Kan je als zelfstandige forfaitaire beroepskosten aangeven?

Kan je als zelfstandige ook forfaitaire beroepskosten aangeven? Of moet je nog altijd de werkelijke kosten bewijzen tegenover de fiscus?

Sinds het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) is het ook voor zelfstandigen mogelijk om een forfait voor beroepskosten te hanteren op hun winst. Je bent dus niet verplicht om de werkelijke kosten te bewijzen tegenover de fiscus. Dat bespaart je veel tijd in administratie. 

Voor een zelfstandige is de forfaitaire beroepskost beperkt tot 30% van de winst, met een maximum van 5.520 euro voor inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024). Dat bedrag wordt in principe jaarlijks geïndexeerd. Kies je ervoor om de forfaitaire beroepskosten aan te geven, dan kan je slechts een beperkt aantal andere kosten in mindering brengen. Het gaat om de sociale bijdragen en de prijs van de aangekochte goederen en grondstoffen. Die kosten worden al afgetrokken vooraleer het forfait wordt berekend.

Word je als zelfstandige belast in de hoogste schijf van de personenbelasting, dan zorgt het kostenforfait voor een verlaging van je belasting met 2.760 euro. Zijn je reële kosten echter hoger dan 30% van je winst of komen ze boven het plafond van 5.520 euro uit, dan blijft het aan te raden om de kosten te bewijzen door middel van het bijhouden van facturen.

Kortom

 1. Je mag voortaan een forfait voor beroepskosten hanteren, en je bent dus niet meer verplicht om de werkelijke kosten te bewijzen tegenover de fiscus.
 2. In dat geval kan je slechts een beperkt aantal andere kosten – de sociale bijdragen en de prijs van de aangekochte goederen en grondstoffen – in mindering brengen.
 3. Zijn je reële kosten hoger dan 30% van je winst, dan geef je ze best zo aan.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Welke kosten zijn niet aftrekbaar?

Op alle regels zijn er uitzonderingen, ook in dit verhaal. Bepaalde kosten zijn nooit aftrekbaar, zelfs niet als kan bewezen worden dat ze hebben geleid tot belastbare inkomsten. Hieronder enkele voorbeelden:

 1. Uitgaven van persoonlijke aard, zoals de huurprijs en de huurlasten van onroerende goederen of gedeelten daarvan die tot woning dienen, de onderhoudskosten van het gezin, de kosten van onderwijs of opvoeding en alle andere uitgaven die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn.

 2. De personenbelasting, met inbegrip van de in mindering daarvan gestorte sommen, en ook de roerende voorheffing die de schuldenaar van het inkomen heeft gedragen tot ontlasting van de verkrijger.

 3. De aanvullende belastingen en desbetreffende opcentiemen berekend naar de grondslag of het bedrag van de personenbelasting en de onroerende voorheffing, geheven ten voordele van de Gewesten, de provincies, de agglomeraties, de federaties van gemeenten en de gemeenten.

 4. De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid.

 5. Verhogingen, vermeerderingen, kosten en nalatigheidsintresten met betrekking tot de personenbelasting en de voorheffingen, met uitzondering van de onroerende voorheffing, verhoogd met de opcentiemen, met betrekking tot het kadastraal inkomen van de onroerende goederen of gedeelten daarvan die voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt.

 6. Geldboeten met inbegrip van transactionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard, zelfs indien die geldboeten of straffen worden opgelopen door een persoon die van de belastingplichtige bezoldigingen ontvangt (werknemers, bedrijfsleiders, meewerkende echtgenoten).
 7. Kosten voor kledij, tenzij het specifieke beroepskledij betreft:
  1. Die door de reglementering op de arbeidsbescherming of door een collectieve arbeidsovereenkomst als werkkledij wordt opgelegd.
  2. Die als bijzondere kledij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid wordt gedragen, daaraan is aangepast en wegens de aard van de beroepswerkzaamheid verplicht, noodzakelijk of gebruikelijk is (nvdr. bijvoorbeeld een toga voor een advocaat).

   In beide gevallen met uitsluiting van kledij die in het privé-leven doorgaans als stads-, avond-, ceremonie-, reis- of vrijetijdskledij wordt aangemerkt of als zodanig dient.

 8. 50 percent van de beroepsmatig gedane receptiekosten en van de kosten voor relatiegeschenken, met uitsluiting evenwel van reclameartikelen die opvallend en blijvend de benaming van de schenkende onderneming dragen.

 9. 31 percent van de beroepsmatig gedane restaurantkosten, met uitsluiting evenwel van restaurantkosten van vertegenwoordigers van de voedingssector waarvan de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid noodzakelijk zijn in het kader van een mogelijke of werkelijke relatie van leverancier tot klant.

 10. Kosten van allerlei aard met betrekking tot jacht, visvangst, jachten of andere pleziervaartuigen en lusthuizen, behalve indien en in zover de belastingplichtige bewijst dat zij bij het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en uit hoofde van de eigen aard daarvan noodzakelijk zijn, of in de belastbare bezoldigingen van de begunstigde personeelsleden zijn begrepen.

 11. Alle kosten voor zover deze op onredelijke wijze de beroepsbehoeften overtreffen.

 12. De tussenkomst van de werkgever voor maaltijdcheques, sportcheques, cultuurcheques en ecocheques, middagmalen voor het personeel, het organiseren van een sinterklaasfeest, speelgoed voor de kinderen, een geschenk bij een huwelijk, jubileum, enz… 

 13. Verliezen van vennootschappen ten laste genomen door natuurlijke personen, behoudens indien het gaat om bedrijfsleiders die deze tenlasteneming verwezenlijken door onherroepelijke en onvoorwaardelijke betaling van een som voor het behoud van beroepsinkomsten die bedrijfsleiders periodiek uit de vennootschap verkrijgen en de aldus betaalde som door de vennootschap volledig wordt gebruikt voor de aanzuivering van haar verliezen.

 14. De werkelijk betaalde intresten op schulden aangegaan bij derden door een bedrijfsleider om aandelen te verkrijgen van een binnenlandse vennootschap waarvan de bedrijfsleider in het belastbare tijdperk periodiek bezoldigingen ontvangt

 15. bezoldigingen toegekend aan een meewerkende echtgenoot of echtgenote

 16. werkgeversbijdragen en –premies voor een hospitalisatieverzekering

 17. werkgeversbijdragen en –premies voor aanvullend pensioen, overlijden, aanvullende uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, enz

Opgelet: deze opsomming is niet allesomvattend, maar geeft slechts enkele voorbeelden weer van beroepskosten die de wetgever als niet-aftrekbaar bestempelt.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Zijn uw restaurantkosten (altijd) fiscaal aftrekbaar?

Restaurantkosten zijn niet volledig fiscaal aftrekbaar. De aftrekbaarheid van restaurantkosten wordt beperkt tot 69 %, dit geldt zowel voor éénmanszaken als voor vennootschappen. Het moet uiteraard ook gaan om kosten die gemaakt zijn in een professionele sfeer. Privé-etentjes kunnen niet als beroepskosten worden ingebracht.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Welke personeelskosten zijn voor u als werkgever fiscaal aftrekbaar?

De meeste kosten die u betaalt als loonvergoeding aan uw personeel zijn aftrekbare bedrijfskosten.

Dit geldt eveneens voor alle bijkomende kosten zoals RSZ, extra wettelijke vergoedingen en aanvullende vergoedingen bij ziekte of ongeval, werkkledij, verzekeringen, externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, ...

Een aantal sociale voordelen zijn echter niet (of slechts gedeeltelijk) aftrekbaar bij de werkgever, zoals de maaltijdcheque (die slechts voor 2 euro aftrekbaar is in hoofde van de werkgever).

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Kan u een sponsorbijdrage aan een sportclub (altijd) inbrengen als beroepskost?

De trainer in de wielerploeg van uw zoon zegt dat u een sponsorbijdrage aan zijn team mag inbrengen als fiscaal aftrekbare beroepskost. Is dat (altijd) waar?

Opgelet met sponsoring: In tegenstelling tot wat u zou denken worden dergelijke bijdragen vaak door de fiscus verworpen. 

Kosten worden enkel aanvaard wanneer ze leiden of kunnen leiden tot belastbare inkomsten. Als niet kan aangetoond worden dat dergelijke bijdragen aan de sportclub kunnen leiden tot aangroei of behouden van cliënteel, is dit niet het geval.

Tips

 • Vraag in ruil voor de bijdrage daarom zoveel mogelijk publicitaire tegenprestaties zoals vermeldingen in programmaboekjes, vermeldingen bij manifestaties, enzovoort.
 • Zorg er eveneens voor dat er geen wanverhouding kan bestaan tussen het betaalde sponsorgeld en de mogelijke bedrijfsopbrengst.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Welke kosten van huisvesting zijn fiscaal aftrekbaar?

Kosten verbonden aan het beroepsmatig gebruik van een onroerend goed mag u fiscaal in rekening brengen.

Voorbeelden van aftrekbare huisvestingskosten:

 • Huur en huurlasten / afschrijving eigendom.

 • Verwarming, elektriciteit, gas en water.

 • Verzekering gebouw + inhoud.

 • Loon en loonkosten poetsvrouw/onderhoudsproducten.

 • Inrichtingskosten gebouwen: te spreiden over verschillende jaren.

 • Kosten voor herstellingen.

 • Onroerende voorheffing.

 • Intresten op lening aankoop gebouw.

U heeft een éénmanszaak?

Wanneer slechts een gedeelte van uw vestiging beroepsmatig wordt gebruikt, dient een opdeling van de benutte ruimte te gebeuren.

 • Kosten die betrekking hebben op het beroepsgedeelte zijn aftrekbaar, kosten met betrekking tot het privégedeelte uiteraard niet.
 • Voor gemengde kosten zal u zelf de verhouding tussen beroep en privé moeten bepalen.

Uiteraard is het steeds mogelijk om hierover een akkoord te sluiten met uw controleur.  

U heeft een vennootschap?

Als voor de uitbating van de onderneming beroepslokalen worden gebruikt, zullen de kosten van aanschaf of huur, de kosten voor de nutsvoorzieningen, verzekering, onderhoud, ...volledig als beroepskost aanvaard worden.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 08/12/2023

Zijn de leningkosten bij hypothecaire lening fiscaal aftrekbaar?

Een gedeelte van een onroerend goed wordt gebruikt voor beroepsdoeleinden. Voor de aankoop van het onroerend goed werd een hypothecaire lening afgesloten. Hoe kunnen de leningkosten als beroepskost worden geboekt?

Veronderstel volgende situatie:

 • Aankoopwaarde gebouw (excl. grond): 150.000 euro
 • Aankoopkosten (excl. grond): 19.500 euro
 • Beroepsgebruik : 25%
 • Betaalde intresten hypothecaire lening: 6.200 euro

De intresten op het beroepsgedeelte kunnen worden geboekt als financiële kosten

Beroepsgedeelte:    6.200  x  25/100 = 1 550 €

De afschrijving op het beroepsgedeelte bedraagt:

(150.000 + 19.500) x 3  x   25/100  = 1.271,25 €

* De 3 in deze formule slaat op het jaarlijks afschrijvingspercentage van gebouwen. Die worden afgeschreven op 33 jaar (100/33=3)

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Ik ben net gestart. Kan ik mijn opstartkosten inbrengen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wil je graag meer hulp bij de opstart van je eigen ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan u de kosten die maakt vóór de opstart van uw zaak (nadien) inbrengen in uw belastingen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer kan u uw beroepskosten aftrekken? Beroe ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Is de aankoop van broodjes tijdens een vergadering in uw onderneming, fiscaal aftrekbaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Als een bedrijf broodjes bestelt die tijdens een v ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoeveel publiciteitskosten mag u inbrengen als beroepskost?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Is er een maximumbedrag dat u als bedrijfskost mag ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Onderhoud van uw woning die zowel professioneel als privé wordt gebruikt: zijn die kosten aftrekbaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Het onderhoud van de beroepsruimten gebeurt, samen ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kosten voor aanleg parking fiscaal aftrekbaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Om het uw klanten makkelijker te maken, wil u op e ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Zijn de kosten voor een waakhond fiscaal aftrekbaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Kunnen die ingebracht worden als beroepskost? De k ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Zijn de kosten voor een opleiding of training aftrekbaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan u het bezoek aan een medisch specialist aanrekenen als beroepskost?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mag u uw kledij als beroepskost in rekening brengen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Enkel kosten voor specifieke beroepskledij zijn af ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan u boetes en schadevergoedingen inbrengen als kost?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Geldboetes zijn in principe niet fiscaal aftrekbaa ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Zijn de belastingen die u moet betalen fiscaal aftrekbaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

In principe zijn belastingen niet aftrekbaar. U ka ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Aftrek als beroepskost bij diefstal

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De verliezen die voortspruiten uit diefstal van ge ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wanneer zijn aan je werknemer terugbetaalde kosten fiscaal aftrekbaar?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Administratie bij de terugbetaling van kosten A ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kostenforfait in de kinderopvang

Op 13/01/2021 werd het collectief akkoord betreffende de kostenforfait voor de kinderopvang ondertekend en gepubliceerd. Hieronder noteren we de bepalingen in het akkoord voor organisatoren met een vergunning van Kind en Gezin.
 
De nieuwe bepalingen van dit akkoord zijn de volgende: het nieuw akkoord is geldig voor 3 jaar: van 01/01/2020 (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021) tot en met 31/12/2022 ( inkomsten 2022, aanslagjaar 2023)

 • het globaal onkostenforfait wordt verhoogd van 17,5 euro naar 19 euro per aanwezig kind per oppasdag
 • het beperkt onkostenforfait wordt verhoogd van 7,5 euro naar 8 euro per aanwezig kind per oppasdag

Nieuwe toepassingsvoorwaarden:
Het onkostenforfait kan enkel gevraagd worden door de vergunninghouder. Dit is de organisator met een vergunning van Kind en Gezin. Voor feitelijke verenigingen die vergunninghouder zijn is het evenwel wel mogelijk dat ieder lid het onkostenforfait vraagt tenzij die feitelijke vereniging valt onder de hieronder vermelde uitsluitingsclausules.

Dit wil zeggen dat indien de organisator een vennootschap is die werkt met zelfstandige opvangpersonen die hun kosten doorfactureren of hun dienstverlening (prestaties kinderopvang) factureren aan deze rechtspersoon, er geen gebruik kan worden gemaakt van de forfait. De desbetreffende zelfstandige opvangpersonen kunnen dan ook geen gebruik maken van het kostenforfait en ook de rechtspersoon is uitgesloten.

Het onkostenforfait kan enkel voor de kinderopvang die:

 • geen subsidies krijgen (trap 0)
 • enkel de basissubsidie krijgen (trap 1)
 • eveneens een subsidie inkomenstarief ontvangt (trap 2b), maar enkel voor organisatoren met een vergunning van maximum 28 plaatsen. Deze limiet wordt gezien per vergunninghouder: dus zelfstandigen of feitelijke verenigingen die in trap 2B zitten mogen in het totaal niet meer dan 28 kinderen opvangen. Let wel, deze limiet van 28 kinderen geldt slechts met ingang van 01/01/2022 (en dus vanaf het aanslagjaar 2023).

De overige bepalingen van het vroegere akkoord blijven ongewijzigd. Het kostenforfait kan enkel gebruikt worden door natuurlijke personen die als zelfstandige werken (met inbegrip van natuurlijke personen actief binnen een feitelijke verenigingen).

Vennootschappen en verenigingen (waaronder ook feitelijke verenigen op zichzelf) kunnen nooit gebruik maken van de forfait. Het kostenforfait is ook niet van toepassing voor de opvanggezinnen aangesloten bij een erkende dienst, waarvan de vergoedingen als niet belastbaar worden beschouwd.
 
De forfait is enkel van toepassing op opvang voor baby's en peuters, niet voor organisatoren met louter buitenschoolse opvang. De forfait kan niet opgesplitst worden over verschillende opvangpersonen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023

Nuttig voor jou