De Startlening

Dit aanbod is enkel geldig voor ondernemers gevestigd in het Vlaams Gewest. Voor ondernemers in het Brussels Gewest, verwijzen we naar de website van Finance Brussels.

Ik heb interesse in de Startlening

Voor starters, aangeboden door PMV

De Startlening is bedoeld voor vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers die nog met hun activiteiten moeten starten in hoofdberoep of die niet langer dan 4 jaar actief zijn.
PMV is een Vlaamse investeringsmaatschappij en werkt samen met erkende aanbrengers zoals UNIZO. UNIZO helpt je bij de aanvraag van de startlening. Je kan dus een startlening aanvragen zonder de tussenkomst van een traditionele bank.

Waarvoor?

Voor de financiering van 
•    materiële, immateriële en financiële investeringen
•    bedrijfskapitaal gepaard met de start of uitbouw van je activiteit
•    openstaande schulden van minder dan 3 maanden op het moment van de aanvraag 
•    het deel van een onroerend goed dat voor professioneel gebruik bestemd is
Waarvoor niet? De herfinanciering van bestaande schulden.

Kenmerken

Type
De startlening is een achtergesteld krediet. Bij geldproblemen is PMV dus de laatste schuldeiser. En dat geeft andere schuldeisers, zoals banken, meer zekerheid. Bovendien kunnen traditionele banken deze lening beschouwen als een aanvulling op het eigen vermogen van je onderneming. 
Bedrag 
Maximale leningsbedrag: €100.000. Het bedrag mag nooit hoger zijn dan vier keer de eigen inbreng, die eventueel gedeeltelijk of volledig geleend kan worden.
Interestvoet
Vaste jaarlijkse rentevoet van 3,50%. In het eerste jaar betaal je alleen de rente terug. Met een gemotiveerd verzoek kun je dit verlengen tot 2 jaar, of je kunt ervoor kiezen om het kapitaal al in het eerste jaar af te lossen.
Looptijd
Minimaal 3 jaar en maximaal 10 jaar.

Extra voordelen voor werkzoekenden

Een niet-werkende werkzoekende, een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze of een begunstigde van een leefloon komt in aanmerking voor een Startlening. Mits voorlegging van een geldig attest Startlening (aan te vragen bij de VDAB of een andere bevoegde instantie) gelden volgende voordelen:
•    de looptijd van de Startlening bedraagt minimaal 5 jaar;
•    PMV vereist geen waarborgen als je een werkzoekende bent.
•    de eigen inbreng mag geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door een kredietinstelling of een instelling voor microkrediet tot het maximaal 10.000 euro;
•    je behoudt recht op werkloosheidsuitkering bij stopzetting binnen de 15 jaar van de zelfstandige activiteit om welke reden dan ook;
•    Als je de zaak of onderneming beëindigt, kan een schuld tot €40.000 worden kwijtgescholden. Je moet als leningnemer binnen drie maanden na beëindiging van de activiteit bewijs leveren van levensvatbaarheidsproblemen. In alle andere gevallen van beëindiging moet je het bedrag van de UNIZO Startlening terugbetalen.

Tip: kies de juiste financieringsmix

Als je externe financiering nodig hebt, is de UNIZO Startlening een optie, maar overweeg ook om met je lokale bankverzekeraar te spreken om te zien welke mogelijkheden zij bieden.

Ik heb interesse in de Startlening

Beluister de podcast

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 25/03/2024

Tax shelter voor startende ondernemingen

Wat is het?

Sinds 1 juli 2015 hebben particulieren die rechtstreeks inschrijven op nieuwe aandelen van een startende kleine vennootschap recht op een belastingvermindering. 

Ze hebben ook recht op deze belastingvermindering wanneer ze een deelneming verwerven in een erkend startersfonds. Het startersfonds moet deze ingezamelde middelen dan wel beleggen in nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen.

Normaal gezien gaat het om een belastingvermindering van 30%. Indien de particulier echter investeert in een microvennootschap, bedraagt de belastingvermindering 45%. De toepassing van deze maatregel moet het voor de startende ondernemer dus eenvoudiger maken om het benodigde kapitaal te verwerven.

Voor wie is het?

De maatregel geldt voor startende kleine vennootschappen. Zij ondervinden vaak problemen bij het verwerven van het benodigde kapitaal.

Welke voorwaarden hangen er aan vast?

Om recht te hebben op de belastingvermindering moet de inbreng van de particulier in geld gebeuren. De inbreng van bijvoorbeeld een gebouw of een materieel vast actief door een particulier komt bijgevolg niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

De aandelen waarop de particulier inschrijft, moeten uitgegeven zijn naar aanleiding van de oprichting van de startende kleine vennootschap of naar aanleiding van een kapitaalverhoging binnen de vier jaar na oprichting van de vennootschap.

De belastingvermindering geldt niet voor een bedrijfsleider wanneer hij inschrijft op aandelen van zijn eigen vennootschap.

De maximumparticipatie die een particulier in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap kan verwerven bedraagt 30%.  Wanneer hij een grotere participatie verwerft geldt de belastingvermindering enkel voor het bedrag dat de 30%-participatie niet overschrijdt.

Ook komt ieder jaar enkel de eerste 100.000 euro die een particulier inbrengt in aanmerking voor de belastingvermindering. De verworven aandelen moeten 4 jaar in het bezit van de particulier blijven als hij de belastingvermindering wil verkrijgen.

Er zijn 10 voorwaarden waaraan een kleine vennootschap moet voldoen opdat particulieren kunnen genieten van het belastingvoordeel:

1. Het moet gaan om een binnenlandse vennootschap of een EER-vennootschap die een Belgische vaste inrichting heeft zijn.
2. De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen.
3. Beursgenoteerde bedrijven zijn uitgesloten.
4. Vennootschappen die in het verleden al een kapitaalvermindering hebben doorgevoerd of dividenden hebben uitgekeerd zijn uitgesloten.
5. De onderneming mag geen vastgoedvennootschap zijn. Door het opnemen van deze voorwaarde kan een vennootschap waarin onroerend goed ondergebracht is, dat ter beschikking gesteld wordt aan haar bedrijfsleider en zijn gezin, geen gebruik maken van de maatregel.
6. De vennootschap mag geen beleggings-, thesaurie,- of financieringsvennootschap zijn.
7. Ondernemingen die zijn opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst zijn uitgesloten.
8. Ondernemingen ‘in moeilijkheden’ komen niet in aanmerking voor de nieuwe regeling. Met een onderneming ‘in moeilijkheden’ bedoelt men een werkgever waarvoor een aangifte of verering tot faillietverklaring is ingesteld of waarvan het beheer van het actief geheel of ten dele is ontnomen. Het omvat ook een werkgever waarvoor een procedure van gerechtelijke reorganisatie is geopend. 
9. De vennootschap mag het ontvangen geld niet gebruiken voor het uitkeren van dividend of voor de aankoop van aandelen. 
10. Het maximumbedrag dat een vennootschap kan ontvangen over de jaren heen bedraagt 500.000 euro.

De bovenstaande voorwaarden blijven gelden tot 4 jaar na de volstorting van de aandelen van de vennootschap. Bij schending van de voorwaarden binnen de 4 jaar wordt de belastingvermindering verhoudingsgewijs teruggenomen.

Attest

Om die belastingvermindering te kunnen krijgen (en behouden), moeten de investeerders documenten ter beschikking houden van de belastingadministratie. De startende vennootschap moet deze documenten opstellen en aan de investeerders bezorgen.

De belastingadministratie heeft een modelattest gepubliceerd dat de startende vennootschappen hiervoor vrijblijvend kunnen gebruiken.

U kan een model attest hier downloaden.

Meer info

De FOD Financiën maakte een interessante oplijsting van de meest gestelde vragen en antwoorden over de Tax Shelter voor startende ondernemingen: MyMinfin (fgov.be)

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Vrijstelling van interest op leningen aan startende ondernemingen

Maak een gratis account aan om toegang te krijgen tot een breed scala aan UNIZO functies en bronnen!

Met een gratis UNIZO account kun je profiteren van vele voordelen, zoals het personaliseren van onze content en toegang tot extra downloads & tools.

Registreer nu en ontdek hoe UNIZO jou kan helpen slagen!

Meld je aan

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Quae similitudo in genere etiam humano apparet

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans;

Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit. Quid est igitur, inquit, quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae;

Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. quod requiras? Sequitur disserendi ratio cognitioque naturae; Non quam nostram quidem, inquit Pomponius iocans; Quo tandem modo? Quae similitudo in genere etiam humano apparet. Sed plane dicit quod intellegit.

Werkloosheidsuitkeringen combineren met zelfstandige in bijberoep: kan dat?

Het is mogelijk om werkloosheidsuitkeringen te combineren met een nevenactiviteit als zelfstandige.

Veel mensen zien een bijberoep als een springplank naar een volwaardige zelfstandige activiteit. Voor werklozen is dat echter niet zo: een nevenactiviteit uitoefenen als zelfstandige is in principe verboden tijdens de werkloosheid.

Enerzijds is er de mogelijkheid om een nevenactiviteit die je al hebt uitgeoefend tijdens je tewerkstelling als werknemer gedurende minstens 3 maanden voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag, voort te zetten tijdens de werkloosheid. Voorwaarde was wel dat je toestemming hebt van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Bovendien mag je als werkloze deze activiteit tijdens de week maar uitoefenen tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens. Sommige activiteiten (bv. werken in de bouw of in de horeca) zijn eenvoudigweg verboden.

Daarnaast is er ook een bijkomende mogelijkheid voorzien voor werklozen om een nevenactiviteit als zelfstandige te combineren met werkloosheidsuitkeringen. Werklozen kunnen namelijk 12 maanden een zelfstandige activiteit uitoefenen (en zelfs opstarten) zonder werkloosheidsuitkeringen te verliezen. Ook zelfstandigen die actief zijn in een vennootschap komen voor deze nieuwe maatregel in aanmerking. Deze regeling staat bekend als "springplank naar zelfstandige".

Uiteraard zijn aan dit voordeel een aantal voorwaarden verbonden:

  • De nevenactiviteit moet aangegeven worden op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag of, indien men al uitkeringen ontvangt, vóór de start van de activiteit.
  • De werkloze mag zijn loontrekkende activiteit niet zelf hebben stopgezet om het voordeel van de cumul te bekomen.
  • Men mag geen nevenactiviteit uitoefenen die men in de afgelopen 6 jaar als hoofdberoep heeft uitgeoefend.
  • Men mag het werk niet door derden laten uitoefenen (vb. door werknemers of onderaannemers), tenzij bij wijze van uitzondering.
  • Dit voordeel kan niet gecumuleerd worden met een loontrekkende of artistieke activiteit.

Kent de  RVA het voordeel toe, dan mag de werkloze zijn nevenactiviteit om het even wanneer uitoefenen (maar ze moet uiteraard wel bijkomstig blijven) en toch uitkeringen blijven ontvangen. Het bedrag van de uitkering vermindert naargelang de inkomsten uit de zelfstandige activiteit. Zolang je de uitkeringen ontvangt, moet je ook beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt.

Wanneer de termijn van 12 maanden om is, zal de werkloze een keuze moeten maken: wil hij zijn zelfstandige activiteit verder ontplooien, dan heeft hij geen recht meer op werkloosheidsuitkeringen en zal hij moeten aansluiten als zelfstandige in hoofdberoep. Wil hij werkloosheidsuitkeringen blijven ontvangen, dan zal hij zijn zelfstandige activiteit moeten stopzetten. Leer meer op de website van RVA.

Wil je graag je nagaan of dit mogelijk is in je situatie?

Neem contact op met Liantis

Wil je weten of je idee haalbaar is?

Onderzoek het samen met je UNIZO-coach!

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Brusselse premie voor werkloze die als zelfstandige start

OPGELET

Deze regelgeving is geregionaliseerd. Onderstaande tekst is van toepassing op ondernemingen en ondernemers die in het Brussels Gewest gevestigd zijn. De regeling voor ondernemingen in Vlaanderen vind je hier.

Vanaf begin 2018 heeft een Brusselse werkzoekende, die zich vestigt als zelfstandige, recht op een bijkomende premie. Gedurende zes maanden ontvangt de starter een maandelijkse degressieve premie, om de onzekere startperiode te overbruggen. Het totale bedrag van deze premie bedraagt € 4.000 en is verdeeld als volgt:
•    € 1.250 tijdens de eerste maand
•    € 1.000 tijdens de tweede maand
•    € 750 tijdens de derde maand
•    € 500 tijdens de vierde maand
•    € 250 tijdens de vijfde maand
•    € 250 tijdens de zesde maand

Om een zelfstandigenpremie te krijgen, moet je:
•    Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
•    Ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende bij aanvang van de begeleiding
•    Een ondernemingsnummer hebben bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
•    Aangesloten zijn bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen als zelfstandige in hoofdberoep
•    Vóór de aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep in het bezit zijn van een positief advies van een begeleidingsstructuur dat de levensvatbaarheid van je project verzekert

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen nadat ik mijn activiteit hebt opgestart?

Actiris stuurt je een brief tot toekenning van de premie. Hierna moet je een begeleidingsovereenkomst ondertekenen voor een minimumduur van 6 maanden met de structuur die je opgevolgd heeft voordat je bedrijf werd opgericht.

Wanneer heb ik geen recht op deze premie?

In de volgende gevallen kan je geen premie krijgen:
•    Je bent al eens begeleid in het kader van een activiteitencoöperatie.
•    Je hebt al een premie gekregen.
•    Je hebt al een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep uitgeoefend.
•    Je hebt al gebruik gemaakt van de maatregel 'springplank naar zelfstandige'.

Hoe kan ik deze premie krijgen?

Dien je aanvraag in bij Actiris via het formulier "Premie voor zelfstandigen". Doe dit binnen de 3 maanden na het positief opportuniteitsadvies van een begeleidingsstructuur.

PDF iconIn deze fiche vind je alle bijkomende informatie.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Kan je als startend ondernemer een beroep doen op de Kmo-portefeuille?

OPGELET

Onderstaande tekst is van toepassing op ondernemingen en ondernemers die in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. De regeling voor ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vind je HIER.

Stel je wil starten als zelfstandige of je bent pas gestart en je wil een opleiding volgen. Nu blijkt die opleiding in kwestie wel erg duur te zijn, al wordt ze wel aangeboden door een erkende dienstverlener en komt ze dus in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Kan je daarvan gebruik maken zodra je jouw zelfstandige activiteit geactiveerd hebt?

In het geval u een startende ondernemer bent moet uw ondernemingsnummer geactiveerd zijn vooraleer u  zichzelf kan registreren op de site van de KMO-portefeuille. Het is pas na de registratie dat u een aanvraag kan doen. Concreet moet de begindatum van de onderneming in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO) vòòr de indieningsdatum van de aanvraag tot subsidie bij de kmo-portefeuille liggen.

Hoe wordt dit gecontroleerd? Zijn er bepaalde inkomensgrenzen die je moet halen? Moet jouw onderneming al voor een bepaalde periode bestaan? Worden er gegevens opgevraagd bij de belastingen of bij de btw…?

Dergelijke controles worden uitgevoerd door de inspectiedienst van VLAIO.

Deze controles zijn gerichte controles/ steekproeven. Dus niet elk project wordt altijd gecontroleerd. Tijdens de controles kan nagegaan worden of de gevolgde opleiding nuttig is voor het (verbeteren van) het bedrijfsfunctioneren. Als dan blijkt dat de onderneming nog geen activiteit heeft, dan is hier niet aan voldaan en kan de subsidie worden teruggevorderd.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 26/07/2023

Als starter je btw versneld terugkrijgen?

De termijn tussen de betaling van de factuur en de terugbetaling van een eventueel btw-tegoed kan al gauw oplopen tot enkele maanden. Gezien liquide middelen voor jou als starter belangrijk zijn, wordt voorzien in een versnelde teruggave.

Een btw-belastingplichtige kan een positief saldo hebben ten opzichte van de fiscus, wanneer zijn betaalde btw groter is dan de verschuldigde btw. Dit tegoed wordt dan bij de fiscus op een rekening-courant geplaatst. Indien het tegoed groter is dan 245 euro, dan kan de belastingplichtige dit bedrag terugvragen aan de fiscus. Dit kan door het vakje tot teruggaaf van de btw aan te vinken in de aangifte.

Als starter is het noodzakelijk om flexibel te kunnen werken en de facturen op tijd betaald te hebben. Ook moet je op korte termijn beslissingen kunnen nemen over investeringen. Wachten op de terugbetaling van een btw-tegoed is in dat geval zeer ongunstig. Daarom kunnen starters hun btw-krediet maandelijks terugvragen. De fiscus moet de terugbetaling dan binnen twee maanden uitvoeren, zodat de starter maximaal drie maanden op zijn geld moet wachten.

Wat zijn de voorwaarden?

  1. Starters worden in deze regeling omschreven als ondernemers die minder dan 24 maanden geleden gestart zijn met hun activiteit.
  2. Het is gedurende die eerste 24 maanden dat deze specifieke regeling geldt en dat voor de maandelijkse teruggave geopteerd kan worden.
  3. Een bijkomende voorwaarde is dat je als starter een maandaangever moet zijn.
  4. Bovendien moet het tegoed minstens 245 euro bedragen en moeten de aangiften elektronisch worden ingediend. Voor starters zal er echter vaak een groter bedrag aan btw openstaan, waardoor de regeling zeker zijn nut heeft.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 11/09/2023

Jobbonus Plus

De jobbonusPLUS is een premie van maximaal twee keer 600 euro voor loontrekkende werknemers met een brutomaandloon tot 2.500 euro die beslissen om voltijds zelfstandige te worden. Met de maatregel wil de Vlaamse Regering het voltijds ondernemerschap in Vlaanderen stimuleren.

Je vindt alle voorwaarden op de website van de Vlaamse Overheid

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 10/08/2023

Kan UNIZO mij als starter helpen bij het aanvragen van de transitiepremie?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Jazeker! In het Vlaams Gewest biedt de transitiepr ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Nuttig voor jou