Wat is de procedure van gerechtelijke reorganisatie en waarmee moet ik rekening houden?

Sorry! Toegang tot deze pagina werd voorbehouden aan UNIZO leden.

Laatste aanpassing: 
17/08/2022

1. Wat is het doel van de gerechtelijke reorganisatie?

De gerechtelijke reorganisatie heeft als doel om onder toezicht van de rechter, de continuïteit van een onderneming in moeilijkheden of haar activiteiten te behouden. Om in aanmerking te komen voor de GRP, moet je dus aantonen dat de continuïteit van je onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is.

Om de continuïteit te behouden kan tijdens de gerechtelijke reorganisatie gestreefd worden om

Vanaf de aanvraag van de procedure (tot aan het moment van de afsluiting ervan) geniet je bovendien al van bescherming tegen je schuldeisers (“opschorting”). Zo kan je onder andere niet meer failliet verklaard worden. Die bescherming heeft als doel de onderhandelingen in het kader van de gerechtelijke reorganisatie goed te laten verlopen. Zie daarover meer hieronder meer.

A. Een minnelijk akkoord

Je kan ervoor kiezen om onder toezicht van de gedelegeerd rechter een minnelijk akkoord te bereiken met minstens twee schuldeisers. Dat akkoord kan bv. een afbetalingsplan zijn, een gedeeltelijke kwijtschelding,… Een belangrijk verschil met het collectief akkoord (zie hieronder), is dat de schuldeisers met wie je een akkoord wil sluiten allemaal akkoord moeten gaan (bij een collectief akkoord moet enkel de meerderheid van de schuldeisers akkoord gaan). Je bent hier dus afhankelijk van de goede wil van je schuldeisers. Je kan de rechter wel vragen om betalingstermijnen toe te staan, die dan wel opgelegd kunnen worden aan de schuldeisers.

Wanneer een minnelijk akkoord is bereikt, wordt het akkoord door de rechtbank bindend verklaard en  sluit de rechtbank de procedure van gerechtelijke reorganisatie af.

B. Een collectief akkoord

Je kan er ook voor kiezen om, onder toezicht van de gedelegeerd rechter, een collectief akkoord te sluiten. De procedure van het collectief akkoord houdt in dat je een reorganisatieplan voorstelt aan al je schuldeisers. Samengevat, houdt een reorganisatieplan in dat je een afbetalingsplan voorstelt van het geheel of een deel van je schulden over een periode van maximum vijf jaar. Een deel van de schulden kan hieronder dus worden kwijtgescholden. In tegenstelling tot de procedure van het minnelijk akkoord moeten niet al je schuldeisers akkoord gaan met het reorganisatieplan. Het volstaat dat de meerderheid van de schuldeisers akkoord gaat. Het reorganisatieplan wordt daardoor ook bindend t.o.v. schuldeisers die niet akkoord zijn gegaan.

Wanneer een collectief akkoord is bereikt, wordt het akkoord door de rechtbank bindend verklaard en de sluit de rechtbank de procedure van gerechtelijke reorganisatie af.

C. Overdracht onder gerechtelijk gezag

Tot slot is er nog de overdracht onder gerechtelijk gezag. Dat houdt in dat het geheel of een gedeelte van de activiteiten van je onderneming overgedragen wordt naar een andere onderneming. Het organiseren en realiseren van de overdracht gebeurt door een gerechtsmandataris.

Wanneer de overdracht onder gerechtelijk gezag is gerealiseerd, sluit de rechtbank de procedure af.

Wat de gevolgen zijn van de overdracht onder gerechtelijk gezag voor jouw personeel, kan je hier lezen.

2. Wat zijn de gevolgen van de (aanvraag tot) opening van de procedure?

Het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie heeft belangrijke gevolgen waar je zeker rekening mee moet houden.

A. Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Wanneer je de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, wordt dit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Iedereen (klanten, leveranciers, kredietverstrekkers,…) zal dus kunnen zien dat je financiële problemen hebt.

 

B. Bescherming tegen schuldeisers

De mate van bescherming hangt af van het stadium van de procedure waarin je je bevindt.

Vanaf de aanvraag tot opening van de procedure (dus door de loutere neerlegging van het verzoekschrift) tot aan het moment dat de rechtbank de procedure opent of afwijst geniet je als schuldenaar-onderneming al van een belangrijke bescherming tegen je schuldeisers (zgn. “mini-opschorting”).

  • Je (on)roerende kunnen niet meer worden verkocht als gevolg van een uitvoerbare titel. Dat geldt echter enkel voor schulden die al bestonden vóór de opening van de procedure werd aangevraagd (zgn. “schuldvordering in de opschorting” of “oude schulden”);
  • Je kan niet meer failliet worden verklaard (tenzij je zelf aangifte doet).

Als de rechtbank beslist om de procedure te openen (in principe binnen 15 dagen na de aanvraag tot opening van de procedure), dan geniet je nog een uitgebreidere bescherming tegen je schuldeisers. Die bescherming geldt tot op het moment dat de procedure afgesloten wordt (bv. wanneer de rechtbank het minnelijk of collectief akkoord bindend heeft verklaard t.o.v. de schuldeisers). Die bescherming geldt voor een periode van maximum zes maanden, maar je kan de rechtbank vragen om de periode van bescherming te verlengen tot maximum twaalf maanden na de opening van de procedure.

  • Je kan niet meer failliet worden verklaard;
  • Voor “oude schulden” kunnen je (on)roerende kunnen niet meer worden verkocht als gevolg van een uitvoerbare titel;
  • Voor oude schulden kan er geen enkel (uitvoerend of bewarend) beslag worden gelegd;
  • Beslagen die al gelegd zijn behouden hun bewarend karakter, maar de ondernemingsrechtbank kan het beslag wel opheffen indien dat geen beduidend nadeel brengt aan de schuldeiser;
  • De (gewezen) echtgeno(o)t(e) of (gewezen) wettelijk samenwonende partner genieten mee van de bescherming, voor zover ze persoonlijk medeverbonden zijn voor jouw contractuele schulden die verbonden zijn met jouw beroepsactiviteit. Ze genieten niet mee van de bescherming voor persoonlijke of gemeenschappelijke schulden op basis van de overeenkomsten die door hen gesloten zijn (al dan niet samen met jou) en die vreemd zijn aan jouw beroepsactiviteit;
  • De medeschuldenaars en/of borgen kunnen in principe wel nog steeds worden aangesproken. Natuurlijke personen die kosteloos voor jou een persoonlijke zekerheid hebben gesteld kunnen aan de rechtbank wel vragen dat zij ook bescherming genieten door aan te tonen dat het bedrag van de zekerheid niet evenredig is met hun mogelijkheid om de schuld terug te betalen.

Je mag wel nog steeds vrijwillige betalingen doen aan je schuldeisers, op voorwaarde dat die betalingen vereist zijn voor de continuïteit van de onderneming.

Let op! De hierboven beschreven bescherming geldt enkele voor oude schulden. Voor nieuwe schulden (facturen die onbetaald zijn voor goederen of diensten die dateren van na de opening van de procedure), geldt die bescherming niet!

Heeft jouw klant een procedure van gerechtelijke reorganisatie aangevraagd? Ontdek dan hier wat jouw rechten zijn.

C. (In principe geen) gevolgen voor lopende overeenkomsten

De procedure van gerechtelijke reorganisatie maakt in principe geen einde aan lopende overeenkomsten. Elk beding dat iets anders zou bepalen, is niet geldig. Een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst die bepaalt dat de overeenkomst van rechtswege wordt beëindigd als je de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, heeft dus geen effect.

Je hebt wel de keuze om, in het belang van het slagen van de procedure van gerechtelijke reorganisatie, een lopende overeenkomst niet langer uit te voeren.

Voorwaarden waaronder je de uitvoering van lopende overeenkomsten kan opschorten:  

  • De beslissing om de overeenkomst niet uit te voeren is noodzakelijk om een reorganisatieplan goedgekeurd te krijgen of om de overdracht onder gerechtelijk gezag te laten slagen;
  • De medecontractant moet verwittigd worden. Medecontractanten mogen dan ook zelf hun eigen prestaties opschorten en een schadevergoeding vorderen (die dan wel deel vormt van het afbetalingsplan en dus een “oude schuld” is). Zij kunnen geen einde maken aan de overeenkomst louter en alleen op grond van jouw beslissing tot eenzijdige opschorting van de uitvoering hiervan. Ze de overeenkomst wel beëindigen indien je voorafgaand aan de procedure van gerechtelijke reorganisatie een wanprestatie hebt begaan, en je die wanprestatie niet ongedaan maakt binnen 15 dagen na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

Let op: het recht om de uitvoering van je contractuele verplichting op te schorten geldt niet voor arbeidsovereenkomsten!

Meer over: Onderneming in moeilijkheden, WCO

Je ziet meer als UNIZO lid

Deze inhoud is enkel voor UNIZO-leden, of word nu lid.

Je ziet meer als UNIZO lid

Bent u reeds UNIZO-lid? Log dan in met uw UNIZO account. Anderzijds kan je een lidmaatschap aanvragen.

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!