat kan aan de hand van de tools op de website van Opgroeien

2. Aandachtspunten bij het indienen van je aanvraag 

In deze checklist vind je alle voorwaarden en informatie om een aanvraag in te dienen in voor de oproep voor Vlaanderen in maart 2023. 

3. Ik heb een subsidiebelofte inkomenstarief gekregen, wat moet ik doen om te starten?

Als Opgroeien je een positieve beslissing bezorgt krijgt je een subsidiebelofte. Dat wil zeggen dat je het nodige zal moeten doen om je werking aan te passen zodat je klaar bent op de subsidie inkomenstarief te ontvangen en dus een subsidietoekenning aan te vragen. Deze checklist kan je hierbij helpen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 15/06/2023