Welke verzekeringen zijn aan te raden voor een zelfstandige?

Laatste aanpassing: 
08/08/2022

Welke verzekeringen aan te raden zijn, is vooral afhankelijk van de activiteiten die je met je onderneming uitvoert.

Om je sociaal statuut aan te vullen, zijn volgende verzekeringen aan te raden:

  • Een Vrij Aanvullend Pensioen
  • Een Verzekering Gewaarborgd Inkomen
  • Een verzekering Kleine Risico's bij het ziekenfonds
  • Een Hospitalisatieverzekering

Meer info over aanvullende sociale verzekeringen?

Contacteer Liantis risk solutions

Daarnaast zijn de volgende verzekeringen aan te raden:

De Brandverzekering

Als je een bedrijfspand hebt, kan je best een brandpolis afsluiten. Die verzekert niet alleen het gebouw, maar ook de inboedel tegen brand. Ook storm-, hagel-, water- en sneeuwschade, aanslagen en glasbreuk zijn verzekerd. Bovendien kan je in het kader van de brandverzekering ook nog andere risico’s verzekeren: diefstal, bedrijfsschade (zie verder) en burgerlijke aansprakelijkheid gebouw (schade aan derden veroorzaakt door liften, antennes, vlaggenstokken, enzovoort). 

Dit evenredigheidsbeginsel kan je eventueel afschaffen door bij het aangaan van de polis een schattingsrooster in te vullen. Dit rooster maakt het voor de maatschappij mogelijk de nieuwbouwwaarde van het gebouw te berekenen. Als het goed is ingevuld, zal je altijd volledig worden vergoed.

Tip: Kies voor een brandverzekering op maat

Let er wel op dat je bij de aanvang voldoende verzekert en dat je de brandpolis op geregelde tijdstippen laat aanpassen aan de groeiende inboedel. Doe dat ook bij verbouwing of nieuwbouw.

Als je onderverzekerd bent, geldt immers het evenredig­heidsbeginsel. Is je bedrijfspand € 250.000 waard en ben je maar voor € 125.000 verzekerd (de helft dus)? Dan zal je maar voor de helft van de geleden schade worden vergoed. 

De verzekering Bedrijfsschade

Een blikseminslag, een brand, een zwaar defect aan jemachines, een zwaar onweer, … Het is mogelijk dat je daardoor niet meer kan werken, zodat je zakencijfer achteruitgaat. 

Bijvoorbeeld

De totale kost van bedrijfsschade kan heel groot zijn…

Een defect aan je offsetmachine verhindert je om een grote levering aan je belangrijkste klant tijdig te verzorgen. De reparatie vergt enige tijd en intussen gaat je grootste afnemer bij een andere leverancier. Het zal je enige tijd vergen om dat verlies op te vangen. De reparatiekosten zullen misschien wel meevallen, maar je zakencijfer krijgt een lelijke knauw. Een verzekering is in dat geval aangewezen.

De verzekering bedrijfsschade vergoedt in zo’n geval de netto daling van het zakencijfer tijdens de periode van schadeloosstelling.

De verzekering Machinebreuk

Als je met geavanceerde of dure machines werkt, kan een verzekering machinebreuk nuttig zijn. Als er een defect is aan deze machines, zal de verzekering de herstellingskosten terugbetalen. 

De verzekering ‘Alle risico’s’

Je kan je wellicht geen bedrijfsadministratie zonder computer meer voorstellen. In de computer worden de klantenbestanden bijgehouden, de facturatie en de boekhouding verlopen via gespecialiseerde software, zelfs het productieproces is meestal volledig computergestuurd.

Tegen schade aan elektronisch materieel, zoals computers, toegebracht door externe omstandigheden (een elektriciteitspanne, onhandigheid of kwaadwilligheid van personeel) kan je je verzekeren via de verzekering ‘alle risico’s’. Je kan niet alleen de reparatiekosten verzekeren, maar bijvoorbeeld ook de kosten voor de wedersamenstelling van de bestanden en de kosten van eventuele vervanging van de apparaten.

De verzekering Motorvoertuigen

Als je een bedrijfsvoertuig hebt, moet je, net zoals voor je privé-wagen, een verzekering afsluiten. De wet schrijft voor dat je je minstens moet indekken voor de schade die je bij een ongeval veroorzaakt aan een derde. Dit is de zogenaamde burgerlijke aansprakelijkheid (zie verder).

Schade aan het eigen voertuig zal maar vergoed worden als de andere partij aansprakelijk is. Maar je kan ook betrokken raken in een ongeval waarbij je zelf aansprakelijk wordt gesteld. Het is ook mogelijk dat de aansprakelijke niet gekend is, zoals bij vandalisme of een vluchtmisdrijf. Om je kosten dan te recupereren, kan je een omniumverzekering afsluiten.

Aansprakelijkheidsrisico’s

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn daden. Dat is zo voor de particulier die de brievenbus van zijn buur aan diggelen rijdt en uiteraard ook voor de zelfstandige die bij reparaties in de woning van zijn klant de dure laptop laat vallen.

Het principe is eenvoudig. Wie een fout begaat en als gevolg daarvan iemand anders schade berokkent, is aansprakelijk en moet de schade vergoeden. De schade kan lichamelijk, stoffelijk of onstoffelijk zijn. Ook morele schade hoort hier dus bij.

Als zelfstandige ben je vaak niet alleen voor je eigen daden aansprakelijk, maar ook voor die van je werknemers. Schadevergoedingen kunnen hoog oplopen en het is dan ook aangewezen om je goed te verzekeren. Wat is er zoal op de markt? 

De verzekering BA Uitbating (ook BA Exploitatie)

Deze verzekering vergoedt de schade die een derde oploopt door een fout van jou of je personeel tijdens je werkzaamheden. Met andere woorden, de aansprakelijkheid van de ondernemer wordt verzekerd (BA staat voor ‘burgerrechtelijke aansprakelijkheid’). Als voorwaarde wordt gesteld dat de schade is ontstaan door en tijdens de beroepsactiviteit: het verhandelen van goederen, het leveren van diensten, het vervaardigen van goederen. 

Bijvoorbeeld

Een aannemer werkt aan de ruwbouw van een klant. Door een onhandig manoeuvre met de hijskraan wordt de aangrenzende woning beschadigd. De aannemer begaat hier een fout en door die fout lijdt iemand schade. Hij is uiteraard aansprakelijk. Zijn verzekeraar BA Uitbating zal de schade betalen aan de eigenaar van het beschadigde huis. 

De verzekering BA na levering

Als ondernemer ben je aansprakelijk voor het product of het werk dat je aan je klant levert. Wat als dit product of werk een gebrek of onvolkomenheid bevat waardoor jouw klant schade lijdt?

De BA exploitatie verzekert de aansprakelijkheid tijdens de uitvoering van het werk. De BA na levering verzekert de aansprakelijkheid nadien, voor schade als gevolg van de uitvoering van het werk of na levering van goederen.

De Transportverzekering

Stel dat je goederen vervoert die niet jouw eigendom zijn. Tijdens het transport, ergens op een parking langs de autosnelweg, wordt de inhoud van je voertuig gestolen. Voor dergelijke situaties is er de transportverzekering.

De Burgerlijke Aansprakelijkheid brand en ontploffing

Sinds 1 maart 1992 moeten een hele reeks instellingen, meer bepaald deze die toegankelijk zijn voor het publiek, beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering inzake brand en ontploffing. De gewone brandverzekering of burgerlijke aansprakelijkheid uitbating volstaat dus niet.

Onder andere de volgende inrichtingen moeten deze verzekering aangaan:

• kleinhandelswinkels met verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²;

• restaurants, frituren en drankgelegenheden met een publieke ruimte +50 m²;

• dancings, discotheken en alle openbare dansgelegenheden;

• hotels en motels;

• kantoorgebouwen met publiek ruimten van in totaal meer dan 500 m².

Bij twijfelgevallen moet je de burgemeester (in de praktijk meestal de technische dienst) van jouw gemeente/stad raadplegen.

De Aansprakelijkheid van mandatarissen en bestuurders van ondernemingen

Bestuurders en personen met bestuursbevoegdheid kunnen – in bepaalde gevallen – bij faillissement persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap. Dit kan onder meer wanneer:

• fouten van het bestuur worden vastgesteld (bijvoorbeeld het niet tijdig protesteren van de wisselbrief of het ontslag van het personeelslid zonder geldige reden);

• bij inbreuken op de wet (bijvoorbeeld overschatting van onroerende goederen op de balans, het niet tijdig bekendmaken van de jaarrekening of het niet verrichten van afschrijvingen);

• bij overtreding van statuten (bijvoorbeeld het beoefenen van een niet voorziene activiteit of het afwijken van de regels inzake handtekeningen);

• of bij andere tekortkomingen (bijvoorbeeld onwettige prijsakkoorden, inbreuk op intellectuele rechten).

De Beroepsaansprakelijkheid

In een aantal beroepen is het niet alleen de Burgerlijke Aansprakelijkheid die kan ingeroepen worden, maar bestaat er een reële kans dat de benadeelden naar de rechtbank stappen voor professionele of beroepsfouten.

Dit geldt zeker voor beroepen in de medische sector, maar ook voor andere vrije en intellectuele beroepen… Voor dit risico hebben de verzekeringsmaatschappijen speciale polissen ontworpen, die eveneens de burgerlijke aansprakelijkheid dekken.

De verzekering Arbeidsongevallen personeel

Als je personeel in dienst hebt, is een verzekering tegen arbeidsongevallen uiterst belangrijk én wettelijk verplicht! Als werkgever ben je immers aansprakelijk voor alle ongevallen die verband houden met tewerkstelling. Een arbeidsongevallenverzekering dekt de lichamelijke schade die het gevolg is van ongevallen op het werk en op de weg van of naar het werk.

De verzekering Rechtsbijstand

De principes klinken allemaal logisch, maar in de praktijk zal het niet altijd duidelijk zijn waar nu precies de verantwoordelijkheid ligt of hoe groot de omvang van de schade is.

Als de verschillende partijen dan niet tot een overeenkomst komen, zal de zaak moeten worden voorgelegd aan een rechter. Je zal dan een advocaat onder de arm moeten nemen om je rechten te verdedigen.

Ook de kosten van deze rechtsbijstand kunnen worden verzekerd. Daarom wordt aan tal van polissen een dekking rechtsbijstand gekoppeld.

Tip voor starters!

UNIZO wil je als prille ondernemer maximaal ondersteunen en biedt je daarom een uniek startersaanbod! Je kan nl. 6 maanden lang genieten van het UNIZO lidmaatschap voor 0 €.

Ik sluit me gratis aan!

Meer over: Starten, Sociale zekerheid, Verzekeringen

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!