Steunmaatregelen sociale bijdragen in het kader van de coronacrisis

Een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2021

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na twee jaar officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet evenwel aangevraagd worden. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen.

Deze regeling werd reeds toegepast op de bijdragen voor het jaar 2020 en werd inmiddels verlengd voor de bijdragen voor heel het jaar 2021.

Ook voor de voorlopige sociale bijdragen voor 2022 zal een vermindering aangevraagd kunnen worden, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Bovendien zullen de drempels voor deze verlaging van de voorlopige sociale bijdragen worden geschrapt vanaf 1 januari 2022.

Neem hiervoor contact op met Liantis, het door UNIZO aanbevolen sociaal verzekeringsfonds.

Naar boven

Uitstel van betaling sociale bijdragen

Uitstel sociale bijdragen 2021

Je kan een jaar uitstel van betaling bekomen van je sociale bijdragen, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op uitkeringen. Deze maatregel is er als je getroffen wordt door de gevolgen van de COVID-19-crisis, ongeacht of je in hoofdberoep, bijberoep of als actieve gepensioneerden werkt. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het derde en vierde kwartaal van 2021 en voor de regularisatiebijdragen van kwartalen van 2018 en 2019 die vervallen op 30 september 2021 of op 31 december 2021.

Uitstel sociale bijdragen 2022

Daarnaast besliste de federale regering ook tot een jaar uitstel van betaling van  sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op sociale zekerheidsuitkeringen. In tegenstelling tot de vorige jaren, is deze maatregel enkel gericht op de zelfstandigen die actief zijn in een sector die moet sluiten of in een zwaar getroffen sector (om er in dit laatste geval van te genieten, moeten zij aantonen dat zij voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies hadden van 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het referentiejaar 2019). Het is van toepassing op zowel de voorlopige bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022, als voor de regularisatiebijdragen voor de kwartalen uit 2018, 2019 of 2020 die betaalbaar worden op 31 maart 2022. 

Merk daarnaast ook op dat ook voor wie geen uitstel kan bekomen, er tijdelijk een kwijtschelding is van de standaard verhoging van de bijdragen met 3% als je te laat betaalt. In normale tijden, wanneer een zelfstandige zijn sociale bijdragen niet op tijd betaalt, worden zij van rechtswege verhoogd met 3%. Deze verhogingen worden automatisch geannuleerd voor het eerste kwartaal van 2022.

Neem hiervoor contact op met Liantis, het door UNIZO aanbevolen sociaal verzekeringsfonds.

Naar boven

Een vrijstelling van sociale bijdragen 

Vrijstelling sociale bijdragen 2021

Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. De regeling werd al toegepast in 2020 en de eerste helft van 2021 en werd verlengd voor het derde én vierde kwartaal van 2021

Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag (bv per mail) dat je de aanvraag indient omwille van het coronavirus. Wanneer je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen blijf je in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Hou er echter wel rekening mee dat je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen. Je kunt die kwartalen later wel nog regulariseren (via een afkooppremie), om ze toch te laten meetellen voor je pensioenberekening. Hiervoor heb je vijf jaar de tijd.

Vrijstelling sociale bijdragen 2022

Ook voor 2022 geldt een vrijstelling van sociale bijdragen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Deze maatregel is voor 2022 wel uitsluitend gericht op de zelfstandigen actief in een sector die moet sluiten of in een zwaar getroffen sector (om er in dit laatste geval van te genieten, moeten zij aantonen dat zij voor het laatste kwartaal van 2021 een omzetverlies hadden van 40% in vergelijking met het laatste kwartaal van het referentiejaar 2019). Daarnaast zal de wachttijd vier kwartalen bedragen, om ervoor te zorgen dat starters van deze vrijstelling kunnen genieten. De perioden waarvoor een zelfstandige is vrijgesteld van bijdragen, tellen niet mee voor zijn pensioen, maar de betrokken kwartalen kunnen binnen 5 jaar worden geregulariseerd.

Neem hiervoor contact op met Liantis, het door UNIZO aanbevolen sociaal verzekeringsfonds.

Naar boven

Uitstel van betaling vennootschapsbijdrage

Heb je een vennootschap? Dan moet je deze aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en jaarlijks een vennootschapsbijdrage betalen. Eerder werd al een uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2020 toegestaan tot 30 juni 2021. 

Ook voor de betaling van de vennootschapsbijdrage voor 2021 wordt uitstel verleend tot 31 december 2021.

Meer weten over je sociale bijdragen of statuut als zelfstandige tijdens de coronacrisis?

Neem dan zeker contact met Liantis.
 

Meer info: Corona
Thema: Actueel