UNIZO in de Kinderopvang

UNIZO wil bijdragen aan ondernemerschap in de kinderopvang. We willen zorg dragen voor de duurzaamheid van de sociale onderneming, zowel in het belang van de klant als van de ondernemer. Daarom bieden we gespecialiseerde ondersteuning aan ondernemers in de kinderopvang. Wij signaleren je noden aan de bevoegde instanties, geven informatie en ondersteunen ondernemers bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering.

Sinds 1 januari 2019 bundelen VoorZet, ’t OpZet, UNIZO/kinderopvang, de organisaties op vlak van pedagogische en taalondersteuning voor baby’s en peuters en de ondersteuners van buitenschoolse opvang, hun krachten in het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang , Mentes

 

 

Blijf op de hoogte via de UNIZO-nieuwsbrief voor kinderopvang 

Hoe kan UNIZO je helpen?

Gratis advies en begeleiding

Je kan 24u op 24 je vraag stellen aan UNIZO via de Ondernemerslijn. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn. Vermeld duidelijk dat je een vraag hebt in verband met kinderopvang. Je vraag wordt dan doorgegeven aan de juiste adviseur die je spoedig contacteert met een antwoord. Ook VoorZet, ’t OpZet, de coaches van Pedagogie en Taalondersteuning en Kind en Gezin geven je vraag over sociaal ondernemerschap door.

Startersbegeleiding

We willen startende ondernemers zo veel en individueel mogelijk begeleiden met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol initiatief. 

Het creëren van een constructieve relatie tussen ondernemers en hun klanten

Een goede relatie tussen sociaal ondernemers en hun klanten is cruciaal voor het welbevinden van de ouders en kinderen, maar ook voor de duurzaamheid van je onderneming en de sector.
UNIZO stelde met de Gezinsbond en ’t OpZet een charter op om een constructieve relatie tussen ouders en sociaal ondernemers op te bouwen.

Netwerk uitbreiden

Regelmatig kan je deelnemen aan netwerkmomenten voor de hele kinderopvangsector. Centraal staan thema's zoals het nieuwe decreet voor kinderopvang, risico's op schijnzelfstandigheid, financieel beleid, overleg met ouders, innovatief ondernemerschap,... UNIZO biedt je naast nog een breed lerend netwerk aan in je regio, met ondernemers uit andere sectoren. 

Ondernemers in moeilijkheden helpen

Ondernemen is niet altijd gemakkelijk. Raak je in moeilijkheden? Neem dan zeker contact op voor gratis advies. Daarnaast kan UNIZO je ook intensief en procesmatig helpen via haar (betalende) diensten. 

De overheid signaleren wat leeft in de sector

UNIZO houdt de vinger aan de pols door te luisteren naar je bekommernissen. Zo wil UNIZO je noden aan de overheid signaleren, niet alleen achter de schermen (op politiek vlak) maar ook in de pers. 

Download de brochure 'ondernemen in de kinderopvang'

Nieuws

Wijzigingen subsidie- en vergunningsbesluit baby's en peuters

In uitvoering van het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebestrijding worden een aantal wijzigingen aangebracht in het Vergunningsbesluit en Subsidiebesluit van 22 november 2013 die tot doel hebben:
 

 • de organisatoren meer ruimte te geven aan sociaal ondernemerschap door het afschaffen van een aantal verplichtingen zoals de verplichting van rechtspersoonlijkheid met sociaal oogmerk en werken met werknemers voor organisatoren met meer dan 18 subsidieerbare plaatsen;
 • de noodzakelijke bestuurlijke en financiële weerbaarheid en transparantie die hiermee noodzakelijk gepaard gaat uitdrukkelijk in de regelgeving op te nemen.

 We vatten de belangrijkste wijzigingen samen.

 • Rechtspersoonlijkheid: in de huidige regelgeving was het zo dat organisatoren op trap 2 vanaf 18 plaatsen een organisatie met sociaal oogmerk dienden te zijn vanaf 1 april 2020. Deze verplichting valt weg en wordt vervangen door de verplichting van een rechtspersoonlijkheid voor organisatoren op trap 2 met meer dan één opvanglocatie. Dat geldt ook als dezelfde personen met verschillende ondernemingsnummers instaan voor de organisatie van de kinderopvang.
 • Verplichting werknemersstatuut voor begeleiders op trap 2 met meer dan 18 plaatsen vervalt. Dit wordt vervangen door een verplichting van marktconforme en transparante lonen of vergoedingen voor alle organisatoren groepsopvang, ongeacht de subsidietrap.
 • De verplichting dubbelboekhouden en financieel verslag op trap 2 met meer dan 18 plaatsen vervalt eveneens, maar is vanaf nu van toepassing voor organisatoren met een subsidie vanaf €200.000.
 • Voor organisatoren met meer dan 500 plaatsen gelden er bijkomende voorwaarden, zoals controlemechanisme tussen Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering en de directie.
 • Voor organisatoren met meer dan €200.000 subsidies gelden er bijkomende verplichtingen: uitbreiding rekeningstelsel en bijkomende taak revisor.
 • Voor bestaande organisatoren is er een overgangsperiode tot en met 31 maart 2021.

Groeipad fase 5

Fase 5 van het groeipad van trap 2b naar trap 2a treedt vanaf 1 april 2021 (met terugwerkende kracht) in werking.

Fiscaal forfait 2020 

Op 12/03/2020 werd een collectief akkoord met de beroepsfederaties afgesloten. Aan Vlaamse kant betrof dit UNIEKO en Federatie Kinderopvang. Ondertussen bevestigde de minister akkoord te zijn met het afgesloten collectief akkoord. Hieronder noteren we de bepalingen in het akkoord voor organisatoren met een vergunning van Kind en Gezin.
 
De nieuwe bepalingen van dit akkoord zijn de volgende:

 • het nieuw akkoord is geldig voor 3 jaar: van 01/01/2020 (inkomsten 2020, aanslagjaar 2021) tot en met 31/12/2022 ( inkomsten 2022, aanslagjaar 2023)
 • het globaal onkostenforfait wordt verhoogd van 17,5 euro naar 19 euro per aanwezig kind per oppasdag
 • het beperkt onkostenforfait wordt verhoogd van 7,5 euro naar 8 euro per aanwezig kind per oppasdag

Nieuwe toepassingsvoorwaarden:

Het onkostenforfait kan enkel gevraagd worden door de vergunninghouder (dit is de organisator met een vergunning van Kind en Gezin) (noot: voor feitelijke verenigingen die vergunninghouder zijn is het evenwel wel mogelijk dat ieder lid  het onkostenforfait vraagt tenzij die feitelijke vereniging valt onder de hieronder vermelde uitsluitingsclausules). Dit wil zeggen dat indien de organisator een vennootschap is die werkt met zelfstandige opvangpersonen die hun kosten doorfactureren of hun dienstverlening (prestaties kinderopvang) factureren aan deze rechtspersoon, er geen gebruik gemaakt kan worden van de forfait. De desbetreffende zelfstandige opvangpersonen kunnen dan ook geen gebruik maken van het kostenforfait en ook de rechtspersoon is uitgesloten.

Het onkostenforfait kan enkel voor de kinderopvang die:
 • geen subsidies krijgen (trap 0),
 • enkel de basissubsidie krijgen (trap 1),
 • eveneens een subsidie inkomenstarief ontvangt (trap 2b), maar enkel voor organisatoren met een vergunning van maximum 28 plaatsen (deze limiet wordt gezien per vergunninghouder: dus zelfstandigen of feitelijke verenigingen die in trap 2B zitten mogen in het totaal niet meer dan 28 kinderen opvangen). Let wel, deze limiet van 28 kinderen geldt slechts met ingang van 01/01/2022 (en dus vanaf het aanslagjaar 2023).

De overige bepalingen van het vroegere akkoord blijven ongewijzigd. Het kostenforfait kan enkel gebruikt worden door natuurlijke personen die als zelfstandige werken (met inbegrip van natuurlijke personen actief binnen een feitelijke verenigingen). Vennootschappen en verenigingen (waaronder ook feitelijke verenigen op zichzelf) kunnen nooit gebruik maken van de forfait.  Het kostenforfait is ook niet van toepassing voor de opvanggezinnen aangesloten bij een erkende dienst, waarvan de vergoedingen als niet belastbaar worden beschouwd.
 
De forfait is enkel van toepassing op opvang voor baby's en peuters, niet voor organisatoren met louter buitenschoolse opvang. De forfait kan niet opgesplitst worden over verschillende opvangpersonen.

Contact

 

UNIZO/Kinderopvang
www.unizo.be/kinderopvang
kinderopvang@unizo.be

Een vraag stellen over kinderopvang? Neem dan contact op via het Infopunt Mentes

Mentes vzw
www.mentesvzw.be

Contactgegevens Infopunt
02 757 96 90
infopunt@mentesvzw.be

Suggesties of opmerkingen?

Algemene suggesties of opmerkingen kunnen anoniem doorgegeven worden via kinderopvang@unizo.be

Bij klachten over UNIZO vragen we te mailen naar kinderopvang@unizo.be. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Na deze bevestiging mag je uiterlijk 15 dagen (3 weken) later een antwoord verwachten. We vragen je vriendelijk zoveel mogelijk contactgegevens te noteren (naam, telefoonnummer, e-mailadres) zodat we je eenvoudig kunnen contacteren.