Steunmaatregelen specifiek voor zelfstandigen in coronatijden

Een vermindering van voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na twee jaar officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening. In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet evenwel aangevraagd worden. Een zelfstandige die een negatieve impact van COVID-19 op zijn activiteit ondervindt, zal een snelle behandeling en quasi-automatische toestemming krijgen. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds.

Naar boven

wanbetaling

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen 

Alle zelfstandigen mogen tot 15 juni een betalingsuitstel van één jaar aanvragen voor de voorlopige sociale bijdragen voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020.

Je kan ook uitstel vragen voor de herzienings/regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Dit zijn de sociale bijdragen die je nog moet betalen na een herberekening, omdat de belastingen je werkelijke inkomsten voor de vorige jaren doorgaven. Er zullen geen verhogingen of vermeerderingen aangerekend worden wegens het uitstel en alle sociale rechten zijn gegarandeerd.

Je behoudt gedurende deze periode dus je recht op ziekteverzekering, op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof, en op de andere verloven (adoptie, vaderschap, mantelzorg, pleegouderverlof) en het recht op dekking door het overbruggingsrecht wanneer de zelfstandige uiteindelijk moet besluiten zijn activiteit stop te zetten.

Neem hiervoor contact op met het sociaal verzekeringsfonds.

Hou er wel rekening mee dat uitstel van betaling geen afstel is.

Naar boven

Een vrijstelling van sociale bijdragen 

Een zelfstandige die tijdelijke financiële of economische problemen heeft omwille van het Coronavirus kan een aanvraag tot vrijstelling van bijdragen indienen bij het RSVZ. Neem hiervoor contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds. De dossiers zullen quasi automatisch worden behandeld voor de voorlopige bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2.

Je moet de aanvraag voor 15 juni indienen. Vermeld op het aanvraagformulier én nogmaals bij het indienen van de aanvraag (bv per mail) dat je de aanvraag indient omwille van het Coronavirus. Wanneer je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen blijf je in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag. Hou er echter wel rekening mee dat je geen pensioenrechten opbouwt voor de kwartalen waarvoor je vrijgesteld bent van voorlopige bijdragen.

De quasi automatische behandeling van de aanvragen tot vrijstelling gelden enkel voor de voorlopige bijdragen voor de kwartalen 2020/1 en 2020/2. Heb je ondertussen een hoge herzienings/regularisatie gekregen die je tegen 31 maart 2020 moet betalen en lukt dit niet? Neem dan contact op met jouw sociaal verzekeringsfonds om een oplossing te zoeken (vb. uitstel van betaling, afbetalingsplan, enz.). Eventueel kan je voor de herziening/regularisatie een aparte aanvraag tot vrijstelling indienen. Deze wordt niet quasi-automatisch behandeld en zal je meer moeten motiveren.

Naar boven

Crisis-overbruggingsrecht bij onderbreking van de activiteit

Zelfstandigen die hun activiteit moeten onderbreken, kunnen een beroep doen op het crisis-overbruggingsrecht

Klik hier voor de volledige uitleg

Naar boven

Arbeidsongeschiktheidsuitkering bij ziekte

Word je zelf ziek, dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent. In dat geval ontvang je vanaf de eerste dag een uitkering.

Consulteer de huisarts (bij voorkeur telefonisch). Het is belangrijk dat de huisarts het correcte ‘getuigschrift arbeidsongeschiktheid’ invult en ondertekent. Zoniet, begint de termijn van 8 dagen die je moet doorlopen om een arbeidsongeschiktheidsuitkering te kunnen krijgen, niet te lopen. Het model getuigschrift is te vinden op de website van jouw ziekenfonds.

Bezorg het getuigschrift vervolgens per post aan het ziekenfonds. Steek het niet in de brievenbus, want het ziekenfonds heeft een datumstempel van de post nodig.

Naar boven

Andere info die je moet weten over de impact van het coronavirus op jouw bedrijf?

Ga naar het overzicht

Meer info: Corona
Thema: Actueel