Relatiegeschenken: zijn ze fiscaal aftrekbaar?

De eindejaarsperiode is vaak het uitgelezen moment om cadeaus of attenties uit te delen aan klanten of zakenrelaties. Een flesje wijn bijvoorbeeld of een kalender. Welke geschenken zijn fiscaal aftrekbaar?

Als principe geldt dat relatiegeschenken voor 50% aftrekbaar zijn.

Koop je echter een relatiegeschenk voor handelaars, industriëlen, landbouwers of vrije beroepers, dan is dit potentieel voor 100% aftrekbaar.

 • Als je zelf onderworpen bent aan de personenbelasting, moet je een fiscale fiche opmaken op naam van de ontvanger als de waarde van het geschenk minstens 250 euro is. Het geschenk is voor jou dan 100% aftrekbaar (maar wordt belast als voordeel alle aard bij de ontvanger). Als echter geen fiche wordt opgemaakt omdat de waarde van het geschenk lager is dan 250 euro, dan is de aftrek beperkt tot 50%. Er is bijgevolg geen aftrek als geen fiche wordt opgemaakt en de waarde van het geschenk hoger is dan 250 euro.
 • Ben je onderworpen aan de vennootschapsbelasting, maak je ook een fiscale fiche op. Zonder fiche blijft de uitgave voor de geschenken wel volledig aftrekbaar, maar wordt op de waarde van het gegeven voordeel een bijzondere aanslag geheven van 100%, de zogenaamde belasting op geheime commissielonen. Of 50% als de verkrijger een rechtspersoon is. Deze bijzondere aanslag mag je wel als beroepskost aftrekken.

Als je de btw integraal wil recupereren, moet het geschenk per stuk en dus per relatie minder dan 50 euro (excl. btw) bedragen. Kost het 50 euro of meer, dan is de btw niet aftrekbaar. Deze btw komt dan wel in aanmerking voor aftrek van jouw kosten. De btw is (ongeacht het bedrag) nooit aftrekbaar indien het om rookwaren of sterke drank gaat. Voor btw komt ook slechts één geschenk per relatie per kalenderjaar in aanmerking voor de aftrek

 • Relatiegeschenken zijn voor 50% fiscaal aftrekbaar.
 • Een aftrek van 100% is in bepaalde omstandigheden mogelijk.
 • Als je de btw integraal wil recupereren, moet het geschenk per stuk en dus per relatie minder dan 50 euro (excl. btw) bedragen. Dit kan slechts op één geschenk per relatie per kalenderjaar.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Begrotingsmaatregelen 2023

Premier Alexander De Croo lichte op 10 oktober 2023 voor de laatste keer deze regeerperiode het beleid toe dat de regering het komende jaar zal voeren. Naar jaarlijkse gewoonte werd dat beleid vastgelegd tijdens de begrotingsgesprekken die het weekend ervoor werden afgeklopt. We zetten de verschillende maatregelen die het Begrotingsakkoord 2023 bevat: 

Uitbreiding flexijobs

De mogelijkheid om te flexijobben wordt uitgebreid naar 12 extra sectoren. Het overzicht met de lijst van de paritaire comités die in aanmerking komen voor flexijobs, zoals door de regering werd beslist, kan je hier terugvinden. In de andere sectoren kunnen de sociale partners via een sector-CAO overeenkomen om flexijobs in te voeren (opt-in). In ruil voor de uitbreiding worden wel extra voorwaarden opgelegd.

 • De bestaande patronale bijdrage wordt voor alle werkgevers opgetrokken van 25% naar 28%.
 • De barema’s van de verschillende sectoren zullen van toepassing zijn op het flexiloon, behalve voor de horeca.
 • Een flexi-job kan niet worden uitgeoefend bij een onderneming waar je ook al een arbeidsovereenkomst hebt.
 • De voorwaarde van 4/5e tewerkstelling blijft behouden. Voor personen die overschakelen van een voltijdse naar een 4/5e tewerkstelling, zal voortaan een wachtperiode gelden. Zij zullen pas vanaf het 3e kwartaal na deze overschakeling een flexi-job mogen uitoefenen.
 • Voortaan zal op jaarbasis voor niet-gepensioneerde flexi-jobwerknemers een plafond van 12.000 euro gelden voor de fiscale vrijstelling van het flexiloon. Het gedeelte van het flexiloon boven dit plafond zal worden belast zoals normaal loon. Dit plafond wordt ingevoerd op voorwaarde dat en van zodra deze flexi-jobwerknemers toegang krijgen tot een online toepassing waar ze in real time kunnen raadplegen hoeveel flexiloon ze in het desbetreffende inkomstenjaar reeds verdiend hebben. Deze toepassing zal flexi-jobwerknemers tijdig waarschuwen vooraleer ze het plafond van 12.000 euro bereiken. Het plafond geldt niet voor gepensioneerde flexijobbers.
 • Om te vermijden dat iemand zou kiezen voor vervroegd pensioen omwille van de mogelijkheid om bij te verdienen met een flexijob worden de inkomsten uit flexijobs, voor het cumulplafond in de pensioenen, beperkt tot maximum € 7.190 bruto per jaar voor gepensioneerden die nog niet de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en die geen 45 jaar loopbaan hebben. Een dergelijke vervroegd gepensioneerde flexijobber mag nog 7.190 euro bruto per jaar verdienen met flexwerk en de flexinkomsten tellen ook mee voor het grensbedrag van 9.236 euro bruto per jaar dat iemand met een gewone job of als zelfstandige mag bijverdienen. Let op, voor de controle van de maximumbedragen moet ook rekening gehouden worden met het vakantiegeld en de eventuele eindejaarspremie. Vanaf 1 januari van het jaar waarin de flexijobber de wettelijke pensioenleeftijd bereikt (nu nog 65 jaar, vanaf 2025 66 jaar) mag hij onbeperkt bijverdienen.  Wil de gepensioneerde weten of hij 45 jaar werkte en dus onbeperkt mag flexijobben, dan contacteert hij het best de federale pensioendienst op het gratis nummer 1765.
Wat vindt UNIZO hiervan?

De uitbreiding van de flexi-jobs naar 12 extra sectoren is een belangrijke beslissing”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “We hadden graag een openstelling naar alle sectoren gezien, maar dit is alvast een grote stap in de goede richting. De prijs die moet worden betaald is naast een hogere bijdrage vooral een verhoging van complexiteit en rompslomp voor die sectoren die er al gebruik van maken.” UNIZO is al langer vragende partij om het systeem van de flexi-jobs niet langer te beperken tot specifieke sectoren, maar uit te breiden naar alle sectoren die dat wensen. Danny Van Assche: “Met het openstellen van flexi-jobs van 10 naar 22 sectoren zet de federale regering een mooie stap. In deze huidige krappe arbeidsmarkt zijn flexi-jobbers voor de ondernemers noodzakelijk. Voor sectoren zoals de verhuis, de begrafenisondernemers, de voeding en de evenementen is deze uitbreiding zeer goed nieuws. Het is wel bijzonder jammer dat andere sectoren die ook vragende partij zijn, zoals de taxi’s, voorlopig uit de boot vallen. We hadden nog liever een volledige openstelling van het systeem gezien naar alle sectoren.” Nieuw is dat er een jaarlijks verdienplafond van 12.000 euro komt en de barema’s van de sector moeten worden toegepast, met uitzondering voor de horecasector. Deze maatregelen maken het systeem een pak complexer. Als compensatie voor de uitbreiding worden bovendien de sociale bijdragen die moeten worden betaald door de werkgever verhoogd. Dit is een rechtstreekse kostenstijging voor de werkgevers. Voor de sectoren waar het systeem al bestond, worden flexi-jobs duurder. 

Optrekken van het minimumloon

De regering voorziet een budget om het sociaal akkoord van de sociale partners uit de Groep van Tien uit te voeren. Op 1 april 2024 zal het interprofessioneel minimumloon (GGMMI) met 35,70 euro worden opgetrokken. Om te vermijden dat werkgevers deze kost moeten dragen wordt voorzien in een structurele bijdragevermindering. De loonkoststijging zal aldus voor de werkgevers worden gecompenseerd via een vermindering in de sociale zekerheidsbijdragen, en dit om ervoor te zorgen dat deze laaggeschoolde jobs niet door stijgende kosten dreigen te verdwijnen. Werken zaal lonender worden, want van de brutoloonstijging zal de werknemer netto meer overhouden. Het nettoloon van iemand aan een minimumloon kan stijgen tot 50 euro.

Wat vindt UNIZO hiervan?

UNIZO is tevreden dat de regering het sociaal akkoord van de Groep van Tien uitvoert. Voor UNIZO was het belangrijk dat werkgevers die minimumlonen betalen gecompenseerd worden. Door deze lastenverlaging voor werkgevers zorgen we ervoor dat er geen jobs verloren gaan. Daarnaast zal werken meer lonen, en vergroot de kloof tussen werken en niet-werken. Het minimumloon stijgt dus, waardoor de werknemer er netto meer aan over houdt, en zonder dat de arbeidskost voor de werkgever de hoogte ingaat.

Mentaal welzijn zelfstandigen

De regering maakt een structureel budget van 4 miljoen euro vrij voor het mentaal welzijn van zelfstandigen. Concreet zullen de sociale verzekeringsfondsen op hun websites of op aanvraag informatie moeten geven over de preventie van stress en burn-out bij zelfstandigen. 

Wat vindt UNIZO hiervan?

Hoewel het bedrag klein is, zien we dit als een eerste stap. UNIZO pleit immers voor de invoering van een gezondheidsbudget, waarmee zelfstandigen kunnen aankloppen bij een preventiedienst of dat ze kunnen gebruiken voor aanpassingen aan de werkplek na ziekte.

Strijd tegen sociale fraude (sociale zekerheid zelfstandigen)

De regering neemt verschillende maatregelen in de strijd tegen sociale fraude. Twee maatregelen hebben betrekking op de sociale zekerheid van zelfstandigen:

 • In 2025 wordt  een register van werkende vennoten ingevoerd in de bouwsector en in sectoren die dat willen, bijvoorbeeld in het kader van een Plan Eerlijke Concurrentie (PEC). Dit register moet de inspectiediensten meer informatie bieden in strijd tegen fraudefenomenen zoals schijnzelfstandigen.
 • In 2026 wordt naar analogie met art. 30bis van de RSZ-wet een inhoudingsplicht voorzien op facturen wanneer een bestuurder of werkende vennoot van een (onder)aannemer zijn sociale bijdragen niet betaalde. Het register van werkende vennoten zal noodzakelijk zijn om de inhoudingsplicht te kunnen realiseren.

 

Wat vindt UNIZO hiervan?

UNIZO ondersteunt maatregelen die oneerlijke concurrentie aanpakken. Er is een reëel probleem met de betaling van sociale bijdragen van buitenlandse zelfstandigen. Uit statistieken van het RSVZ dat er jaarlijks 13.000 Roemenen starten (voornamelijk in de bouw) waarvan meer dan de helft nooit sociale bijdragen betaalt. Maar UNIZO zou liever een Europese oplossing zien, met de inning van sociale zekerheidsbijdragen in het buitenland. Europa slaagt erin om de inning van verkeersboetes te regelen, waarom niet de sociale bijdragen van werknemers en zelfstandigen? UNIZO dringt erop aan dat zowel het register van de werkende vennoten als de inhoudingsplicht gebruiksvriendelijk georganiseerd worden. We ijveren voor een gratis inschrijving in het register van werkende vennoten en een overgangstermijn. We zijn verheugd dat het register enkel ingevoerd wordt in de sectoren die erom vragen, zodat andere sectoren niet met een bijkomende administratieve last worden geconfronteerd.

Verhoging van de werkhervattingspremie

Dit jaar werd de werkhervattingspremie ingevoerd. De werkhervattingspremie is een toelage die aan de werkgever wordt uitbetaald, wanneer hij iemand (deeltijds) in dienst neemt die langdurig ziek was. De premie bedroeg 1.000 euro en wordt nu door het begrotingsakkoord verhoogd tot 1.725 euro.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 01/06/2024

Welke kosten zijn aftrekbaar? Wat zijn de voorwaarden voor aftrekbare beroepskosten?

Wat zijn de voorwaarden om kosten te kunnen aftrekken?

Kosten zijn slechts aftrekbaar als ze aan elk van de volgende voorwaarden voldoen: 

 1. ze moeten verband houden met de beroepsactiviteit en gedaan zijn om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden
 2. ze moeten in het jaar van aftrek zijn gedragen of betaald of karakter van een zekere en vaststaande schuld hebben
 3. ze moeten verantwoord kunnen worden door bewijsstukken

Bepaalde kosten zijn nooit aftrekbaar, zelfs niet als kan bewezen worden dat ze hebben geleid tot ontvangsten. Het gaat o.a. over kosten met betrekking tot uitgaven van persoonlijke aard, geldboeten en premies voor een rechtsbijstandsverzekering.

Let op: zijn de gemaakte kosten niet overdreven? 

Evenmin aftrekbaar zijn werkelijk gemaakte kosten die als overdreven uitgaven kunnen worden gecatalogeerd. Meestal gaat het hier over uitgaven waarvan kan bewezen of vermoed worden dat ze enkel als functie hebben de levensstandaard van de belastingplichtige te verbeteren.

Voorbeelden van overdreven uitgaven:

 • een ondernemer richt zijn bureel in met antieke meubels
 • een kleinhandelaar (enkel winkelverkoop) koopt een dure, luxueuze wagen
 • overdreven reiskosten

Om een kost als overdreven uitgave te catalogeren zal rekening gehouden worden met de beroepsactiviteit, de omzet, de winst, het soort cliënteel, enzovoort.

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/11/2023

Wat zijn de fiscale voordelen van een vennootschap?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Moet je alleen naar de fiscale aspecten kijke ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Welke investeringen in veiligheid zijn fiscaal interessant?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

1. Investeringsaftrek voor veiligheidsinvesteringe ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Een woning kopen via uw zaak: hoe doet u dat fiscaal gezien het best?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Heel wat ondernemers werken thuis en beslissen daa ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat is leasing?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Leasen is voor ondernemingen een manier om het geb ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Moet u een belasting betalen op de meerwaarde bij de verkoop van uw bedrijfspand?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

U bezit een handelspand waarin u al jarenlang uw z ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mag u afschrijven over een gans jaar of moet u pro rata afschrijven?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Het is sinds 1 januari 2020 niet meer mogelijk vo ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoe wordt uw hospitalisatieverzekering als zaakvoerder fiscaal behandeld?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Als zaakvoerder van uw BV wil u uzelf een hos ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat is de jaarlijkse taks op effectenrekeningen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Meer informatie vind je op de website van de FOD F ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Moeten er schenkings- en/of successierechten betaald worden bij de schenking / erfenis van een rekening-courant?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Roerende goederen kunnen geschonken of vererfd wor ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat is de fiscale behandeling van elektrische fietsen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Belasting op toeristische logies in Brussels Gewest

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Vanaf 1 februari 2017 moeten alle toeristische log ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoe boekt u uw liquidatiereserve?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Maximaal 100/110 van de te bestemmen winst (dus de ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat moet u doen om Tax-on-web (TOW) te kunnen gebruiken?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

U kan op verschillende manieren toegang krijgen to ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat zijn de voordelen van Tax-on-web (TOW)?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Het aangifteformulier zal grotendeels ingevu ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wie kan gebruik maken van Tax-on-web?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Zo goed als alle categorieën van natuurlijke pers ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Opgelet voor hoge boetes bij schending aangifteverplichting kadastraal inkomen voor materieel en outillage

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Tools

Valuta-omrekening

Bij internationaal ondernemen wil u snel wisselkoersen berekenen. Met deze valuta-calculator kan u de wisselkoersen berekenen tussen 164 verschillende munten en bespaart u véél rekenwerk.

Start de valuta-calculator

Nuttig voor jou