Fiscale steunmaatregelen in tijden van corona

Uitstel betaling onroerende voorheffing 

Ondernemingen krijgen vier maanden langer de tijd om hun onroerende voorheffing voor 2020 te betalen. Was je op 1 januari 2020 eigenaar van een onroerend goed? Dan was je in principe verplicht de heffing voor jouw bedrijf te betalen tegen 31 december 2020. Door de maatregel kan je de verschuldigde onroerende voorheffing nu in schijven aflossen tegen eind april 2021. Tot die dag rekent de Vlaamse overheid ook geen intresten aan.

Als je op je aanslagbiljet een wettelijke betaaltermijn van 31 december ziet staan, dan mag je die negeren.

Let op! De Vlaamse Belastingdienst verleent bedrijven het uitstel automatisch. Heb je een eenmanszaak? Dan moet je de verlenging van de betalingstermijn zelf aanvragen. De aanvraag tot betalingsuitstel kan ook aangevraagd worden zonder bewijs van financiële moeilijkheden.

Fiscale tegemoetkomingen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), kunnen steunmaatregelen aanvragen bij de FOD Financiën. Zowel voor bedrijfsvoorheffing, BTW, personenbelasting, vennootschapsbelasting als rechtspersonenbelasting kunnen de volgende steunmaatregelen gevraagd worden: 

  • afbetalingsplan
  • vrijstelling van nalatigheidsintresten
  • kwijtschelding van boetes wegens niet - betaling

Deze maatregelen zijn verlengd tot 30 juni 2021. Voorwaarde is wel dat je kan aantonen dat je daadwerkelijk hinder ondervindt als gevolg van de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kan aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)

Meer info vind je op de site van FOD Financiën

 

wanbetaling

Vermindering van de voorafbetalingen voor zelfstandigen

Merk je dat je inkomsten lager zullen zijn dan de inkomsten die als refertejaar worden beschouwd om de voorafbetalingen te berekenen, dan kan je ervoor kiezen om een lager bedrag aan voorafbetalingen te betalen. Je moet hiervoor een gemotiveerde aanvraag indienen bij jouw sociale zekerheidsinstelling.

Verhoogde investeringsaftrek

Als bedrijf moet je niet enkel op korte termijn ondersteund worden om de crisis het hoofd te bieden, ook over de nabije en minder nabije toekomst moet worden nagedacht. Je zal investeringen moeten doen om klaar te zijn voor de nieuwe marktomstandigheden. Het fiscaal aanmoedigen van investeringen is in het verleden reeds een zeer succesvolle maatregel gebleken. Concreet schoof en kreeg UNIZO een verhoogde investeringsaftrek voor kmo’s naar voren. Tot eind 2022 komt er een verhoogde investeringsaftrek aan 25% vooral, maar niet uitsluitend, voor investeringen die gerelateerd kunnen worden aan de crisis. Het moet daarbij gaan om investeringen in vaste activa die afgeschreven worden over minstens drie jaar. Deze investeringen maken het mogelijk om ook tijdens een lockdown operationeel te blijven, waardoor de economische wereld minder hard getroffen zal worden in de toekomst.

Verlaging interestlast btw

Je kan een individueel afbetalingsplan vragen voor je btw, waardoor je het hoge interesttarief van 9,6% kan vermijden. Het systeem is nu afgestemd met dat van de directe belastingen. De nalatigheidsinteresten en de moratoriuminteresten worden bepaald op basis van de marktrentevoet. Op dit moment is deze vastgelegd op 2% (moratorium) en 4% (nalatigheid).

Vraag je afbetalingsplan btw aan

Afschaffen voorschotregelingen december 2021

Het decembervoorschot bestaat erin dat je onderneming de btw die verschuldigd is voor het laatste kwartaal van het jaar moet voorschieten. In tegenstelling tot andere periodes (maanden of kwartalen) wordt het bedrag dus niet betaald na het afsluiten van de periode. Hierdoor moet in december normaal gezien een belangrijk bedrag worden voorgeschoten. Om je als ondernemer de nodige ademruimte te geven op het vlak van liquiditeiten in 2021, worden de decembervoorschotten voor de bedrijfsvoorheffing en de BTW afgeschaft en verrekend in het volgend boekjaar (01/2022).

Andere fiscale steunmaatregelen

  • De minister van Financiën heeft bevestigd dat het moratorium op het innen van fiscale schulden wordt verlengd tot 30 juni 2021. Fiscale schulden die nog niet opgevraagd waren voorafgaand aan de coronacrisis zullen pas na deze datum geïnd worden door de fiscus. Eenzelfde verlenging van het moratorium wordt voorzien voor de sociale schulden.
  • Het btw-tarief op handgels en mondmaskers wordt tijdelijk verlaagd naar 6%. Deze maatregel werd verlengd tot 30 juni 2021.
  • Fiscale vrijstelling van subsidies die worden toegekend door steden, gemeenten en deelstaten

Steunmaatregelen aanvragen? 

Dat kan via de website van de FOD Financiën. 

Vraag nu je steunmaatregelen aan! 

Welwillendheid bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten

Voor alle overheidsopdrachten die onder het federale niveau vallen, en op voorwaarde dat wordt aangetoond dat de vertraging of niet – nakoming van de leveringen een gevolg is van het Coronavirus, past de federale overheid geen boetes of andere sancties toe ten aanzien van de leveranciers, ondernemingen en zelfstandigen.

Meer info: Corona
Thema: Actueel