UNIZO in de Kinderopvang

UNIZO wil bijdragen aan ondernemerschap in de kinderopvang. We willen zorg dragen voor de duurzaamheid van de sociale onderneming, zowel in het belang van de klant als van de ondernemer. Daarom bieden we gespecialiseerde ondersteuning aan ondernemers in de kinderopvang. Wij signaleren je noden aan de bevoegde instanties, geven informatie en ondersteunen ondernemers bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering.

Samen met andere ondersteunende kinderopvangpartners zoals Kind en Gezin, VoorZet en ’t OpZet geven we tips en tricks of staat een ervaren peter of meter voor je klaar met raad en daad.

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Hoe kan UNIZO je helpen?

Gratis advies en begeleiding

Je kan 24u op 24 je vraag stellen aan UNIZO via de Ondernemerslijn. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn. Vermeld duidelijk dat je een vraag hebt in verband met kinderopvang. Je vraag wordt dan doorgegeven aan de juiste adviseur die je spoedig contacteert met een antwoord. Ook VoorZet, ’t OpZet, de coaches van Pedagogie en Taalondersteuning en Kind en Gezin geven je vraag over sociaal ondernemerschap door.

Startersbegeleiding

We willen startende ondernemers zo veel en individueel mogelijk begeleiden met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol initiatief. 

Het creëren van een constructieve relatie tussen ondernemers en hun klanten

Een goede relatie tussen sociaal ondernemers en hun klanten is cruciaal voor het welbevinden van de ouders en kinderen, maar ook voor de duurzaamheid van je onderneming en de sector.
UNIZO stelde met de Gezinsbond en ’t OpZet een charter op om een constructieve relatie tussen ouders en sociaal ondernemers op te bouwen.

Netwerk uitbreiden

Regelmatig kan je deelnemen aan netwerkmomenten voor de hele kinderopvangsector. Centraal staan thema's zoals het nieuwe decreet voor kinderopvang, risico's op schijnzelfstandigheid, financieel beleid, overleg met ouders, innovatief ondernemerschap,... UNIZO biedt je naast nog een breed lerend netwerk aan in je regio, met ondernemers uit andere sectoren. 

Ondernemers in moeilijkheden helpen

Ondernemen is niet altijd gemakkelijk. Raak je in moeilijkheden? Neem dan zeker contact op voor gratis advies. Daarnaast kan UNIZO je ook intensief en procesmatig helpen via haar (betalende) diensten. 

De overheid signaleren wat leeft in de sector

UNIZO houdt de vinger aan de pols door te luisteren naar je bekommernissen. Zo wil UNIZO je noden aan de overheid signaleren, niet alleen achter de schermen (op politiek vlak) maar ook in de pers. 

Download de brochure 'ondernemen in de kinderopvang'

Nieuws

Tweede fase van het groeipad voor subsidietrap 2b

Het is zover! De Vlaamse overheid activeert de tweede fase in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b.

Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b, op te trekken tot het niveau van de kinderopvang met subsidietrap 2a. Want hoewel organisaties met subsidietrap 2b dezelfde voorwaarden vervullen als organisaties met subsidietrap 2a, krijgen ze om budgettaire redenen nog steeds lagere subsidies.
Maar daar komt dus verandering in. Vanaf 1 december 2018 gaat de 2de fase van het groeipad van start.

Dat betekent een:

  • verhoging van de lonen;
  • toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding;
  • toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie (dit zal wellicht pas verplicht zijn vanaf 2019, meer informatie in een volgende nieuwsbrief).

Verhoging van de lonen

Tot op vandaag kreeg het personeel uit de kinderopvang met subsidietrap 2b, een minimumbrutoloon van 1.707,89 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling.
Met de invoering van fase 2 wordt het personeel nu ook ingeschaald in de functieclassificatie zoals die geldt voor de kinderopvang subsidietrap 2a en zal men geleidelijk aan hetzelfde loon genieten. Een overzicht van de lonen kan je hier terugvinden. Zo ontvangt een gediplomeerde kinderverzorgster vanaf 1 december 2018 bij haar indiensttreding een brutomaandloon van 1.866,23 euro in plaats van de huidige 1.707,89 euro. Een overzicht van de lonen kan je hier vinden. 

Toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding

Naast het gewone loon hebben medewerkers in de non-profitsector vaak ook nog recht op een haard- of standplaatsvergoeding: een regel die ook werknemers uit de overheidssector kennen.
Vanaf 1 december 2018 ontvangt het personeel van de organisaties actief in de kinderopvang met subsidietrap 2b, een haard- of standplaatsvergoeding gelijk aan 25,86% van de bedragen die werknemers krijgen in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een haardtoelage van 26,48 euro. Heeft zij recht op de standplaatstoelage? Dan bedraagt deze 13,24 euro.

Toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie

Momenteel is er in de kinderopvang met subsidietrap 2b geen eindejaarspremie voor de werknemers. Vanaf 1 december 2018 krijgen zij wel een eindejaarspremie toegekend gelijk aan 25,86% van het bedrag van de eindejaarspremie die geldt in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een eindejaarspremie van 478,90 euro als zij de hele referteperiode gewerkt heeft.

Bijkomende vragen

Heb je nog bijkomende vragen? Neem dan zeker contact op met ondernemerslijn@unizo.be of met jouw sociaal secretariaat. We helpen je graag verder.


Bron:


VIA 5 (het Vlaams intersectoraal akkoord social profit) goedgekeurd

De sociale partners en de Vlaamse Regering hebben op 8 juni 2018 een nieuw intersectoraal akkoord voor de sociale sector (VIA5) gesloten.

Naast de verhoging van de kostenvergoeding en de uitbreiding van het werknemersstatuut voor onthaalouders, wordt er ook een volgende stap gezet in het wegwerken van de historisch verschillende subsidiebedragen tussen de vroegere erkende en vroegere zelfstandige opvang. Organisatoren die het laagste tarief van de subsidie inkomenstarief ontvangen (trap 2B), krijgen een hoger bedrag.

Het akkoord omvat nog meer positieve maatregelen voor de kinderopvang. De VIA5-akkoorden worden nu verder concreet uitgewerkt in overleg met de sociale partners en verwerkt in de verschillende soorten subsidies. Voor meer informatie kan je bij de sociale partners terecht.

Lees meer bij onze partner Liantis.

BOENK!

Dit jaar staat er nog een editie van BOENK! (Beurs voor Ontmoeten, Ervaren en Netwerken in de Kinderopvang) op het programma. De workshops en het programma kan je terugvinden op onze facebookpagina.


Hou dus zaterdag 17 november 2018 zeker vrij. We trekken naar de campus van de Odisee Hogeschool in Sint-Niklaas.

Contact

Suggesties of opmerkingen?

Algemene suggesties of opmerkingen kunnen anoniem doorgegeven worden via dit contactformulier. 

Bij klachten over UNIZO vragen we te mailen naar kinderopvang@unizo.be. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Na deze bevestiging mag je uiterlijk 15 dagen (3 weken) later een antwoord verwachten. We vragen je vriendelijk zoveel mogelijk contactgegevens te noteren (naam, telefoonnummer, e-mailadres) zodat we je eenvoudig kunnen contacteren.