Welke intrestvoet mag u toepassen bij laattijdige betaling?

Laatste aanpassing: 
28/09/2022

In principe geldt de intrestvoet die u contractueel (in uw algemene voorwaarden) bent overeengekomen. Deze intrestvoet moet echter wel ‘billijk’ blijven. Ingeval het tot een gerechtelijke procedure komt, heeft de rechter immers een matigingsbevoegdheid, wat wil zeggen dat hij een intrest die volgens hem onredelijk hoog is, zelf mag verminderen naar een lagere intrestvoet.

Zelfs indien uw algemene voorwaarden echter niet voorzien in nalatigheidsintresten, dan kan u wettelijke intrest aanrekenen.

  • Indien de wanbetaler een consument is, dan geldt voor het jaar 2022 de wettelijke intrestvoet van 1,50%. De interesten beginnen in dit geval te lopen vanaf de eerste ingebrekestelling (die bij voorkeur aangetekend werd verzonden; zo voorkomt u later bewijsproblemen).
     
  • Is de wanbetaler een onderneming, dan geldt de Wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (artikel 5): Indien de schuldeiser zijn contractuele en wettelijke verplichtingen heeft vervuld en het verschuldigde bedrag niet op tijd heeft ontvangen, wordt het openstaande bedrag vanaf de daarop volgende dag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een intrest, behalve indien de schuldenaar bewijst dat hij niet verantwoordelijk is voor de vertraging. Indien de partijen niet anders zijn overeengekomen, is deze interest de interest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt. Voor 2022 komt dit neer op een intrestvoet van 8%.

In fiscale zaken en in het kader van de wetgeving op de overheidsopdrachten gelden daarnaast nog specifieke interestvoeten.

Voor overheidsopdrachten hangt de toepasselijke intrestvoet soms af van wanneer de opdracht gegund werd. Voor een volledig overzicht, klik hier.

Meer over: Betalingsachterstand
Thema: Juridisch

Op zoek naar meer ondernemersinfo?

Voor andere nuttige ondernemersinfo
raadpleeg hier het UNIZO Kennisnet:
geef je zoekterm in of zoek per thema
of trefwoord in onze databank.

Of contacteer UNIZO Ondernemerslijn voor
een persoonlijk eerstelijns advies of een
nuttig contact.

Ons adviesteam staat voor je klaar!