UNIZO in de Kinderopvang

UNIZO wil bijdragen aan ondernemerschap in de kinderopvang. We willen zorg dragen voor de duurzaamheid van de sociale onderneming, zowel in het belang van de klant als van de ondernemer. Daarom bieden we gespecialiseerde ondersteuning aan ondernemers in de kinderopvang. Wij signaleren je noden aan de bevoegde instanties, geven informatie en ondersteunen ondernemers bij alle aspecten van hun bedrijfsvoering.

Sinds 1 januari 2019 bundelen VoorZet, ’t OpZet, UNIZO/kinderopvang, de organisaties op vlak van pedagogische en taalondersteuning voor baby’s en peuters en de ondersteuners van buitenschoolse opvang, hun krachten in het Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang. VoorZet is het infopunt van het netwerk, maar je kan ook rechtstreeks terecht bij de andere ondersteuners.UNIZO/kinderopvang maakt deel uit van dit Ondersteuningsnetwerk Kinderopvang Mentes

 

 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Hoe kan UNIZO je helpen?

Gratis advies en begeleiding

Je kan 24u op 24 je vraag stellen aan UNIZO via de Ondernemerslijn. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn. Vermeld duidelijk dat je een vraag hebt in verband met kinderopvang. Je vraag wordt dan doorgegeven aan de juiste adviseur die je spoedig contacteert met een antwoord. Ook VoorZet, ’t OpZet, de coaches van Pedagogie en Taalondersteuning en Kind en Gezin geven je vraag over sociaal ondernemerschap door.

Startersbegeleiding

We willen startende ondernemers zo veel en individueel mogelijk begeleiden met het oog op een duurzaam en kwaliteitsvol initiatief. 

Het creëren van een constructieve relatie tussen ondernemers en hun klanten

Een goede relatie tussen sociaal ondernemers en hun klanten is cruciaal voor het welbevinden van de ouders en kinderen, maar ook voor de duurzaamheid van je onderneming en de sector.
UNIZO stelde met de Gezinsbond en ’t OpZet een charter op om een constructieve relatie tussen ouders en sociaal ondernemers op te bouwen.

Netwerk uitbreiden

Regelmatig kan je deelnemen aan netwerkmomenten voor de hele kinderopvangsector. Centraal staan thema's zoals het nieuwe decreet voor kinderopvang, risico's op schijnzelfstandigheid, financieel beleid, overleg met ouders, innovatief ondernemerschap,... UNIZO biedt je naast nog een breed lerend netwerk aan in je regio, met ondernemers uit andere sectoren. 

Ondernemers in moeilijkheden helpen

Ondernemen is niet altijd gemakkelijk. Raak je in moeilijkheden? Neem dan zeker contact op voor gratis advies. Daarnaast kan UNIZO je ook intensief en procesmatig helpen via haar (betalende) diensten. 

De overheid signaleren wat leeft in de sector

UNIZO houdt de vinger aan de pols door te luisteren naar je bekommernissen. Zo wil UNIZO je noden aan de overheid signaleren, niet alleen achter de schermen (op politiek vlak) maar ook in de pers. 

Download de brochure 'ondernemen in de kinderopvang'

Nieuws

Tweede fase van het groeipad voor subsidietrap 2b

Het is zover! De Vlaamse overheid activeert de tweede fase in de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b.

Eind 2014 tekende de Vlaamse overheid een groeipad uit in 7 fases om de minimale loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel dat actief is in de kinderopvang met subsidietrap 2b, op te trekken tot het niveau van de kinderopvang met subsidietrap 2a. Want hoewel organisaties met subsidietrap 2b dezelfde voorwaarden vervullen als organisaties met subsidietrap 2a, krijgen ze om budgettaire redenen nog steeds lagere subsidies.
Maar daar komt dus verandering in. Vanaf 1 december 2018 gaat de 2de fase van het groeipad van start.

Dat betekent een:

  • verhoging van de lonen;
  • toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding;
  • toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie.

Verhoging van de lonen

Tot op vandaag kreeg het personeel uit de kinderopvang met subsidietrap 2b, een minimumbrutoloon van 1.707,89 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling.
Met de invoering van fase 2 wordt het personeel nu ook ingeschaald in de functieclassificatie zoals die geldt voor de kinderopvang subsidietrap 2a en zal men geleidelijk aan hetzelfde loon genieten. Een overzicht van de lonen kan je hier terugvinden. Zo ontvangt een gediplomeerde kinderverzorgster vanaf 1 december 2018 bij haar indiensttreding een brutomaandloon van 1.866,23 euro in plaats van de huidige 1.707,89 euro. Een overzicht van de lonen kan je hier vinden. 

Toekenning van een gedeeltelijke haard- of standplaatsvergoeding

Naast het gewone loon hebben medewerkers in de non-profitsector vaak ook nog recht op een haard- of standplaatsvergoeding: een regel die ook werknemers uit de overheidssector kennen.
Vanaf 1 december 2018 ontvangt het personeel van de organisaties actief in de kinderopvang met subsidietrap 2b, een haard- of standplaatsvergoeding gelijk aan 25,86% van de bedragen die werknemers krijgen in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een haardtoelage van 26,48 euro. Heeft zij recht op de standplaatstoelage? Dan bedraagt deze 13,24 euro.

Toekenning van een gedeeltelijke eindejaarspremie

Momenteel is er in de kinderopvang met subsidietrap 2b geen eindejaarspremie voor de werknemers. Vanaf 1 december 2018 krijgen zij wel een eindejaarspremie toegekend gelijk aan 25,86% van het bedrag van de eindejaarspremie die geldt in de kinderopvang met subsidietrap 2a. Zo ontvangt een startende gediplomeerde kinderverzorgster een eindejaarspremie van 478,90 euro als zij de hele referteperiode gewerkt heeft.

Bijkomende vragen

Heb je nog bijkomende vragen? Neem dan zeker contact op met ondernemerslijn@unizo.be of met jouw sociaal secretariaat. We helpen je graag verder.

Bron:

Wettelijke opzegtermijn: voorwaarden & berekening

Wil je een medewerker ontslaan, dan moet je de wettelijke opzegtermijn respecteren. Met de online tool van Liantis bereken je eenvoudig de opzegtermijn en de eventuele ontslagvergoeding.

Meer informatie via Liantis

Schema boekhoudkundige verplichting bij zelfstandige onthaalouders met T1-subsidie

Het actieplan voor de ondersteuning van de gezinsopvang voorziet dat de subsidies die vrijgekomen zijn door de daling van het aantal onthaalouders terug in de gezinsopvang worden geïnvesteerd. Een deel van deze subsidies gaat naar een basissubsidie voor bestaande plaatsen gezinsopvang die met vrije prijs werken en die nog geen basissubsidie krijgen (trap 0).

Recent ontving je daarvoor een oproep waar je kan op intekenen voor 18/12/2018.

In de oproep werd o.m. volgende voorwaarde geformuleerd:
Elke organisator die subsidies van Kind en Gezin krijgt, moet:

  1. jaarlijks een begroting maken met een overzicht van de voorzienbare inkomsten en geraamde uitgaven voor de kinderopvang.

  2. een boekhouding bijhouden waarin de inkomsten en de uitgaven van de kinderopvang transparant terug te vinden zijn.

We kregen hier veel (ongeruste) vragen over. In overleg met K&G en UNIEKO werd hiertoe onderstaand schema ontwikkeld waarmee je kan voldoen aan deze voorwaarde.


 

Contact

Suggesties of opmerkingen?

Algemene suggesties of opmerkingen kunnen anoniem doorgegeven worden via dit contactformulier. 

Bij klachten over UNIZO vragen we te mailen naar kinderopvang@unizo.be. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst. Na deze bevestiging mag je uiterlijk 15 dagen (3 weken) later een antwoord verwachten. We vragen je vriendelijk zoveel mogelijk contactgegevens te noteren (naam, telefoonnummer, e-mailadres) zodat we je eenvoudig kunnen contacteren.